Tulostiedote   29.5.2018

Deere'n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 1,208 miljardia dollaria

  • Toisen vuosineljänneksen konemyynti vahvistui avainmarkkinoilla 34 %.
  • Maatalous- ja rakennuslaitteisiin liittyvät olosuhteet näyttävät paranevan laajasti.
  • Yritys hyötyy myönteisistä asiakkaiden reaktioista innovatiivisiin tuotelinjoihin.

Deere & Company raportoi 1,208 miljardin dollarin nettovoitosta sunnuntaihin 29. huhtikuuta 2018 päättyneellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 3,67 dollarin osakekohtaisesta tuotosta verrattuna 808,5 miljoonan dollarin nettovoittoon eli 2,50 dollariin osaketta kohti 30. huhtikuuta 2017 päättyneellä vuosineljänneksellä. Deere & Companyn nettovoitto oli tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta 673,2 miljoonaa dollaria eli 2,05 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,007 miljardia dollaria ja 3,14 dollaria osakkeelta.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen ja ensimmäisten kuuden kuukauden tuloksiin vaikuttivat varausoikaisut tuloverovarauksiin, jotka johtuivat Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädännön voimaansaattamisesta 22. joulukuuta 2017 (verouudistus). Toisen neljänneksen tulokseen sisältyi 174 miljoonan dollarin tuloverovarauksen oikaisu, kun taas ensimmäisillä kuudella kuukaudella kirjattiin kielteinen nettovoittoverovarauskulu, jonka suuruus oli 803 miljoonaa. Ilman näitä oikaisuja Deere & Companyn toisen neljänneksen nettovoitto olisi ollut 1,034 miljardia dollaria eli 3,14 dollaria per osake, ja vuoden ensimmäisen puoliskon nettovoitto olisi ollut 1,476 miljardia dollaria eli 4,49 dollaria osaketta kohden.

Maailmanlaajuinen liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 29 prosenttia 10,720 miljardiin dollariin ja puolivuotiskauden aikana 27 prosenttia 17,633 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli toisella vuosineljänneksellä 9,747 miljardia dollaria ja puolivuotiskauden osalta 15,721 miljardia dollaria verrattuna 7,260 miljardiin dollariin ja 11,958 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
"John Deere raportoi jälleen vahvan suorituksen vuosineljänneksestä, jota edisti laaja-alainen markkinaolosuhteiden paraneminen koko maailmassa ja myönteiset asiakkaiden reaktiot innovatiivisiin linjauutuuksimme," puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Samuel R. Allen kertoi. "Maatalouskonemyynti sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa tuottavat vakaata voittoa ja maarakennuskoneiden myynti jatkaa  kasvuaan kiivaammin. Tämän vuosineljänneksen aikana Deere edistyi huomattavasti yhteistyössä tavarantoimittajiensa kanssa tuotannon lisäämiseksi ja sen takaamiseksi, että asiakkaat saavat tuotteet ajoissa. Samalla raaka-aineiden ja rahdin kustannukset nousevat, joihin reagoidaan keskittymällä edelleen järjestelmälliseen kustannusten vähentämiseen ja tuleviin hinnoittelutoimiin."

Yhteenveto liiketoiminnoista
Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto nousi vuosineljänneksellä 34 prosenttia ja 31 prosenttia ensimmäisten kuuden kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Deere'n Wirtgen-konsernin yrityshankinta joulukuussa 2017 paransi vuosineljänneksen liikevaihtoa 12 prosentilla ja 9 prosentilla vuoden alusta lähtien. Liikevaihtoon sisältyi myös suotuisa 3 prosentin valuuttamuutosvaikutus molemmilla ajanjaksoilla. Yhdysvaltojen ja Kanadan konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 27 prosenttia ja vuoden alusta alkaen 26 prosenttia. Wirtgen lisäsi liikevaihtoa vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja vuoden alusta alkaen 3 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 45 prosenttia vuosineljänneksen ja 40 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Wirtgen lisäsi myyntiä 23 prosenttia vuosineljänneksen ja 19 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Liikevaihtoluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka oli 7 prosenttia vuosineljänneksellä ja 6 prosenttia kuuden kuukauden osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,315 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,734 miljardia dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 1,120 miljardiin dollariin ja 1,375 miljardiin dollariin viime vuonna. Wirtgen, jonka tulokset sisältyvät näihin summiin, saavutti 41 miljoonan dollarin liikevoiton vuosineljänneksellä ja 51 miljoonan dollarin liiketappion puolivuotiskaudella. Wirtgenin puolivuotiskauden liiketappio johtui osto- ja hankintakustannusten kielteisistä vaikutuksista. Wirtgen-hankinnan tuloksia lukuun ottamatta tulokset parantuivat molemmilla ajanjaksoilla pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja alempien takuukustannusten ansiosta. Suuremmat tutkimus- ja kehitys- sekä tuotantokustannukset heikensivät osittain tuloksia. Vuoden 2017 vastaavilla ajanjaksoilla saatiin myyntivoittoa SiteOne Landscapes Supply, Inc.:in (SiteOne) myynnistä. Lisäksi viime vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella Deerelle aiheutui menoja, jotka liittyivät vapaaehtoiseen irtisanomisohjelmaan.
Konedivisioonien nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 1,103 miljardia dollaria ja kuuden kuukauden jaksolla 139 miljoona dollaria verrattuna vuoden 2017 vastaavien jaksojen lukuihin 700 miljoonaa ja 785 miljoonaa dollaria. Lisäksi vuosineljännekseen vaikutti myönteisesti 207 miljoonaa ja puolivuotiskauteen kielteisesti 1,032 miljardia, jotka liittyvät verouudistuksen aiheuttamiin tuloverovarauksen täsmennyksiin.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 104,1 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 529,4 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 103,5 miljoonaan dollariin ja 217,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Molempien kausien tuloksiin vaikuttivat myönteisesti suurempi salkun keskiarvo, vuokrakoneiden jäännösarvoja koskevat pienemmät tappiot, luottotappioiden matalammat provisiot ja osittain kielteisesti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit.
Lisäksi verouudistuksen aiheuttamilla tuloverovarausoikaisuilla oli 33,2 miljoonan dollarin kielteinen vaikutus vuosineljänneksen ja 228,8 miljoonan dollarin myönteinen vaikutus puolivuotiskaudella
 
Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto
Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 30 prosenttia tilikaudella 2018 ja noin 35 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2017 vastaaviin kausiin. Näistä luvuista Wirtgen-hankinnan odotetaan lisäävän Deere'n liikevaihtoa noin 12 prosenttia vuositasolla ja noin 18 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia koko vuoden ja kolmannen vuosineljänneksen osalta. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 26 prosenttia tilikaudella 2018, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan noin 2,3 miljardia dollaria. Yrityksen liikevaihtoennusteeseen sisältyy 803 miljoonan dollarin tuloverokustannus, joka liittyy verouudistukseen ja joka edustaa yksittäisiä yrityksen nettoverosaamisten uudelleenmitoituksia uuden
Yhdysvaltain yritysverokannan mukaan ja kertaluonteisia määrättyjen tulojen palautusveroja. Deere & Companyn oikaistuksi nettovoitoksi, lukuun ottamatta verouudistukseen liittyvää tuloverovarausoikaisua, ennustetaan noin 3,1 miljardia dollaria.

Tämänhetkisiä näkymiä liikevaihdon suhteen verrataan aiempaan 2,1 miljardin arvioon, joka sisälsi 977 miljoonan tuloverovarauskustannuksen.
"Meitä kannustaa tuotteidemme kysynnän kasvu ja me uskomme, että Deere'llä on hyvät asetelmat kasvaa yhä edelleen maailman maatalous- ja maarakennuskonemarkkinoilla," Allen sanoi. "Tämä kuvaa onnistumistamme entistä kestävämmän liiketoimintamallin kehittämisessä ja uusiin tuotteisiin ja liiketoimintoihin investointien vaikutusta. Vahvistamme uskoamme yrityksen nykysuuntaan ja uskomme, että Deere jatkaa samalla tiellä ja toimittaa jatkossakin asiakkailleen ja investoijilleen merkittävää pitkäjänteistä lisäarvoa."

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet
Myynti kasvoi 22 prosenttia vuosineljänneksen osalta ja 20 prosenttia ensimmäisellä puolivuotiskaudella pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja myönteisten valuuttamuutosten vaikutusten vuoksi. Divisioonan liikevoitto on 1,056 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,443 miljardia dollaria vuoden alusta alkaen verrattuna 1,009 miljardiin dollariin ja 1,227 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna. Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät. Sitä tasoittivat osaltaan korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset sekä kasvaneet tuotantokustannukset. Ensimmäisen puolivuotiskauden tulokseen vaikuttivat positiivisesti kasvaneet toimitusmäärät ja alhaisemmat takuisiin liittyvät kustannukset. Sitä tasoittivat osaltaan korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset ja kasvaneet tuotantokustannukset. Edellisvuoden vastaavien ajanjaksojen tuloksiin vaikuttivat positiivisesti SiteOnen myynnistä saadut myyntivoitot. Viime vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden tulokseen vaikuttivat kielteisesti vapaaehtoiset irtisanomiskustannukset.

Maarakennus- ja metsäkonedivisioona
Maarakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi 84 prosenttia vuosineljänneksen ja 73 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Wirtgen lisäsi myyntiä 60 prosenttia vuosineljänneksen ja 44 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Lisäksi liikevaihto kasvoi molemmilla ajanjaksoilla suurempien toimitusmäärien ja myönteisten valuuttamuutosten vaikutusten vuoksi. 
Divisioonan liikevoitto on 259 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 291 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 111 miljoonaan dollariin ja 148 miljoonaan dollariin viime vuonna. Wirtgen tuotti neljännesvuoden osalta liikevoittoa 41 miljoonaa dollaria ja puolivuotiskauden osalta 51 miljoonaa dollaria liiketappiota, joka liittyy osto- ja hankintakustannusten vaikutuksiin. Wirtgen-hankintaa lukuun ottamatta tulokset parantuivat pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja alempien takuukustannusten ansiosta. Suuremmat tuotantokustannukset heikensivät osittain tuloksia. Viime vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden tulokset sisälsivät myös vapaaehtoisia irtisanomiskustannuksia.

Markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet
Deere'n maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden maailmanlaajuisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 14 prosenttia tilikaudella 2018. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Maatalouskoneiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 10 prosenttia vuonna 2018. Tätä tukee suurten koneiden kasvanut kysyntä. Koko vuoden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 5 prosenttia EU28-alueella, mikä johtuu maito- ja karjankasvatusalojen parantuneista suhdanteista. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu etenkin Brasilian vahvuudesta. Aasian liikevaihdon ennustetaan vastaavan viime vuoden liikevaihtoa. Nurmikonhoito- ja pientraktorien toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2018.

Maarakennus- ja metsäkonedivisioona
Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 83 prosenttia vuonna 2018. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 1 prosenttia. Wirtgen-hankinnan odotetaan tuovan noin 56 prosentin lisäyksen divisioonan liikevaihtoon vuonna 2018. Tulevaisuudennäkymät heijastavat jatkuvan kysynnän kasvua, mukaan lukien lisääntynyt uudisrakentaminen Yhdysvalloissa, lisääntynyt toiminta öljy- ja kaasualalla sekä talouskasvu maailmanlaajuisesti. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan 10 prosenttia koko maailmassa lähinnä Pohjois-Amerikan kysynnän lisääntymisen ansiosta.

Rahoituspalvelut
Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoiton odotetaan olevan tilikaudella 2018 noin 800 miljoonaa dollaria, mikä sisältää verouudistukseen liittyvien suotuisien tuloverovarausten 229 miljoonaa dollaria. Deere & Companyn nettovoiton odotetaan olevan tilikaudella 2018 571 miljoonaa dollaria, johon ei ole huomioitu suotuisaa tuloverovarausta. Tulosten odotetaan hyötyvän suuremmasta salkun keskiarvosta ja vuokrakoneiden jäännösarvoja koskevista pienemmistä tappioista. Lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä epäedullisemmat rahoitusmarginaalit heikentävät tuloksia osittain.
Rahoituspalveluiden edellisellä vuosineljänneksellä ilmoitettu nettovoittoennuste oli 840 miljoonaa dollaria. Se sisälsi arvioidun 262 miljoonan dollarin tuloverovarausetuuden divisioonan nettoverosaamisten uudelleenmitoitukseen uutta Yhdysvaltain yritysverokantaa varten ja kertaluonteisiin, määrättyihin nettovoiton palautusveroihin.
 
John Deere Capital Corporation
Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 119,2 miljoonaa dollaria ja 518,6 miljoonaa dollaria kuluvalla tilikaudella verrattuna 64,5 miljoonaan dollariin ja 138,7 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuotta aiemmin. Molempien kausien tuloksiin vaikuttivat myönteisesti verouudistukseen liittyvä myönteinen tuloverovaraus, suurempi salkun keskiarvo, vuokrakoneiden jäännösarvoja koskeva pienempi tappio, luottotappioiden matalammat provisiot ja osittain kielteisesti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 29. huhtikuuta 2018 yhteensä 34,535 miljardia dollaria verrattuna
32,015 miljardiin dollariin 30. huhtikuuta 2017.
 

Safe Harbor -lausunto

Safe Harbor

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskoneiden liiketoimintaan liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu esimerkiksi viljelijöiden luottamukseen ja taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, kaupparajoitteet ja -kiintiöt, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoitokoneiden ja pientraktorien tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, jotka voivat heikentää yhtiön nettovoittoa ja kassavirtoja. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti yritystoimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloustilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; vastatoimet tällaisia kauppa-, pankki-, rahoitus- ja veroperiaatteiden muutoksia vastaan; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; muutokset yksityisyydensuojaa koskevissa säännöksissä ja niiden noudattaminen; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; viestintää, toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuudennäkymiään uusien kehityskulkujen vuoksi tai muusta syystä, ellei laissa muuta vaadita. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös sen taloudelliseen tulokseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678