/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä 194 miljoonaa dollaria

  • Tulosta painoi maatalous- ja maanrakennuskonemarkkinoiden heikko tilanne.
  • Tehokkaamman kustannusrakenteen kehittäminen etenee suunnitellusti.
  • Keskeisillä maatalousmarkkinoilla näkyy merkkejä vakautumisesta.
  • Koko vuoden ennuste viittaa myynnin kasvuun ja 1,5 miljardin dollarin tulokseen.

MOLINE, Illinois (17. helmikuuta 2017) – Deere-konsernin ensimmäisen, 29.1. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 193,8 miljoonaa dollaria eli 0,61 dollaria osaketta kohti. Kaudella, joka päättyi 31.1.2016, vastaavat luvut olivat 254,4 miljoonaa dollaria ja 0,80 dollaria osakkeelta. Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2 prosenttia 5 625 miljardiin dollariin. Vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin liikevaihto oli 5 525 miljardia dollaria. Konemyynnin osuus oli 4 698 miljardia dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 4 769 miljardiin dollariin viime vuonna.

”John Deere on aloittanut vuoden myönteisesti edelleen heikossa markkinatilanteessa”, toteaa hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Vaikka vuosineljänneksen liikevaihto ja nettovoitto olivat hieman pienempiä kuin viime vuonna, kaikki liiketoiminta-alamme pysyivät vakaasti kannattavina. Deeren tulokseen vaikuttivat myönteisesti toimintasuunnitelmien vakaa toteuttaminen, laajan tuotevalikoiman vahvuus sekä joustavampi kulurakenne. Samalla näemme merkkejä siitä, että usean vuoden jyrkän laskun jälkeen keskeiset maatalousmarkkinat voivat vakautua.”

Yhteenveto liiketoiminnoista
Maailmanlaajuinen konemyynti laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1 prosentin. Luvussa on otettu huomioon toteutunut hintatason nousu, joka oli 2 prosenttia, ja valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka oli 1 prosentti. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski 8 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella myynti kasvoi 11 prosenttia. Luvussa on huomioitu 1 prosentin myönteisen valuuttamuutoksen vaikutus.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 247 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 214 miljoonaan dollariin vuonna 2016. Tuloksen kasvu vuosineljänneksellä oli pääasiassa seurausta toteutuneesta hintatasosta, jota tasoittivat osittain aiemmin ilmoitetuista työntekijöiden vapaaehtoisten irtisanoutumisten ohjelmista aiheutuvat kustannukset, korkeammat takuukustannukset ja valuuttamuutosten kielteinen vaikutus. Vuosineljänneksen tuloksiin vaikutti suotuisasti myös konsolidoimattoman tytäryhtiön SiteOne Landscape Supply, Inc:n osittaisen osuuden myyntivoitto.

Deere'n konemyynnin nettovoitto vuosineljänneksellä oli 80 miljoonaa dollaria, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 127 miljoonaa dollaria. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi vuosineljänneksen tulokset kärsivät vuoden 2017 efektiivisen veroasteen noususta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli vuosineljänneksellä 114,4 miljoonaa dollaria verrattuna 129,4 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulosten lasku johtui lähinnä epäedullisista rahoitusmarginaaleista ja vapaaehtoisista irtisanoutumisista johtuvista kuluista.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto
Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 4 prosenttia tilivuonna 2017 ja noin 1 prosentin toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2016 vastaaviin kausiin. Valuuttakurssien muutosten ei odoteta vaikuttavan merkittävästi konemyyntiin vuoden tai vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 4 prosenttia tilikaudella 2017, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan 1,5 miljardia dollaria.

Vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä yritys ilmoitti Yhdysvalloissa toteutettavista työntekijöiden vapaaehtoisten irtisanoutumisten ohjelmista, joiden avulla se pyrkii vähentämään toimintakustannuksia. Ohjelmiin liittyvien veroja edeltävien kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 111 miljoonaa dollaria. Tästä rahamäärästä 11 miljoonaa dollaria kirjattiin vuoden 2016 neljännelle vuosineljännekselle, 94 miljoonaa dollaria kirjattiin vuoden 2017 ensimmäiselle vuosineljännekselle ja 6 miljoonaa dollaria kirjataan loppuvuodelle. Irtisanoutumisohjelmista odotetaan noin 70 miljoonan dollarin säästöjä vuonna 2017.
”Deere menestyy paljon paremmin kuin maatalouden aiempien taantumien aikana”, Allen toteaa. "Tämä ilmentää jatkuvaa menestystämme kestävämmän liiketoimintamallin luomisessa ja tulonlähteiden laajentamisessa. Lisäksi toiminnan tehostaminen alkaa tuottaa tulosta, ja luotamme siihen, että voimme vähentää rakenteellisia kustannuksia vähintään 500 miljoonalla dollarilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Nämä toimenpiteet vahvistavat uskoamme siihen, että Deere'llä on hyvät mahdollisuudet tuottaa merkittävää lisäarvoa asiakkaille ja sijoittajille tulevaisuudessa.”

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto pysyi vuosineljänneksellä ennallaan, kun toteutunut hintataso ja valuuttamuutosten myönteinen vaikutus tasoittivat vähentyneitä toimitusmääriä ja korkeampia takuukustannuksia.
Divisioonan liikevoitto oli 213 miljoonaa dollaria verrattuna 144 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tuloksen paraneminen johtui pääasiassa SiteOne Landscape Supply, Inc:n osittaisen osuuden myyntivoitosta ja toteutuneesta hintatasosta. Näitä tekijöitä tasoittivat osittain vapaaehtoisista irtisanoutumisista aiheutuneet kulut, korkeammat takuukustannukset ja valuuttamuutosten kielteinen vaikutus.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti laski vuosineljänneksellä 6 prosenttia pääosin vähentyneiden toimitusmäärien ja korkeampien myynnin edistämis- ja kannustinkustannusten vuoksi. Divisioonan liikevoitto oli 34 miljoonaa dollaria verrattuna 70 miljoonaan dollariin vuonna 2016. Vuosineljänneksen tulosten lasku johtui lähinnä korkeammista myynnin edistämis- ja kannustinkustannuksista ja vapaaehtoisten irtisanoutumisten ohjelmasta.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona
: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 3 prosenttia tilikaudella 2017. Valuuttamuutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Maatalouskoneiden tuotannonalan myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 5–10 prosenttia vuonna 2017. Laskun, joka johtuu karjanhoitoalan heikosta tilanteesta ja viljelykasvien alhaisten hintojen jatkuvasta vaikutuksesta, odotetaan vaikuttavan suuriin ja pieniin koneisiin.

Alan koko vuoden 2017 myynnin ennustetaan laskevan EU28-maissa noin 5 prosenttia, mikä johtuu hyödykkeiden alhaisista hinnoista ja maatilojen heikoista tuloista. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden tuotannonalan myynnin ennustetaan kasvavan 15–20 prosenttia, mikä johtuu Brasilian ja Argentiinan talouden ja poliittisen tilanteen kohenemisesta. Aasian myynnin ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman, mikä johtuu lisääntyneestä myynnistä Intiassa.
Nurmikonhoito- ja pientraktorien tuotannonalan myynnin odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan vuonna 2017, ja Deeren myynnin odotetaan kasvavan alalla muita nopeammin.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 7 prosenttia vuonna 2017 ilman valuuttamuutosten merkittävää vaikutusta. Ennuste perustuu maailmanlaajuiseen maltilliseen kasvuun. Metsäkoneiden tuotannonalalla maailmanlaajuisen myynnin odotetaan olevan ennallaan tai laskevan noin 5 prosenttia, kun Pohjois-Amerikan heikko tilanne tasoittaa muiden alueiden vahvaa tilannetta.

Rahoituspalvelut: Deere-konsernin luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 480 miljoonaa dollaria tilikaudella 2017. Vuoden 2016 tulokseen verrattuna näkymät heijastavat vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden pienenemistä, jota epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja luottotappiovarausten kasvu osittain tasoittavat.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli 74,2 miljoonaa dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna 99,9 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen lasku johtui lähinnä  epäedullisemmista rahoitusmarginaaleista ja aiemmin ilmoitettuihin työntekijöiden vapaaehtoisten irtisanoutumisten ohjelmiin liittyvistä kustannuksista.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 29. tammikuuta 2017 yhteensä 30 643 miljardia dollaria verrattuna 31 510 miljardiin dollariin 31. tammikuuta 2016.
Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678