Tulostiedote   15.2.2019

Deeren voitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 498 miljoonaa dollaria

  • Liikevaihto kasvoi 16 %:lla 6,94 miljardiin dollariin.
  • Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokset kasvavat vahvasti.
  • Vuoden 2019 nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,6 miljardia dollaria noin 7 prosentin myynnin kasvun myötä.

MOLINE, Illinois (15. helmikuuta 2019) – Deere & Company raportoi 498,5 miljoonan dollarin nettovoitosta 27. tammikuuta 2019 päättyneellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 1,54 dollarin osakekohtaisesta voitosta verrattuna 535,1 miljoonan dollarin nettotappioon eli 1,66 dollariin osaketta kohti 28. tammikuuta 2018 päättyneellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksiin vaikuttivat kulut, jotka johtuivat tuloverovarauksesta Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädännön vuoksi (verouudistus). Ilman näitä verouudistuskuluja vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen nettovoitto olisi ollut 442,1 miljoonaa dollaria eli 1,35 dollaria osaketta kohti. (Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.)

"Vaikka Deere on edelleen edennyt vakaasti useilla aloilla ja vuosineljännekseltä on raportoitu korkeita voittoja, tuloksiamme heikensivät korkeammat raaka-aine- ja logistiikkakustannukset sekä asiakkaiden huolestuneisuus tariffeista ja kauppapolitiikoista", sanoo puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Jälkimmäiset ongelmat ovat rasittaneet mielialaa markkinoilla ja saaneet viljelijät varovaisemmiksi suurten hankintojen suhteen. Samalla John Deere maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti on jatkunut vahvana. Uskomme, että kustannuspaineet lieventyvät vuoden edetessä ja olemme toiveikkaita siitä, että kaupan alalla tapahtuu pian selkiintymistä. Olemme siis edelleen varovaisen luottavaisia tämän vuoden näkymiin."

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 7 prosenttia tilikaudella 2019 verrattuna vuoteen 2018. Ennusteeseen on laskettu mukaan Wirtgenin tulokset koko verovuodelta 2019 edeltävän vuoden 10 kuukauteen verrattuna. Tämä lisää yhtiön tämän vuoden liikevaihtoennustetta noin yhden prosentin. Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 2 prosenttia koko vuoden. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 7 prosenttia tilikaudella 2019. Deere & Companyn nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,6 miljardia dollaria.

"Joidenkin tärkeiden markkina-alueidemme epävakaista olosuhteista huolimatta Deere odottaa saavuttavansa hyvän tulostason vuonna 2019", kommentoi Allen. "Tämä on osoitus siitä, että olemme onnistuneet toimillamme luomaan joustavamman kulurakenteen, laajentamaan maailmanlaajuista asiakaskantaamme ja kehittämään johtoasemaamme uusimpien tarkkuusteknologioiden alalla. Asiakkaat reagoivat innostuneesti uusimpien tuotteidemme kehittyneisiin ominaisuuksiin ja tekniikkoihin. Olemme varmoja, että Deerellä on hyvät asetelmat saavuttaa tulostavoitteensa ja uskomme, että yhtiö toimittaa jatkossakin vankan toiminnallisen tuloksen ja merkittävää arvoa asiakkaille ja sijoittajille."  

Deere & Company

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa (paitsi osakekohtaisen tuloksen tiedot)

  2019 2018 Muutos%
Liikevaihto $ 7984 6913 15
Nettovoitto(-tappio) 498 (535) -
Kokonaan laimennettu osakekohtainen tulos $  1,54 (1,66) -
Nettovoitto - oikaistu $ 498 442 13
Osakekohtainen tulos - oikaistu $ 1,54 1,35 14

Vuoden 2018 nettovoittoon vaikuttivat yksittäiset kulut 977 miljoonan dollarin tuloverovarauksesta, joka johtui verouudistuslainsäädännön voimaansaattamisesta 22. joulukuuta 2017. (Tietoa muiden kuin GAAP-periaatteiden mukaisista talouslaskelmista annetaan liitteessä.)

Konemyynti

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa

  2019 2018 Muutos%
Liikevaihto $ 6941 5974 16
Liikevoitto $ 577 419 38
Nettovoitto (-tappio) $  340 (964) -
Verouudistuksen kielteiset oikaisut $   (1239) -
Nettovoitto ilman verouudistusta $ 340 275 23
Valuuttamuutokset - liikevaihto -3 %    

Liikevaihtoa ja liikevoittoa käsitellään jäljempänä maatalous- ja nurmikonhoitokoneita ja maanrakennus- ja metsäkonedivisioonaa koskevissa osioissa. Wirtgenin tulokset on laskettu mukaan vuoden 2019 koko ensimmäiseltä vuosineljännekseltä, kun taas edellisellä jaksolla mukana oli yksi kuukausi. Kaksi lisäkuukautta lisäsivät yhtiön liikevaihtoa nykyisellä vuosineljänneksellä noin seitsemän prosenttia.

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa

  2019 2018 Muutos%
Liikevaihto $ 4681 4243 10
Liikevoitto $ 348 387 -10
Käyttökate % 7,4 9,1 -

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden myynti kasvoi neljänneksellä. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja toteutuneen hintatason paranemisesta, joita valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset ja korkeammat takuukustannukset tasoittivat jossakin määrin. Liikevoitto laski, mikä johtui pääasiassa korkeammista tuotantokustannuksista, korkeammista takuukustannuksista, epäedullisemmasta tuotevalikoimasta ja korkeammista tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista, joita toteutunut hintataso ja toimitusmäärien kasvu tasoittivat suuresti.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa

  2019 2018 Muutos%
Liikevaihto $ 2260 1731 31
Liikevoitto $ 229 32 616
Käyttökate % 10,1 1,8 -

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myyntiluvut kasvoivat vuosineljänneksellä pääasiallisesti sen takia, että Wirtgen sisällytettiin koko jaksolta verrattuna yhteen kuukauteen vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaksi lisäkuukautta muodostivat noin 24 prosenttia nykyisen vuosineljänneksen kasvusta. Lisäksi maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan nettomyynti kasvoi toteutuneen hintatason ja korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osittain tilannetta. Wirtgenin liikevoitto oli 14 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 92 miljoonan dollarin liiketappioon viime vuonna. Wirtgeniä lukuun ottamatta maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan vuosineljänneksen tulokset parantuivat pääasiassa toteutuneen hintatason ansiosta. Tuloksia heikensivät osittain korkeammat tuotantokustannukset ja epäedullisempi tuotevalikoima.

Rahoituspalvelut

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa

  2019 2018 Muutos%
Nettovoitto $ 154 425 -64
Verouudistuksen myönteiset oikaisut   262 -
Nettovoitto ilman verouudistusta $ 154 163 -6

Viimevuotista verouudistuksen oikaisua lukuun ottamatta rahoituspalvelujen nettovoiton lasku johtui pitkälti epäedullisesta rahoitusmarginaalista. Tätä tasoittivat osittain suuremmalla salkun keskiarvolla saadut tulot.

Markkinaolosuhteet ja tulevaisuudennäkymät (vuotuiset)
Miljoonissa dollareissa

  Liikevaihto Valuuttamuutokset
Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet +4 % -2 %
Maanrakennus- ja metsäkoneet +13 % -2 %
John Deere Financial, nettovoitto $ 630 -

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet
Maatalouskoneiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pysyvän samana tai kasvavan enintään 5 prosenttia. Tätä tukee suurten ja pienten laitteiden jatkuva kysyntä. Koko vuoden toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan EU28-jäsenvaltioissa pysyvän samana tärkeillä markkina-alueilla vallitsevan kuivuuden vuoksi. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden toimialakohtaisen liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu etenkin Brasilian vahvuudesta. Myynnin Aasiassa ennakoidaan pysyvän samassa tai laskevan hieman. Nurmikonhoito- ja pientraktorien toimialakohtaisen liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2019.

Maanrakennus- ja metsäkoneet
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan ennusteessa on huomioitu Wirtgenin myyntituotto koko vuodelta verrattuna tilivuoden 2018 kymmeneen kuukauteen. Kahden lisäkuukauden odotetaan lisäävän divisioonan myyntiä noin 4 prosentilla vuoden aikana. Tulevaisuudennäkymät heijastavat yleisesti myönteisiä perusteita ja maailmanlaajuista talouskasvua. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan 5–10 prosenttia lähinnä EU28-jäsenvaltioiden ja Venäjän kysynnän lisääntymisen ansiosta.

Rahoituspalvelut
Keskimääräisen salkun kasvun odotetaan edistävän tulosta, mutta kasvavat epäedullisemmat rahoitusmarginaalit, luottotappioiden korkeammat provisiot ja kasvavat myynti- ja hallintokustannukset tasoittavat tätä kielteisellä vaikutuksellaan. Rahoituspalveluiden 942 miljoonan dollarin nettovoittoon vuodelta 2018 sisältyi verouudistukseen liittyvä 341 miljoonan dollarin veroetuus. Jos veroetuutta ei huomioitaisi, vuoden 2018 nettovoitto oisi ollut 601 miljoonaa dollaria.

John Deere Capital Corporation
Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

Ensimmäinen vuosineljännes Miljoonissa dollareissa

  2019 2018 Muutos%
Tuotto $ 661 585 13
Nettovoitto $ 122 399 -70
Portfolion loppusaldo $ 34 975 32 449 8

Edellisvuoden tuloksiin sisältyi verouudistukseen liittyvä myönteinen tuloverovaraus. Tämän neljänneksen tuloksiin sisältyi epäedullisempi rahoitusmarginaali, jota tasoitti osittain suuremmasta salkun keskiarvosta saadut tulot.


LIITE

DEERE & COMPANY KONSERNITULOSLASKELMAA KOSKEVIA LISÄTIETOJA

YLEISESTI HYVÄKSYTTYJEN KIRJANPITOPERIAATTEIDEN (GAAP) MUKAISTEN TALOUDELLISTEN LASKELMIEN SOVITTAMINEN YHTEEN MUIDEN TALOUDELLISTEN LASKELMIEN KANSSA
(miljoonaa dollaria, lukuun ottamatta osaketta kohden ilmoitettuja summia)
(tarkistamaton)

Yhtiö on ilmoittanut taloudellisesta tuloksestaan Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden (GAAP) mukaisesti, ja tämän lisäksi se käyttää myös muita kuin GAAP-toimenpiteiden mukaisia laskentatapoja, joissa ei oteta huomioon Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädäntöön liittyviä täsmäytyksiä. Deere & Companyn nettovoiton (-tappion) sekä laimennusvaikutuksella oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskentatavat, joissa tätä erää ei oteta huomioon, eivät ole GAAP-toimenpiteiden mukaisia, eivätkä ne korvaa GAAP-toimenpiteiden mukaisesti tehtyjä laskelmia. Yhtiö katsoo, että keskustelu tuloksista, joissa tätä erää ei oteta huomioon, auttaa hyödyllisellä tavalla analysoimaan toiminnassa ilmeneviä suuntauksia.

Seuraavassa taulukossa muut kuin GAAP-periaatteiden mukaiset laskelmat sovitetaan yhteen suorimmin vertailukelpoisten GAAP-periaatteiden mukaisten laskelmien kanssa 28. tammikuuta 2018 päättyneen kolmen kuukauden jakson osalta.

28. tammikuuta 2018 päättynyt kolme kuukautta

  Deere-konsernin nettovoitto (-tappio) Laimennettu osakekohtainen tulos
GAAP-periaatteiden mukainen laskelma $ (535,1) (1,66)
Yhdysvaltojen verouudistuslainsäädäntö 977,2 3,01
Muiden kuin GAAP-periaatteiden mukainen laskelma $ 442,1 1,35 

Safe Harbor -lausunto

Safe Harbor

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskoneiden liiketoimintaan liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu esimerkiksi viljelijöiden luottamukseen ja taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, kaupparajoitteet ja -kiintiöt, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoitokoneiden ja pientraktorien tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, jotka voivat heikentää yhtiön nettovoittoa ja kassavirtoja. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti yritystoimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloustilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; vastatoimet tällaisia kauppa-, pankki-, rahoitus- ja veroperiaatteiden muutoksia vastaan; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; muutokset yksityisyydensuojaa koskevissa säännöksissä ja niiden noudattaminen; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; viestintää, toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuudennäkymiään uusien kehityskulkujen vuoksi tai muusta syystä, ellei laissa muuta vaadita. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös sen taloudelliseen tulokseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678