/ / /

Lehdistötiedotteet

VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS OLI 457 MILJOONAAN DOLLARIA

 

 • Ennätyksellinen kvartaalitulos: 35 prosentin kasvu liikevaihdossa.
 • Laaja-alaista kehitystä: kaikkien divisioonien tulos parani selvästi.
 • Tulos on osoitus strategian terävämmästä kohdentamisesta ja kurinalaisesta toteutuksesta.
 • Vuoden 2011 tulosennuste noin 2,1 miljardia dollaria.

Deere-konsernin neljännen, 31.10.2010 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 457,2 miljoonaa dollaria eli 1,07 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin nettotappio oli 222,8 miljoonaa dollaria ja 0,53 dollaria osakkeelta.
Vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen tulos oli 99,0 miljoonaa dollaria ja 0,23 dollaria osakkeelta, joissa ei ole otettu huomioon John Deere Landscapesin raportointiyksikköön liittyvää arvonalenemista tai uuden maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan muodostamiseen liittyviä menoja, jotka aiheutuivat vapaaehtoisista irtisanoutumisista. Kulut olivat 364,8 miljoonaa dollaria ennen veroja ja 321,8 miljoonaa dollaria verojen jälkeen ja 0,76 dollaria osakkeelta, ja ne on ilmoitettu maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan tuloksessa.

Tilivuonna 2010 Deere-konsernin nettovoitto oli 1,865 miljardia dollaria ja 4,35 dollaria osakkeelta, kun viime vuonna vastaavat luvut olivat 873,5 miljoonaa dollaria ja 2,06 dollaria osakkeelta. Vuoden 2009 tulokseen sisältyivät edellä mainitut erät, jotka olivat yhteensä 380,6 miljoonaa dollaria ennen veroja ja 331,8 miljoonaa dollaria verojen jälkeen ja 0,78 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi neljännen vuosineljänneksen osalta 35 prosenttia 7,202 miljardiin dollariin ja vuositasolla 13 prosenttia 26,005 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 6,564 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 23,573 miljardia dollaria vuositasolla 2010 verrattuna 4,726 miljardiin dollariin ja 20,756 miljardiin dollariin viime vuonna.

"John Deere'n vahva tulos vuosineljänneksellä ja koko vuonna on osoitus kurinalaisesta liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisesta. Tulosta tehtiin siitä huolimatta, että taantuma jatkui tietyillä alueilla ja sektoreilla", totesi pääjohtaja Samuel R. Allen. "Yhdysvaltojen maatalousalan tilanne jatkui myönteisenä ja suurien koneiden myyntijakauma oli suotuisa, mutta Euroopan maatalousmarkkinoilla myynti oli edelleen heikkoa. Deere'n maanrakennuskoneiden myynnille oli etua jokseenkin vahvistuneesta yleiskysynnästä, mutta myynti jäi kuitenkin normaalitason alle."
Allen kuitenkin painotti, että yhtiö paransi kilpailuasemaansa tuomalla markkinoille uusia tuotteita ja laajentumalla uusille markkinoille ennen kaikkea maailman kehittyvillä alueilla. Deere ilmoitti vuosineljänneksellä uudesta leikkuupuimuritehtaasta Intiassa ja avasi yhteishankkeena toteutetun maanrakennuskoneiden tuotantolaitoksen myös Intiassa. Vuosineljänneksellä päästiin lisäksi lopulliseen sopimukseen Deeren tuulienergiatoiminnan myymisestä, mikä ilmentää päätöstä keskittyä tiiviimmin ydinliiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin. "Terävöitämme strategiaamme entisestään kohdentamalla resursseja maailman kasvavaan maatalous- ja maanrakennuskoneiden kysyntään", Allen totesi.

 

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 39 prosenttia ja koko vuonna 14 prosenttia. Kummankin kauden myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 1 prosentti vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia koko vuoden osalta, sekä hintojen nousun vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia vuosineljänneksellä ja 2 prosenttia koko vuonna. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 41 prosenttia ja vuositasolla 14 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 36 prosenttia vuosineljänneksen ja 14 prosenttia koko vuoden osalta. Luvuissa on huomioitu 5 prosentin suotuisa valuuttamuutosten vaikutus koko vuonna.

Deere'n konemyynnin liikevoitto on 716 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,909 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 22 miljoonan dollarin liiketappioon ja 1,365 miljardin dollarin liikevoittoon vastaavina kausina viime vuonna. Vuosineljänneksellä oli etua toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta ja paremmasta toteutuneesta hintatasosta, joita osittain tasoittivat korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset sekä raaka-ainekustannusten kasvu. Koko vuoden tuloksissa näkyvät suuremmat toimitus- ja tuotantomäärät, parempi hintataso, valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset ja matalammat raaka-ainekustannukset.

Myönteisiä tekijöitä tasoittivat osittain eläke-etuuksista aiheutuvien kustannusten sekä kannustin- ja palkkakustannusten kasvu. Kuten jo edellä mainittiin, viime vuoden tulokseen sisältyi liikearvon alenemiseen liittyviä kuluja ja vapaaehtoisista irtisanoutumisista johtuvia kuluja.

Konemyynnin nettovoitto oli vähemmistöosuudet mukaan lukien 357 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 1,492 miljardia dollaria koko vuonna, verrattuna 201 miljoonan dollarin nettotappioon ja 677 miljoonan dollarin nettovoittoon vastaavina kausina viime vuonna. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi viime vuoden neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi kielteisiä verovaikutuksia.

Deere-konsernin rahoituspalvelujen nettovoitto oli 98,4 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 372,5 miljoonaa vuositasolla verrattuna 15,3 miljoonan dollarin nettotappioon ja 202,5 miljoonan dollarin nettovoittoon vastaavina kausina viime vuonna. Vuosineljänneksen tuloksen paraneminen johtui pääasiassa tuulienergiaan liittyvien verohuojennusten lykkäämisestä ja perumisesta, luottotappiovarausten laskusta, rahoitusmarginaalien paranemisesta ja luottosopimusten määrän kasvusta. Eriä tasoittaa osittain käypään arvoon myytävänä olleiden tuulienergiaomistusten arvonalennus. Koko vuoden tulos parani pääasiassa rahoitusmarginaalien paranemisen ja luottotappiovarausten laskun ansiosta.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan 10–12 prosenttia tilivuonna 2011 ja noin 34 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka ovat noin 1 prosenttia vuositasolla ja noin 2 prosenttia vuosineljänneksen osalta. Deere-konsernin koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 2,1 miljardia dollaria.

Vuonna 2011 julkaistaan konsernin historiassa ennätyksellisen paljon uusia malleja, mikä johtuu pääasiassa tiukempien kansainvälisten päästönormien voimaantulosta. Deere'n tulosennuste heijasteleekin uusiin konemalleihin siirtymisen haasteita ja uusista säädöksistä johtuvaa tuotantokustannusten kasvua. Lisäksi arvioidaan, että raaka-ainekustannukset kasvavat ja maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan myynnin kate heikkenee vuonna 2011.

Vuoden 2010 vahvan tuloksen ansiosta Deere'llä on edelleen hyvät valmiudet maailmantalouden vahvojen suuntauksien hyödyntämiseen, Allen toteaa. "Eritoten Deere'n henkilöstön, jälleenmyyjien ja toimittajien tinkimättömän työn ansiosta olemme pystyneet vastaamaan maailman kasvavaan ruoan ja infrastruktuurin tarpeeseen suunnitelmien mukaisesti ja etenemään niissä yhä ripeämmin", hän kertoo. "Luotamme edelleen vahvasti konsernin tuleviin mahdollisuuksiin ja kykyymme luoda merkittävää arvoa asiakkaille ja sijoittajille."

 

Konedivisioonan tulos


Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona

Myynti kasvoi 33 prosenttia vuosineljänneksellä ja 10 prosenttia vuositasolla. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja hintatason paranemisesta. Lisäksi valuuttamuutoket vaikuttivat myönteisesti koko vuoden myyntiin.
Liikevoitto oli 662 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,790 miljardia dollaria koko vuoden osalta, kun viime vuonna vastaavan vuosineljänneksen liiketappio oli 24 miljoonaa dollaria ja koko vuoden liikevoitto 1,448 miljardia dollaria. Vuosineljänneksen liikevoiton kasvu johtui pääasiassa toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta ja paremmasta hintatasosta, joita osittain tasoittivat korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset sekä raaka-ainekustannusten kasvu. Koko vuoden hyvässä tuloksessa näkyvät suuremmat toimitus- ja tuotantomäärät, parempi hintataso, valuuttamuutosten myönteiset vaikutukset ja matalammat raaka-ainekustannukset. Myönteisiä tekijöitä tasoittivat osittain eläke-etuuksista aiheutuvien kustannusten sekä kannustin- ja palkkakustannusten kasvu. Kuten jo edellä mainittiin, viime vuoden tulokseen vaikuttivat liikearvon alenemiseen liittyvät kulut ja vapaaehtoisista irtisanoutumisista johtuvat kulut.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti nousi 75 prosenttia vuosineljänneksellä ja 41 prosenttia vuositasolla, minkä seurauksena liikevoitto oli 54 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 119 miljoonaa dollaria vuositasolla. Viime vuonna divisioonan liikevoitto oli vuosineljänneksellä 2 miljoonaa dollaria ja koko vuoden liiketappio oli 83 miljoonaa dollaria. Vuosineljänneksellä oli etua selvästi suuremmista toimitus- ja tuotantomääristä, joita osittain tasoittivat korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset, raaka-ainekustannusten kasvu sekä eläke-etuuksista aiheutuvien kustannusten kasvu. Koko vuoden tulos parani pääasiassa suurempien toimitus- ja tuontantomäärien ansiosta, tosin kasvua tasoittivat osin eläke-etuuksista aiheutuvien kustannusten sekä kannustin- ja palkkakustannusten kasvu.

 

Markkinatilanne ja näkymät


Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:

Deere'n maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan 7–9 prosenttia vuonna 2011 maataloustuotteiden yleisesti suotuisan kysynnän ansiosta. Useimmilla yhtiön keskeisillä markkinoilla maatalousyrittäjien tulotaso on vakaalla pohjalla maataloustuotteiden vahvan kysynnän, kysyntään nähden pienten viljavarastojen sekä esimerkiksi maissin, vehnän, soijapavun, sokerin ja puuvillan korkeiden hintojen ansiosta.

Vuoden 2010 kasvun jälkeen maatalouskoneiden myynnin ei ennusteta juurikaan kasvavan vuonna 2011 Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Syinä ovat tuotantorajoitukset sekä kysymykset, jotka liittyvät väliaikaisten Tier 4 -päästövaatimusten mukaisiin koneisiin siirtymiseen alalla.

Länsi-Euroopassa myynnin ennustetaan kasvavan 5–10 prosenttia, kun taas Keski-Euroopan ja IVY-maiden myyntiin odotetaan maltillista kasvua vuoden 2010 alhaiseen tasoon verrattuna. Myös Aasian myynnin ennustetaan kasvavan maltillisesti. Etelä-Amerikan myynnin ei juurikaan ennusteta kasvavan verrattuna vuoden 2010 voimakkaaseen kasvuun, mutta Deere'n alueelliselle myynnille voi olla hyötyä markkinoille tuodusta laajentuneesta tuotevalikoimasta. Vuoden 2010 pienen nousun jälkeen nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin odotetaan pysyttelevän Yhdysvalloissa ja Kanadassa samalla tasolla.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:

Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan 25–30 prosenttia vuonna 2011. Kasvuodotukset perustuvat edellisvuotta hieman parempiin markkinaolosuhteisiin. Itsenäisille vuokrausyhtiöille suuntautuvan myynnin odotetaan kasvavan edelleen. Maailman metsäkonemarkkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi puun ja sellun paremman hinnan ansiosta.

John Deere Credit:

Deere'n luottotoiminnan nettovoiton ennustetaan olevan noin 360 miljoonaa dollaria vuositasolla 2011. Vuoden 2010 tulokseen verrattuna korkeampi kasvuennuste johtuu luottosopimusten määrän kasvusta.

 

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan luottotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 96,7 miljoonaa dollaria ja 319,4 miljoonaa dollaria vuositasolla verrattuna 21,2 miljoonaan dollariin ja 149,2 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen parempi tulos johtui pääasiassa pienemmistä luottotappiovarauksista, paremmista rahoitusmarginaaleista, luottosopimusten määrän kasvusta ja käyttöleasingsopimuksella vuokrattujen maanrakennuskoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden laskusta. Koko vuoden tulos parani pääasiassa rahoitusmarginaalien paranemisen ja luottotappiovarausten laskun ansiosta.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31.10.2010 yhteensä 20,854 miljardia dollaria verrattuna 18,965 miljardiin dollariin viime vuonna.

 


<Please enter Body Copy Text Here>

Safe Harbor -lausunto

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien kasvava käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikka, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Brasiliassa), tällaisiin ohjelmiin reagointi kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan ja naudanlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanos­kustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Talouden nykyinen tilanne ja näkymät tietyillä sektoreilla ovat heikentäneet tiettyjen koneiden kysyntää.

Asiakkaiden toimintaan ja yhtiön tuloksiin voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: sääolosuhteiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien (esim. Meksikossa) vaikutukset ja niiden torjunta; sodat ja muut kansainväliset konfliktit sekä niiden uhka; ja suurten epidemioiden (kuten H1N1-influenssan ja muiden influenssojen) leviäminen. Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja siihen liittyviin rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Markkinatilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, heidän lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihinsä sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, asiakkaisiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna tietyt sääntelyuudistukset, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden ja verosäädösten muutokset sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, myös kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien (myös autoteollisuuden tavanomaisten toimittajien) taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden menekin onnistuminen, uusien tuotteiden vastaanotto; muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä hankittaessa muuttuneita hallituksen säädöksiä ja muita standardeja vastaavia uusia koneita; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot. Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien muutokset, sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, myös hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävakaus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1.A mukaisia riskitekijöitä).

 

 • Lisätietoja:
  Ken Golden
  Johtaja,
  Strategic Public Relations
  +1-309-765-5678