Tulostiedote   3.3.2020

Deere'n nettovoitto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 517 miljoonaa dollaria

  • Nettotulos nousi 4 prosenttia, kun liikevaihto laski 6
  • Yhdysvaltain maataloudessa on varhaisia vakautumisen merkkejä.
  • Koko vuoden nettovoittoennuste on ennallaan.

MOLINE, Illinois (perjantai 21. helmikuuta 2020) – Deere & Company raportoi 517 miljoonan dollarin nettovoitosta sunnuntaina 2. helmikuuta 2020 päättyneellä ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli 1,63 dollarin osakekohtaisesta voitosta verrattuna 498 miljoonan dollarin nettovoittoon eli 1,54 dollariin osaketta kohti 27. tammikuuta 2019 päättyneellä vuosineljänneksellä. Maailmanlaajuinen liikevaihto laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia 7,631 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 6,530 miljardia dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 6,941 miljardiin dollariin vuonna 2019.

”John Deeren ensimmäisen vuosineljänneksen tulos heijastaa varhaisia merkkejä Yhdysvaltain maatalouden vakautumisesta”, sanoo toimitusjohtaja John C. May. "Viljelijöiden luottamus on edelleen heikko, mutta se on parantunut osittain kauppajännitteiden lievittymisen ja maatalousviennin lisääntymisen myötä. Samalla rakennusalan toiminta on hidastunut, mikä on pienentänyt rakennus- ja metsätalousdivisioonan myyntiä ja voittoa. Deere'n rakennuskoneliiketoiminnan tuloksiin vaikuttivat myös toimet, joilla pyrimme vähentämään tehtaan tuotantoa ja pienentämään varastoja nykyisissä markkinaolosuhteissa. Lisäksi vuosineljännekseen sisältyi vapaaehtoisen irtisanomisohjelman kustannuksia. Ohjelma kuulu toimiin, joilla Deere pyrkii parantamaan joustavuutta ja tehokkuutta."

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ja yhteenveto

 Deere & Companyn tilivuoden 2020 nettovoiton ennustetaan olevan 2,7–3,1 miljardia dollaria.

"Kun katsomme eteenpäin, meitä rohkaisee erityisesti tarkkuusteknologioiden käyttöönotto ja uskomme olevamme johtavassa asemassa älykkäämpien, tehokkaampien ja kestävämpien ratkaisujen toimittamisessa asiakkaillemme", May sanoi. "Lisäksi olemme käynnistäneet joukon toimenpiteitä, joilla luodaan joustavampi organisaatiorakenne, joka toimii entistä nopeammin ja joustavammin. Nämä toimet parantavat tehokkuutta ja auttavat yritystä keskittämään resurssinsa ja investointinsa alueille, joilla on suurin vaikutus tulokseen." 

Deere & Company

Ensimmäinen vuosineljännes

miljoonaa dollaria

2020

 

 

2019

Muutos (%)

Liikevaihto

$

7 631

$

7 984

-4%

Nettovoitto

$

517

$

498

4%

Kokonaan laimennettu osakekohtainen tulos

$

1,63

$

1,54

 

Vapaaehtoisen irtisanomisohjelman veroja edeltävät kokonaiskustannukset olivat noin 127 miljoonaa dollaria vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja loppuvuodeksi kirjataan 9 miljoonaa dollaria. Ensimmäisen vuosineljänneksen kustannuksiin sisältyivät myös 22 miljoonaa dollaria liikevoittoon kuulumattomista eristä sekä rahoituspalvelujen kirjaamat 3 miljoonaa dollaria. Irtisanomisohjelmasta odotetaan noin 85 miljoonan dollarin vuotuisia säästöjä ja noin 65 miljoonan dollarin säästöjä vuonna 2020. Vuosineljänneksen nettovoittoon vaikuttivat myös erilliset tuloveroetuudet. 

Konemyynti

 

Ensimmäinen vuosineljännes

miljoonaa dollaria

 

2020

 

2019

Muutos (%)

Liikevaihto

$

6 530

$

6 941

-6 %

Liikevoitto

$

466

$

577

-19 %

Nettovoitto

$

383

$

340

13 %

Nettomyynnin ja liikevoiton tuloksista kerrotaan alla kappaleissa Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet sekä Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona.

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet                                        Ensimmäinen vuosineljännes   

miljoonaa dollaria                                                                  2020                   2019             Muutos (%)

Liikevaihto                                                                     $       4 486    $           4 681                  -4 %

Liikevoitto                                                                     $           373    $              348                  7 %

Käyttökate                                                                                  8,3 %                 7,4 %

Vuosineljänneksen maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden myynti laski. Lasku johtui suureksi osaksi toimitusmäärien laskusta ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Liikevoitto kasvoi pääasiassa toteutuneen hintatason nousun, tuotantokustannusten paranemisen ja alhaisempien takuisiin liittyvien kustannusten vuoksi. Tätä tulosta heikensivät toimitusmäärien ja myyntivalikoiman pieneneminen sekä vapaaehtoisen irtisanomisohjelman kustannukset.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

 

Ensimmäinen vuosineljännes

miljoonaa dollaria

 

2020

 

2019

Muutos (%)

Liikevaihto

$

2 044

$

2 260

-10 %

Liikevoitto

$

93

$

229

-59 %

Käyttökate

 

4,5 %

 

10,1 %

 

Vuosineljänneksen maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti laski. Lasku johtui suureksi osaksi toimitusmäärien laskusta ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutunut hintataso osin tasoitti. Liikevoitto laski toimitusmäärien ja myyntivalikoiman pienenemisen ja vapaaehtoisten irtisanomisohjelman vuoksi. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoitti osittain toteutunut hintataso.

 

Rahoituspalvelut

Ensimmäinen vuosineljännes

miljoonaa dollaria

2020

 

2019

Muutos (%)

Nettovoitto

$

137

$

154

-11 %

Rahoituspalvelujen nettotulos vuosineljänneksellä laski edellisvuodesta. Lasku johtui pääasiassa vuokrasopimusten jäännösarvojen suuremmista tappioista, luottotappiovarauksen kasvusta, edellisvuoden suosituista erilliskorjauksista tuloverovaraukseen sekä suuremmista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista. Näitä tekijöitä tasoittivat osittain tulot korkeammasta keskimääräisestä salkusta.

 

Markkinatilanne ja tulevaisuudennäkymät

(vuosittainen)

 

 

Valuutta- muutokset

 

Toteutunut hintataso

miljoonaa dollaria

Liikevaihto

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet

-5 % – -10 %

-1 %

2 %

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

-10 % – -15 %

-1 %

1 %

John Deere Financial

Nettovoitto

600 $

 

 

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneet

Maatalous- ja nurmikonhoitokoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan laskevan 5-10 prosenttia tilivuonna 2020, mukaan lukien valuuttamuutosten negatiivinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti. Maatalouskoneiden myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5 prosenttia, mikä johtuu suurten laitteiden kysynnän laskusta Kanadassa. Koko vuoden myynnin ennustetaan pysyväin samoissa lukemissa Euroopassa, samoin kuin traktoreiden ja puimurien myynnin Etelä-Amerikassa. Aasiassa myynnin ennustetaan olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin liikevaihdon odotetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pysyvän samoissa lukemissa.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona

Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan laskevan 10–15 prosenttia vuonna 2020. Valuuttakurssien negatiivinen muuntovaikutus on noin 1 %. Näkymät heijastavat rakennustoiminnan hidastumista sekä pyrkimyksiä varastotasojen alentamiseen. Pohjois-Amerikan rakennuskoneiden myynnin odotetaan laskevan 5-10 prosenttia vuodessa. Metsäkoneiden tuotannonalalla maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 5–10 prosenttia Pohjois-Amerikan ja Venäjän heikentyneen kysynnän vuoksi.

Rahoituspalvelut

Koko vuoden 2020 tulosten odotetaan hyötyvän vuokrasopimuksen jäännösarvojen ja korkeammasta keskimääräisestä salkusta saatujen tulojen alhaisemmista tappioista, joita tasoittavat osaltaan luottotappiovarauksen kasvu ja edellisvuoden suotuisat erilliset mukautukset tuloverovaraukseen.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC), puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

Ensimmäinen vuosineljännes

miljoonaa dollaria

 

2020

 

2019

Muutos (%)

Tuotto

$

719

$

661

9 %

Nettovoitto

$

99

$

122

-19 %

Salkun lopputase

$

37 146

$

34 975

6 %

Vuosineljänneksen tulokset olivat pienemmät kuin samana ajanjaksona vuonna 2019, mikä liittyi luottotappiovarauksen kasvuun, vuokrasopimusten jäännösarvojen suurempiin tappioihin, aikaisempien vuosien etuoikeutettuihin erillisiin oikaisuihin tuloverovaraukseen sekä suurempiin myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksiin, joita osittain tasoittivat korkeammalla keskimääräisellä salkulla ansaitut tulot.

Safe Harbor -lausunto

Safe Harbor

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja suuntauksia koskeviin lausuntoihin liittyy tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskoneiden liiketoimintaan liittyy suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu esimerkiksi viljelijöiden luottamukseen ja taloustilanteeseen vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maataloustuotteiden kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet, maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä ja kestävä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset, kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, muutokset ympäristömääräyksissä ja niiden vaikutukset viljelykäytäntöihin; satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, kaupparajoitteet ja -kiintiöt, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoitokoneiden ja pientraktorien tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin ja tuloksiin vaikuttavat merkittävästi kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen, korot sekä julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla ja aloilla, joilla yhtiö toimii; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valtion menot ja verotus; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut; korot; inflaatio ja deflaatio; sääilmiöiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset tai reagointi näihin; sodat ja muut konfliktit; luonnonkatastrofit; sekä suurten epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset, yhtiön luottoluokituksen muutokset sekä mahdollinen luottosopimusten rahoituskovenanttien noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, jotka voivat heikentää yhtiön nettovoittoa ja kassavirtoja. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden sekä muiden rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhdistyneen kuningaskunnan mahdollinen ero Euroopan unionista ja näkemykset eron mahdollisesti aiheuttamista vaikutuksista saattavat vaikuttaa kielteisesti yritystoimintaan, poliittiseen vakauteen ja taloustilanteeseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Euroopan unionissa ja muualla. Taloudellisen tilanteen ja talouden näkymien heikentymiseen saattavat lisäksi vaikuttaa (i) eron ajankohdan ja ehtojen epävarmuus, (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden maiden välillä solmitut uudet tai muutetut kauppasopimukset, (iii) yhdessä tai useissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa mahdollisesti kasvava paine erota Euroopan unionista tai (iv) euroalueen sisällä käytetyn yhteisen valuutan euron mahdollinen lakkauttaminen. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista tai näkemys siitä, että jokin kehityskuluista saattaisi toteutua, saattaa vaikuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Euroopan unionin talouskasvuun ja taloudelliseen toimintaan ja saattaa johtaa yritysten toimipaikkojen siirtoihin, aiheuttaa taloustoiminnan keskeytyksiä, johtaa taloudelliseen taantumaan tai lamaan ja vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen, luoton saatavuuteen, valuuttakursseihin, korkotasoon, rahoituslaitoksiin sekä poliittisiin, taloudellisiin ja rahallisiin järjestelmiin. Mikä tahansa yllämainituista kehityskuluista saattaa vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, likviditeettiin, liiketoiminnan tuloksiin ja varallisuusasemaan.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset ja niihin liittyvä epävarmuus, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka, tullit ja sanktiot tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi; vastatoimet tällaisia kauppa-, pankki-, rahoitus- ja veroperiaatteiden muutoksia vastaan; keskuspankkien toimet; rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset; muutokset yksityisyydensuojaa koskevissa säännöksissä ja niiden noudattaminen; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; immateriaalioikeuksien menetys tai niihin liittyvät haasteet varkauden, rikkomuksen, väärentämisen tai muun syyn takia; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet tai häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; viestintää, toimintoja tai jakelua tukevan infrastruktuurin häiriöt; toimittajien tai yhtiön taholta tapahtuva lakien, määräysten ja yhtiön työhön, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, korruption torjuntaan, yksityisyyteen ja tietosuojaan ja muihin eettisiin toimintatapoihin liittyvän käytännön noudattamatta jättäminen; tapahtumat, jotka vahingoittavat yhtiön mainetta tai tuotemerkkiä; merkittävät tutkimukset, väitteet, oikeusjutut tai muut oikeudelliset toimet; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa; maaseudun teknologisten ratkaisujen tueksi tarvittavan laajakaistan kattavuudessa, kapasiteetissa ja nopeudessa ilmenevät aukot tai rajoitukset; öljyn ja energian hinta, saatavuus ja vaihtelu; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; muutokset kysynnässä ja käytettyjen koneiden hinnoittelussa ja vaikutukset vuokrakoneiden jäännösarvoon; työmarkkinasuhteet ja -sopimukset; muutokset kyvyssä houkutella, kouluttaa ja pitää pätevää henkilöstöä; yritysostot ja toimintojen luovutukset; uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat; tietoturva-aukot ja muut yhtiön tai toimittajien IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot; työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset; sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, hyvitysosuudet, diskonttokorot, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita varten sekä yhtiön tuotteisiin liittyvien toimintojen, kustannusten ja hankintojen rahoittamiseksi. Jos yleinen taloudellinen tilanne heikkenee tai pääomamarkkinat muuttuvat epävakaammiksi, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan tulevaisuudennäkymiään uusien kehityskulkujen vuoksi tai muusta syystä, ellei laissa muuta vaadita. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös sen taloudelliseen tulokseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).

Lisätietoja antaa:

Ken Golden
Johtaja, maailmanlaajuinen PR
Deere & Company
309-765-5678