Tulostiedote   12.12.2017

Deere'n nettovoitto 4. vuosineljänneksellä 510 miljoonaa dollaria

  • Maatalous- ja maanrakennuskoneiden parantuneet markkinat nostivat neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulosta.
  • Kehittyneet tuotteet ja joustava kustannusrakenne tuovat jatkuvaa etua.
  • Vuodelle 2018 ennustetaan 2,6 miljardin dollarin nettovoittoa.

Deere-konsernin 29. lokakuuta 2017 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 510,3 miljoonaa dollaria tai 1,57 dollaria osaketta kohti. Kaudella, joka päättyi 30. lokakuuta 2016, vastaavat luvut olivat 285,3 miljoonaa dollaria ja 0,90 dollaria osakkeelta. Tilikaudella 2017 Deere & Companyn nettovoitto oli 2,159 miljardia dollaria tai 6,68 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 1,524 miljardia dollaria tai 4,81 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 23 prosenttia 8,018 miljardiin dollariin ja kasvoi vuositasolla 12 prosenttia 29,738 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 7,094 miljardia dollaria ja vuositasolla 25,885 miljardia dollaria, kun vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 5,650 miljardia dollaria ja 23,387 miljardia dollaria.

"John Deere -yhtiön vuosi on jälleen kerran ollut menestyksekäs, sillä maatalous- ja rakennuslaitteiden markkinoiden parantunut kysyntä ja omat toimemme kestävämpien liiketoimintamallien luomisessa ovat tuottaneet hyviä tuloksia", kertoi puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. Hän lisäsi, että tämän vuoden myynti ja tulos olivat viidenneksi suurimmat yrityksen historiassa. "Tuotteidemme kysyntä on ollut yleisesti kasvussa. Etelä-Amerikassa maatalouskoneiden tulos on parantunut merkittävästi ja rakennuslaitteiston myynti on kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan yritys sai jatkuvia tuottoja laajasta tuotevalikoimastaan ja joustavasta kustannusrakenteesta. Tämän seurauksena Deere on pitänyt hyvän asemansa nykyisten asiakkaiden palvelemiseksi ja tehnyt samalla investointeja, jotka tähtäävät kasvun lisäämiseen ja asiakaskunnan laajentamiseen tulevaisuudessa."

Vuoden aikana tehtyihin tai julkistettuihin investointeihin kuuluu Wirtgen Group -yhtiön hankinta. Wirtgen Group on maailman johtava tienrakennuslaitteiden valmistaja. On odotettavissa, että yrityskauppa viedään päätökseen joulukuun aikana. "Wirtgen tekee Deere-yhtiöstä huomattavasti merkittävämmän toimijan kansainvälisillä rakennuslaitemarkkinoilla", Allen kertoi. 

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 26 prosenttia ja koko vuoden osalta 11 prosenttia vuoden 2016 vastaaviin kausiin verrattuna. Myynnissä on otettu huomioon toteutunut hintatason nousu, joka oli 1 prosenttia vuosineljänneksellä ja vuositasolla sekä valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 1 prosentti vuoden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 23 prosenttia ja vuositasolla 5 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto laski 30 prosenttia vuosineljänneksellä ja kasvoi 20 prosenttia koko vuonna. Luvuissa on huomioitu valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia vuosineljänneksen ja 1 prosenttia koko vuoden osalta.

Deere'n konemyynnin liikevoitto on 669 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,821 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 354 miljoonaan dollariin ja 1,880 miljardiin dollariin vuonna 2016. Vuosineljänneksen tuloksen kasvu johtui pääasiassa kasvaneista tuotantovolyymeistä, onnistuneesta tuotevalikoimasta ja toteutuneesta hintojen noususta, jota ovat osittain heikentäneet tuotantokustannusten kasvu, kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, takuukustannukset sekä kansainvälisten maanrakennus- ja metsäkonetoimintojen arvonalentuma. Vuositason tuloksen kasvu johtui pääasiassa kasvaneista tuotantovolyymeistä, toteutuneesta hintatason noususta ja onnistuneesta tuotevalikoimasta. Tuotantokustannusten, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ja takuisiin liittyvien kustannusten kasvu osittain heikensivät tulosta. Vuositason tuloksiin vaikutti suotuisasti myös yhtiön jäljellä olevan SiteOne Landscape Supply, Inc:n (SiteOne) osuuden myynti.

Konedivisioonien nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 417 miljoonaa dollaria ja vuosijtasolla 1,707 miljardia dollaria verrattuna vuoden 2016 vastaavien jaksojen lukuihin 185 miljoonaa ja 1,058 miljardia dollaria. Edellä mainitut toiminnalliset tekijät vaikuttivat niin vuosineljänneksen kuin koko vuoden tuloksiin.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 127,8 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 476,9 miljoonaa dollaria koko vuodelta verrattuna 109,8 miljoonaan dollariin ja 467,6 miljoonaan dollariin vastaavina jaksoina vuonna 2016. Tulos hyötyi alentuneista tappioista vuokrakoneiden jäännösarvoissa, ja vuositasolla epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osittain heikensivät tuloksia.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 22 prosenttia tilivuonna 2018 ja noin 38 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kausiin. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 2 prosenttia vuositasolla ja noin 3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 19 prosenttia tilikaudella 2018, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan noin 2,6 miljardia dollaria.

Odotusten mukaan joulukuussa 2017 vahvistuvan Wirtgen Group -hankinnan ennustetaan nostavan liikevaihtoa noin 3,1 miljardia dollaria tilikaudella 2018. Wirtgen-hankinnan odotetaan lisäävän Deere-yhtiön liikevaihtoa noin 12 prosenttia vuositasolla ja noin 6 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoteen 2017. Arvioitujen kirjanpito- ja toimenpidekulujen jälkeen Wirtgen-hankinnan odotetaan tuottavan noin 75 miljoonaa dollaria liikevoittoa ja noin 25 miljoonaa dollaria nettotuottoa tilikaudella 2018.

Allen vahvisti uskonsa siihen, että yrityksen tulevaisuus on erittäin lupaava. "On työntekijöidemme, jälleenmyyjiemme ja toimittajiemme ansiota, että suunnitelmamme maailman lisääntyvien ruoan, suojan ja infrastruktuurin tarpeiden tyydyttämiseksi etenevät vakaasti. Nämä yleislinjat ovat edelleen varsin houkuttelevia ja niiden pysyvyys vaikuttaa todennäköiseltä. Luotamme yrityksen nykyiseen suuntaan ja vuoden 2017 erinomaisen tuloksen perusteella uskomme vahvasti John Deere'n kykyyn tarjota vahvoja ja pysyviä tuloksia myös tulevaisuudessa."

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 22 prosenttia vuosineljänneksen osalta ja 9 prosenttia vuositasolla pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja myönteisten valuuttamuutosten vaikutusten vuoksi. Lisäksi vuositason tulos hyötyi toteutuneesta hintatason noususta.

Divisioonan vuosineljänneksen liikevoitto oli 584 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 2,484 miljardia dollaria verrattuna vuoden 2016 vastaavien kausien 371 miljoonaan ja 1,700 miljardiin dollariin. Vuosineljänneksen parantunut tulos johtui pääasiassa kasvaneista tuotantovolyymeistä ja onnistuneesta tuotevalikoimasta. Tuotantokustannusten kasvu ja lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osittain heikensivät tulosta. Vuositason tuloksen kasvu johtui pääasiassa kasvaneista tuotantovolyymeistä, toteutuneesta hintatason noususta ja onnistuneesta tuotevalikoimasta. Tuotantokustannusten kasvu, myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja takuisiin liittyvien kustannusten kasvu osittain heikensivät tulosta. Vuositason tuloksien kasvuun vaikutti Deere'n jäljellä olevan SiteOne-osuuden myynti.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Myynti kasvoi 37 prosenttia vuosineljänneksen  osalta ja 17 prosenttia vuositasolla pääasiassa suurempien toimitusmäärien, toteutuneen hintatason ja valuuttamuutosten myönteisten vaikutusten ansiosta.

Divisioona raportoi 85 miljoonan dollarin liikevoiton vuosineljänneksellä ja 337 miljoonan dollarin liikevoiton vuositasolla verrattuna 17 miljoonan dollarin liiketappioon ja 180 miljoonan dollarin liikevoittoon vastaavina kausina vuonna 2016. Tulos parani pääasiassa toimitusmäärien kasvun ja toteutuneen hintatason nousun ansiosta. Tuloksia heikensi osittain kansainvälisten toimintojen arvonalentuma. Vuoden aikana takuisiin liittyvät kohonneet kustannukset, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu ja kohonneet tuotantokustannukset heikensivät osittain tuloksia.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Deere'n maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan nousevan noin 9 prosenttia tilikaudella 2018. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 2 prosenttia. Maatalouskoneiden myynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 5–10 prosenttia vuonna 2018. Tätä tukee suurten laitteiden kasvanut kysyntä. Alan koko vuoden myynnin EU28-alueella ennustetaan nousevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu maito- ja karjankasvatusalojen parantuneista olosuhteista. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden myynnin ennustetaan kasvavan 0–5 prosenttiin asti, mikä johtuu etenkin Argentiinan tilanteen kohenemisesta. Aasian myynnin ennustetaan pysyvän ennallaan, mikä johtuu osittain Intian tasapainottavasta vaikutuksesta Kiinan heikkouteen. Nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2018. Uusien tuotteiden menestyksen ansiosta Deere'n liikevaihdon odotetaan kasvavan enemmän kuin ala yleisesti.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 69 prosenttia vuonna 2018. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Wirtgen-hankinnan odotetaan tuovan noin 54 prosenttia lisäystä divisioonan vuosimyyntiin. Tulevaisuudennäkymä heijastaa kohtuullista maailmanlaajuista taloudellista kasvua, mukaan lukien lisääntynyt uudisrakentaminen Yhdysvalloissa ja lisääntynyt toiminta öljy- ja kaasualalla. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan 0–5 prosenttia lähinnä Pohjois-Amerikan parantuneiden puutavarahintojen vuoksi.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 515 miljoonaa dollaria tilikaudella 2018. Tulevaisuudennäkymä heijastaa suurempaa salkun keskiarvoa, johon lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osittain vaikuttavat heikentävästi.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan luottotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 101,4 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 328,4 miljoonaa dollaria verrattuna 81,7 miljoonaan dollariin ja 341,6 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuonna 2016. Alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvioissa vaikuttivat vuosineljänneksen tulosten kasvuun. Koko vuoden tuloksen laskuun vaikuttivat pääasiassa epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Näitä tasoittivat osittain alentuneet tappiot vuokrakoneiden jäännösarvoissa.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 29. lokakuuta 2017 yhteensä 33,000 miljardia dollaria verrattuna 31,999 miljardiin dollariin 30. lokakuuta 2016.

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678

LIITTEET

Näytä kaikkiNäytä otsikot

Safe Harbour -lausunto

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin ja taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti taloudelliseen toimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloudelliseen tilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa liiketoimintaamme, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.

Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys, viestintää,

toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset ja yritysostojen solmimiseen liittyvät epäonnistumiset tai viivytykset; odotettua suuremmat yritysostojen menot; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; hankinnoista odotettujen hyötyjen toteutumisen epäonnistuminen tai viivytykset; organisaatiomuutosten toteuttaminen; odotettujen säästöjen tai kustannusten laskun, tuottavuuden tai tehokkuuden hyötyjen toteutumattomuus tai viive toteutumisessa; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.

Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).