/ / /

Lehdistötiedotteet

Deeren nettovoitto neljännellä vuosineljänneksellä 285 miljoonaa dollaria ja koko tilivuotena 1,524 miljardia dollaria

  • Maailmanlaajuinen maatalouden lama ja heikot maanrakennuskoneiden markkinat johtavat alhaisempaan myyntiin ja nettovoittoon neljännen vuosineljänneksen ja koko tilivuoden osalta.
  • Vakaa täytäntöönpano ja laaja-alainen liiketoiminta avittivat tulosta.
  • Tehokkaamman kustannusrakenteen kehittäminen on pääsemässä vauhtiin.
  • Tilivuoden 2017 ennuste viittaa 1,4 miljardin dollarin tulokseen myynnin laskiessa lievästi.

Deere-konsernin neljännen, 31.10. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 285,3 miljoonaa dollaria eli 0,90 dollaria osaketta kohti. Vuoden 2015 osalta vastaavat luvut olivat 351,2 miljoonaa dollaria ja 1,08 dollaria osakkeelta. Tilikaudella 2016 Deere & Companyn nettovoitto oli 1,524 miljardia dollaria ja 4,81 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 1,940 miljardia dollaria ja 5,77 dollaria osakkeelta.
Maailmanlaajuinen liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia 6,520 miljardiin dollariin ja vuositasolla 8 prosenttia 26,644 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 5,650 miljardia dollaria ja vuositasolla 23,387 miljardia dollaria, kun vuonna 2015 vastaavat luvut olivat 5,932 miljardia dollaria ja 25,775 miljardia dollaria.
"John Deere'llä on jälleen ollut menestyksekäs vuosi huolimatta maailmanlaajuisten maatalous- ja maanrakennuskonemarkkinoiden jatkuvasta heikkoudesta", sanoo hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Vuosi 2016 ylsi yrityksen historian 10 parhaan vuoden joukkoon sekä myynnin että nettovoiton osalta, mikä on merkittävä saavutus vaikeassa liiketoimintaympäristössä. Deere'n tulokseen vaikuttivat myönteisesti toimintasuunnitelman taitava toteutus ja kurinalainen kustannusten hallinta sekä laaja tuotevalikoima. Näiden tekijöiden ansiosta yritys on pystynyt edelleen palvelemaan hyvin asiakkaitaan samalla, kun se on jatkanut panostustaan laatuun ja innovointiin, joiden uskomme varmasti tukevan tulevaa kasvua".

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto laski vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja koko vuoden osalta 9 prosenttia vuoden 2015 vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on huomioitu hintatason nousu, joka vuosineljänneksen osalta oli 3 prosenttia ja koko vuoden osalta 2 prosenttia. Lisäksi vuosineljänneksen liikevaihdossa on otettu huomioon valuuttamuutosten suotuisat vaikutukset, jotka olivat 1 prosentin verran, ja koko vuoden liikevaihdossa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski vuosineljänneksellä 14 prosenttia ja vuositasolla 13 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 11 prosenttia ja vuositasolla 3 prosenttia. Luvuissa on huomioitu 3 prosentin suotuisa valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksellä ja 4 prosentin kielteinen vaikutus vuositasolla.

Deere'n konemyynnin liikevoitto on 354 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 1,880 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 335 miljoonaan dollariin ja 2,177 miljardiin dollariin vuonna 2015. Tuloksen kasvu vuosineljänneksellä oli pääasiassa seurausta toteutuneesta hintatasosta, jota vähentyneet toimitusmäärät, kansainvälisten maanrakennus- ja metsäkonetoimintojen arvonalentuminen sekä korkeammat tuotantokustannukset osittain tasoittivat. Kuluneen vuoden heikompi tulos johtui pääosin vähentyneistä toimitusmääristä, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista ja epäedullisemmasta tuotevalikoimasta, joiden vaikutusta toteutunut hintataso sekä laskeneet tuotanto-, myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osittain tasoittivat. Koko vuoden tuloksiin vaikuttivat suotuisasti myös konsolidoimattoman tytäryhtiö SiteOne Landscape Supply, Inc:n osittaisen osuuden myyntivoitto.

Konemyynnin nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 185 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 1,058 miljardia dollaria verrattuna 200 miljoonaan dollariin ja 1,308 miljardiin dollariin vuonna 2015. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi sekä vuosineljänneksen että koko vuoden tulokset kärsivät vuoden 2016 efektiivisen veroasteen noususta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 109,8 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 467,6 miljoonaa dollaria vuositasolla verrattuna 153,0 miljoonaan ja 632,9 miljoonaan dollariin vuonna 2015.

Molempien kausien tulosten lasku johtui lähinnä epäedullisista rahoitusmarginaaleista, vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden kasvusta ja luottotappiovarausten kasvusta. Lisäksi koko vuoden 2015 tuloksissa näkyi satovakuutustoiminnan myyntivoittojen edullinen vaikutus.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 1 prosentin tilikaudella 2017 ja laskevan noin 4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2016 vastaaviin kausiin. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia vuositasolla ja noin 2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan laskevan noin 1 prosentin tilikaudella 2017, kun taas Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan 1,4 miljardia dollaria.

Vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä yritys ilmoitti työntekijöiden vapaaehtoisten irtisanoutumisten ohjelmista, joiden avulla se pyrkii vähentämään toimintakustannuksia. Näiden ohjelmien kustannukset on kirjattu sille ajanjaksolle, jolloin työntekijät ovat hyväksyneet irtisanomispaketin. Ohjelmiin liittyvien veroja edeltävien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 116 miljoonaa dollaria, josta 11 miljoonaa dollaria kirjattiin vuoden 2016 neljännelle vuosineljännekselle ja 105 miljoonaa dollaria kirjataan vuoden 2017 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Irtisanoutumisohjelmista odotetaan noin 75 miljoonan dollarin säästöjä vuonna 2017.

"Ennusteemme viittaa edelleen huomattavasti korkeampaan suoritustasoon kuin aikaisemmissa taantumissa", Allen sanoo. "Tämä ilmentää jatkuvaa menestystämme kestävämmän liiketoimintamallin luomisessa ja tulonlähteiden laajentamisessa. Samalla pyrimme hyötymään yhä paremmasta tehokkuudesta ja luotamme siihen, että pystymme vähentämään rakenteellisia kustannuksia vähintään 500 miljoonalla dollarilla vuoden 2018 loppuun mennessä."

Allen vahvisti näkemyksensä, jonka mukaan tulevaisuus on jokseenkin lupaava yrityksen ja sen osakkeenomistajien kannalta. "Kasvusuunnitelmien toteuttamisen ja maailmanlaajuisen uusien asiakkaiden hankinnan kannalta John Deere'n asema pysyy vahvana", hän sanoo. "On työntekijöidemme, jälleenmyyjiemme ja toimittajiemme ansiota, että suunnitelmamme maailman lisääntyvien ruoan, suojan ja infrastruktuurin tarpeiden tyydyttämiseksi etenevät vakaasti. Luotamme yhtiön nykyiseen suuntaan ja uskomme Deere'n tuottavan tulevaisuudessa merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja sijoittajillemme."

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Myynti laski 5 prosenttia vuosineljänneksellä ja 7 prosenttia koko vuoden osalta. Lasku johtui vähentyneistä toimitusmääristä, jota vuosineljänneksen valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset ja koko vuoden epäsuotuisat valuuttavaikutukset osittain tasoittivat. Molempiin jaksoihin vaikutti suotuisasti toteutunut hintataso.

Divisioonan vuosineljänneksen liikevoitto oli 371 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 1,700 miljardia dollaria verrattuna vuoden 2015 vastaavien kausien 271 miljoonaan ja 1,649 miljardiin dollariin. Liikevoiton kasvu vuosineljänneksellä johtui pääosin toteutuneesta hintatasosta, jota vähentyneet toimitusmäärät osittain tasoittivat. Tuloksen kasvu vuositasolla johtui ensisijaisesti toteutuneesta hintatasosta, alentuneista tuotanto-, myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista, jota tasoittivat osittain toimitusmäärien vähentyminen, valuuttamuutosten kielteinen vaikutus ja epäedullisempi tuotevalikoima. Koko vuoden tuloksiin vaikutti suotuisasti konsolidoimattoman tytäryhtiö SiteOne Landscape Supply, Inc:n osittaisen osuuden myyntivoitto.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti laski 5 prosenttia vuosineljänneksellä ja 18 prosenttia koko vuoden osalta pääosin vähentyneiden toimitusmäärien ja korkeampien myynnin edistämis- ja kannustinkustannusten vuoksi.
Divisioonan liiketappio oli 17 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, ja vuositasolla sen liikevoitto oli 180 miljoonaa. Vastaavina kausina vuonna 2015 liikevoitto oli 64 miljoonaa dollaria ja 528 miljoonaa dollaria. Neljänneksen heikentynyt tulos johtui suurelta osin korkeammista myynninedistämis- ja kannustinkustannuksista, kansainvälisten toimintojen arvonalentumisesta ja korkeammista tuotantokustannuksista. Koko vuoden tuloksen lasku aiheutui pääosin vähentyneistä toimitusmääristä ja korkeammista myynninedistämis- ja kannustinkustannuksista, jota sekä alhaisemmat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset että alhaisemmat tuotantokustannukset osittain tasoittivat.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona
: Deere'n maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 1 prosentin tilikaudella 2017. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Maatalouskoneiden myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 5–10 prosenttia vuonna 2017. Tämä lasku heijastaa raaka-aineiden alhaisten hintojen ja maatilojen heikkojen tulojen jatkuvaa vaikutusta, ja sen odotetaan näkyvän sekä suurten että pienten mallien myynnissä.

Alan koko vuoden 2017 myynnin ennustetaan laskevan EU28-maissa noin 5 prosenttia, mikä johtuu raaka-aineiden alhaisista hinnoista ja maatilojen heikoista tuloista. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden myynnin ennustetaan kasvavan 15 prosenttia, mikä johtuu Brasilian ja Argentiinan talouden ja poliittisen tilanteen kohenemisesta. Aasian myynnin ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman, mikä johtuu lisääntyneestä myynnistä Intiassa.

Nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan vuonna 2017, ja Deere'n myynnin odotetaan kasvavan alalla muita nopeammin.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 1 prosentin vuonna 2017. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Ennuste kuvastaa yleisesti hitaan maailmanlaajuisen talouskasvun vaikutuksia. Maailmanlaajuisen metsäkoneiden myynnin odotetaan pysyvän suurin piirtein samana kuin vuonna 2016 ja siitä odotetaan hieman maltillisempana Pohjois-Amerikan markkinoilla.

Rahoituspalvelut: Deere-konsernin luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 480 miljoonaa dollaria tilikaudella 2017. Näkymät heijastavat vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden pienenemistä, jota epäedullisempi rahoitusmarginaali ja luottotappiovarausten kasvu osittain tasoittavat.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 81,7 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 341,6 miljoonaa dollaria verrattuna 121,8 miljoonaan dollariin ja 498,2 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuonna 2015. Vuosineljänneksen ja koko vuoden tulosten lasku johtui lähinnä epäedullisista rahoitusmarginaaleista, vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden kasvusta ja luottotappiovarausten kasvusta.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. lokakuuta 2016 yhteensä 31,999 miljardia dollaria verrattuna 32,592 miljardiin dollariin viime vuonna.

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678