Tulostiedote   24.8.2018

Deere'n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 910 miljoonaa dollaria.

  • Konemyynti vahvistui avainmarkkinoilla 36 %  9,3 miljardiin dollariin.
  • Osakekohtainen tulos kasvoi kolmannen neljänneksen ennätykseen.
  • Tuloksessa näkyvät maatalous- ja rakennuskonemarkkinoiden parantuneet suhdanteet.
  • Asiakkaat reagoivat myönteisesti edistyksellisiin teknisiin ja tuotekohtaisiin ominaisuuksiin.

MOLINE, Illinois (17.8.2018) – Deere & Company raportoi 910,3 miljoonan dollarin nettovoitosta sunnuntaihin 29. heinäkuuta 2018 päättyneellä kolmannella vuosineljänneksellä eli 2,78 dollarin osakekohtaisesta tuotosta verrattuna 641,8 miljoonan dollarin nettovoittoon eli 1,97 dollariin osaketta kohti sunnuntaina 30. heinäkuuta 2017 päättyneellä vuosineljänneksellä. Deere & Companyn nettovoitto oli tilikauden ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta 1,584 miljardia dollaria eli 4,82 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,649 miljardia dollaria ja 5,11 dollaria osaketta kohden.


Vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen ja ensimmäisten yhdeksän kuukauden tuloksiin vaikuttivat varausoikaisut tuloverovarauksiin, jotka johtuivat Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädännön voimaansaattamisesta 22. joulukuuta 2017 (verouudistus). Kolmannen neljänneksen tulokseen sisältyi 62 miljoonan dollarin oikaisu tuloverovarauksiin, kun taas yhdeksän kuukauden osalta kirjattiin kielteinen 741 miljoonan dollarin nettotuloverovarauskulu. Ilman näitä oikaisuja Deere & Companyn kolmannen neljänneksen nettovoitto olisi ollut 849 miljoonaa dollaria eli 2,59 dollaria osakkeelta ja vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden nettovoitto olisi ollut 2,325 miljardia dollaria eli 7,08 dollaria osaketta kohden.


Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 32 prosenttia 10,308 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden aikana 29 prosenttia 27,942 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 9,286 miljardia dollaria kolmannella vuosineljänneksellä ja 25,007 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna viime vuoden vastaavien kausien 6,833 miljardiin dollariin ja 18,791 miljardiin dollariin.
"John Deere'n kolmannen neljänneksen tuloksessa näkyvät suotuisa markkinatilanne ja myönteiset reaktiot kehittyneeseen tuotevalikoimaamme", kertoi puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Samuel R. Allen. ”Maatalouskonemyynti Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tuottaa vakaata voittoa, ja rakennuskoneiden myynti kasvoi selvästi ja sai merkittävää työntöapua Wirtgenin tienrakennusyksiköltämme. Samalla raaka-aineiden ja rahdin kustannuspaineet kasvavat. Reagoimme niihin hallitsemalla kustannuksia ja tekemällä hinnoittelutoimia."

Yhteenveto liiketoiminnoista
Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto nousi vuosineljänneksellä 36 prosenttia ja 33 prosenttia ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Deere'n Wirtgen-konsernin (Wirtgen) yrityshankinta joulukuussa 2017 paransi vuosineljänneksen liikevaihtoa 17 prosentilla ja 12 prosentilla vuoden alusta lähtien. Myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka oli 1 prosenttia vuosineljänneksellä, sekä myönteinen vaikutus, joka oli 2 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Yhdysvaltojen ja Kanadan konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 29 prosenttia ja vuoden alusta alkaen 27 prosenttia. Wirtgen lisäsi liikevaihtoa vuosineljänneksellä 6 prosenttia ja vuoden alusta alkaen 4 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 45 prosenttia vuosineljänneksen ja 42 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Wirtgen lisäsi myyntiä 31 prosenttia vuosineljänneksen ja 23 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka oli 1 prosenttia vuosineljänneksellä, sekä myönteinen vaikutus, joka oli 3 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta.


Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 1,087 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,822 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta, kun viime vuoden vastaavien kausien luvut olivat 804 miljoonaa dollaria ja 2,179 miljardia dollaria. Wirtgen, jonka tulokset sisältyvät näihin summiin, saavutti 88 miljoonan dollarin liikevoiton vuosineljänneksellä ja 37 miljoonan dollarin liikevoitto yhdeksän kuukauden osalta. Wirtgen-hankinnan tuloksia lukuun ottamatta tulokset parantuivat molemmilla ajanjaksoilla pääasiassa suurempien toimitusmäärien, alempien takuukustannusten ja hintatason paranemisen ansiosta. Tuloksia heikensivät osaltaan suuremmat tutkimus- ja kehitys- sekä tuotantokustannukset. Vuoden 2017 vastaavilla ajanjaksoilla saatiin myyntivoittoa SiteOne Landscapes Supply, Inc.:in (SiteOne) myynnistä.
Konemyynnin nettotulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 751 miljoonaa dollaria ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden ajalla 889 miljoonaa dollaria verrattuna 506 miljoonaan dollariin ja 1,291 miljardiin dollariin vastaavina ajanjaksoina vuonna 2017. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi vuosineljännekseen vaikutti myönteisesti 58 miljoonaa dollaria ja yhdeksän kuukauden kauteen kielteisesti 974 miljoonaa dollaria, jotka liittyvät verouudistuksen aiheuttamiin tuloverovarauksen täsmennyksiin.


Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 151,2 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 680,6 miljoonaa dollaria ensimmäisten yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 131,2 miljoonaan dollariin ja 349,1 miljoonaan dollariin viime vuonna. Molempien kausien tuloksiin vaikuttivat myönteisesti  suurempi salkun keskiarvo, luottotappioiden matalammat provisiot ja osittain kielteisesti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit. Yhdeksän kuukauden tuloksia paransivat myös alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvoissa. Lisäksi verouudistuksen aiheuttamilla tuloverovarausoikaisuilla oli 3,6 miljoonan dollarin myönteinen vaikutus vuosineljännekseen ja 232,4 miljoonan dollarin myönteinen vaikutus yhdeksän kuukauden osalta.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto
Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 30 prosenttia tilikaudella 2018 ja noin 21 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kausiin. Näistä luvuista Wirtgen-hankinnan odotetaan lisäävän Deere'n liikevaihtoa noin 12 prosenttia sekä vuositasolla ja että neljännellä vuosineljänneksellä. Valuuttakurssien muutosten ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vuoden konemyyntiin, mutta niillä arvioidaan olevan noin 3 prosentin kielteinen vaikutus neljännellä vuosineljänneksellä.


Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 26 prosenttia tilikaudella 2018, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan noin 2,36 miljardia dollaria. Yrityksen liikevaihtoennusteeseen sisältyy 741 miljoonan dollarin tuloverokustannus, joka liittyy verouudistukseen ja joka edustaa yksittäisiä yrityksen nettoverosaamisten uudelleenmitoituksia uutta Yhdysvaltain yritysverokantaa varten ja kertaluonteisiin, määrättyihin nettovoiton palautusveroihin. Deere & Companyn oikaistuksi nettovoitoksi, lukuun ottamatta verouudistukseen liittyvää tuloverovarausoikaisua, ennustetaan noin 3,1 miljardia dollaria. (Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.)


Tämänhetkisiä näkymiä oikaistun nettovoiton osalta verrataan aiempaan 3,1 miljardin arvioon, joka sisälsi 803 miljoonan tuloverovarauskulut.
"Uskomme, että Deere'llä on hyvät asetelmat kasvaa maailman maatalous- ja rakennuskonemarkkinoilla", Allen sanoi. "Suurten maatalouskoneiden vaihtotarve kiihdyttää myyntiä huolimatta maailmankaupan jännitteistä ja muista geopoliittisista kysymyksistä. Samalla olemme kiitollisia asiakkaidemme innostuneesta reagoinnista uusien tuotteidemme edistyksellisiin ominaisuuksiin ja teknisiin ratkaisuihin. Lisäksi maailmanlaajuisen väestönkasvun ja kaupungistumisen voimistuminen vaikuttaa myönteisesti yhtiön tulevaisuudennäkymiin. Olemmekin varmoja, että Deere pystyy jatkamaan vahvalla tulostasolla ja tuottamaan asiakkailleen ja investoijilleen merkittävää lisäarvoa tulevina vuosina."

Konedivisioonan tulos


Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet
Myynti kasvoi 18 prosenttia vuosineljänneksen osalta ja 19 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa suurempien toimitusmäärien sekä alempien takuukustannusten ja hintatason paranemisen ansiosta. Valuuttamuutokset vaikuttivat kielteisesti vuosineljänneksen myyntilukuihin ja myönteisesti yhdeksän kuukauden osalta. Divisioonan liikevoitto oli 806 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,249 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 693 miljoonaan dollariin ja 1,92 miljardiin dollariin viime vuonna. Tulokset parantuivat suurempien toimitusmäärien, alempien takuukustannusten ja hintatason  
paranemisen ansiosta. Tuloksia heikensivät osaltaan suuremmat tutkimus- ja kehitys- sekä tuotantokustannukset. Viime vuonna kummankin kauden tulosta paransivat SiteOnen myynnistä saadut myyntivoitot.


Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona
Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi 100 prosenttia vuosineljänneksen ja 83 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Wirtgen lisäsi myyntiä 77 prosenttia vuosineljänneksen ja 56 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Ulkomaanvaluuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuosineljänneksen myyntiin, mutta ne vaikuttivat myönteisesti yhdeksän kuukauden osalta. Kummankin kauden tuloksiin vaikuttivat myönteisesti pienemmät takuukustannukset ja kielteisesti korkeammat myynninedistämiskustannukset. Liikevoitto on 281 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 573 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 111 miljoonaa dollaria ja 259 miljoonaa dollaria. Wirtgen tuotti liikevoittoa neljännesvuoden osalta 88 miljoonaa dollaria ja vuoden alusta 37 miljoonaa dollaria. Wirtgen-hankintaa lukuun ottamatta tulokset parantuivat pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja alempien takuukustannusten ansiosta. Suuremmat tuotantokustannukset ja myynninedistämiskulut heikensivät osittain tuloksia.

Markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 15 prosenttia tilikaudella 2018. Valuuttamuutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Maatalouskoneiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 10 prosenttia vuonna 2018. Tätä tukee suurten koneiden kasvanut kysyntä. Huolimatta joidenkin alueiden kuivuuteen liittyvistä huolenaiheista 28 EU:n jäsenvaltion teollisuusmyynnin liikevaihdon ennustetaan kasvavan 5–10 prosenttia karjan- ja maidontuotantoalojen hyvän tilanteen ja joidenkin avainmarkkinoiden suotuisten viljelyolosuhteiden ansiosta. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu etenkin Brasilian vahvuudesta. Aasian liikevaihdon ennustetaan vastaavan viime vuoden liikevaihtoa. Nurmikonhoito- ja pientraktorien toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2018.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona
Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 81 prosenttia vuonna 2018. Valuuttakurssien muutosten ei odoteta vaikuttavan merkittävästi. Wirtgen-hankinnan odotetaan tuovan noin 55 prosentin lisäyksen divisioonan liikevaihtoon vuonna 2018. Tulevaisuudennäkymät heijastavat jatkuvan kysynnän kasvua, mukaan lukien lisääntynyt uudisrakentaminen Yhdysvalloissa, lisääntynyt toiminta öljy- ja kaasualalla sekä talouskasvu maailmanlaajuisesti. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan 10 prosenttia koko maailmassa lähinnä Pohjois-Amerikan kysynnän lisääntymisen ansiosta.


Rahoituspalvelut Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoiton odotetaan olevan tilikaudella 2018 noin 815 miljoonaa dollaria, mikä sisältää verouudistukseen liittyvien suotuisien tuloverovarausten 232 miljoonaa dollaria. Deere & Companyn nettovoiton odotetaan olevan 583 miljoonaa dollaria, jossa ei ole huomioitu suotuisaa tuloverovarausta. Tulosten arvioidaan saavan työntöapua suuremmasta salkun keskiarvosta, matalammista luottotappiovarauksista ja pienemmistä vuokrakoneiden jäännösarvoja koskevista tappioista. Tuloksiin vaikuttavat osaltaan kielteisesti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit.
Rahoituspalvelujen koko vuoden nettovoitoksi arvioitiin viime neljänneksellä 800 miljoonaa dollaria. Se sisälsi arvioidun 229 miljoonan dollarin tuloverovarausetuuden divisioonan nettoverosaamisten uudelleenmitoitukseen ja kertaluonteisiin, määrättyihin nettovoiton palautusveroihin.
John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 120,2 miljoonaa dollaria ja 638,8 miljoonaa dollaria kuluvalla tilikaudella verrattuna 88,3 miljoonaan dollariin ja 227,0 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuotta aiemmin. Kummankin kauden tulokset hyötyivät verouudistukseen liittyvästä suotuisasta tuloverovarauksesta ja suuremmasta salkun keskiarvosta. Tuloksiin vaikuttivat osaltaan kielteisesti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit. Ensimmäiset yhdeksän kuukautta saivat työntöapua myös alemmista vuokrakoneiden jäännösarvoja koskevista tappioista ja pienemmistä luottotappiovarauksista.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli sunnuntaina 29. heinäkuuta 2018 yhteensä 35,633 miljardia dollaria verrattuna 32,929 miljardiin dollariin sunnuntaina 30. heinäkuuta 2017.

3. kvartaali

Taloustiedot

DEERE & COMPANY |  KONSERNITULOSLASKELMAA KOSKEVIA LISÄTIETOJA: YLEISESTI HYVÄKSYTTYJEN KIRJANPITOPERIAATTEIDEN (GAAP) MUKAISTEN TALOUDELLISTEN LASKELMIEN SOVITTAMINEN YHTEEN MUIDEN TALOUDELLISTEN LASKELMIEN KANSSA
(miljoonaa dollaria, lukuun ottamatta osaketta kohden ilmoitettuja summia) (tarkistamaton)

Yhtiö on ilmoittanut taloudellisesta tuloksestaan Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti, ja tämän lisäksi se käyttää myös muita kuin GAAP-toimenpiteiden mukaisia laskentatapoja, joissa ei oteta huomioon verouudistukseen liittyviä täsmäytyksiä. Deere & Companyn nettovoiton sekä laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskentatavat, joissa tätä erää ei oteta huomioon, eivät ole GAAP-toimenpiteiden mukaisia, eivätkä ne korvaa GAAP-toimenpiteiden mukaisesti tehtyjä laskelmia. Yhtiö katsoo, että keskustelu tuloksista, joissa tätä erää ei oteta huomioon, auttaa hyödyllisellä tavalla analysoimaan toiminnassa ilmeneviä suuntauksia.

Seuraavassa taulukossa muut kuin GAAP-toimenpiteiden mukaiset rahoituslaskelmat sovitetaan yhteen suorimmin vertailukelpoisten GAAP-toimenpiteiden mukaisten laskelmien kanssa sunnuntaina 29. heinäkuuta 2018 päättyneelle kolmen kuukauden sekä yhdeksän kuukauden jaksolle ja 28. lokakuuta 2018 päättyvälle 12 kuukauden jaksolle.

29.7.2018 päättynyt vuosineljännes

  Deere-konsernin
nettovoitto
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos
GAAP-periaatteiden
mukainen laskelma
$910,3 $2,78
Erilliset verouudistus-
kustannukset (etuudet)
(61,7) (0,19)
Muiden kuin GAAP-
periaatteiden mukainen
laskelma
$848,6 $2,59

 

29.7.2018 päättynyt 9 kk jakso

  Deere-konsernin
nettovoitto
Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos
GAAP-periaatteiden
mukainen laskelma
$1583,6 $4,82
Erilliset verouudistus-
kustannukset (etuudet)
741,2 2,26
Muiden kuin GAAP-
periaatteiden mukainen
laskelma
$2324,8 $7,08

 

28. lokakuuta 2018 päättyvä 12 kk jakso
Deere-konsernin nettovoitto

GAAP-periaatteiden mukainen laskelma                  $2360,0

Erilliset verouudistuskustannukset                             741,2

Muiden kuin GAAP-periaatteiden
mukainen laskelma                                               $3101,2

Safe Harbor -lausunto

Safe Harbor

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskoneiden liiketoimintaan liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu esimerkiksi viljelijöiden luottamukseen ja taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, kaupparajoitteet ja -kiintiöt, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoitokoneiden ja pientraktorien tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, jotka voivat heikentää yhtiön nettovoittoa ja kassavirtoja. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti yritystoimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloustilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; vastatoimet tällaisia kauppa-, pankki-, rahoitus- ja veroperiaatteiden muutoksia vastaan; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; muutokset yksityisyydensuojaa koskevissa säännöksissä ja niiden noudattaminen; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; viestintää, toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuudennäkymiään uusien kehityskulkujen vuoksi tai muusta syystä, ellei laissa muuta vaadita. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös sen taloudelliseen tulokseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678