/ / /

Lehdistötiedotteet

DEERE'N NETTOVOITTO ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ ENNÄTYKSELLISET 514 MILJOONAA DOLLARIA

 • Tulos yli kaksinkertaistui, kun liikevaihto nousi 27 prosenttia.
 • Tuloskasvua vauhdittivat suurten maatalouskoneiden voimakas kysyntä sekä maarakennus- ja metsäkonemarkkinoiden elpyminen.
 • Koko vuoden voittoennuste nousi 2,5 miljardiin dollariin.
Deere & Companyn ensimmäisen, 31.1.2011 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 513,7 miljoonaa dollaria eli 1,20 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 243,2 miljoonaa dollaria ja 0,57 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 27 prosenttia 6,119 miljardiin dollariin (vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin liikevaihto oli 4,835 miljardia dollaria). Konemyynnin osuus vuosineljänneksellä oli 5,514 miljardia dollaria verrattuna 4,237 miljardiin viime vuonna.

"John Deere'n ensimmäisen vuosineljänneksen tulokset osoittavat, että innovatiivisen konevalikoimamme kysyntä on kasvussa ja että olemme onnistuneet liiketoimintasuunnitelmien toteuttamisessa", toteaa pääjohtaja Samuel R. Allen. "Pystymme houkuttelemaan asiakkaita teknisesti kehittyneillä uusilla tuotteilla. Suurten maatalouskoneiden myynti erityisesti Yhdysvalloissa ja Kanadassa vaikuttaa edelleen merkittävästi yhtiön tulokseen. Myös maanrakennuskoneiden toimitusmäärät ovat alkaneet elpyä. Ennätyksellisen hyvä ensimmäinen vuosineljännes on erityisen palkitseva, koska markkinaolosuhteet tietyillä avainaloilla ovat edelleen normaalia huonommat."

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 30 prosenttia. Myynnissä on huomioitu 2 prosentin hinnannousu. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 35 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella myynti kasvoi vuosineljänneksellä 22 prosenttia. Luvussa on huomioitu 1 prosentin kielteisen valuuttamuutoksen vaikutus. Deere,n konedivisioonien liikevoitto vuosineljänneksellä oli 646 miljoonaa dollaria verrattuna 315 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksellä oli etua toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta sekä paremmasta hintatasosta, joita osittain tasoittivat raaka-ainekustannusten kasvu sekä korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto vuosineljänneksellä oli 118,2 miljoonaa dollaria verrattuna 85,1 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tuloksen paraneminen johtui pääasiassa luottosopimusten määrän kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan 18–20 prosenttia tilivuonna 2011 ja noin 25 prosenttia toisella vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten myönteinen vaikutus, joka on noin 2 prosenttia sekä vuositasolla että vuosineljänneksellä. Koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 2,5 miljardia dollaria.

Allenin mukaan Deere'n vahvan ensimmäisen neljänneksen tuloksen ja vuoden 2011 myönteisten näkymien ansiosta yhtiöllä on edelleen hyvät valmiudet maailmantalouden myönteisten suuntausten hyödyntämiseen ja hyvän sijoittajatuoton luomiseen. "Koska kassavirtojen hallinta on tasapainossa, pystymme pohjustamaan yhä parempaa myyntiä ja liikevoittoa rahoittamalla orgaanista kasvua voimakkaasti. Pyrimme myös edelleen palauttamaan varoja suoraan osakkeenomistajille. Luotamme siihen, että toimintatapamme tuottaa selvää arvoa asiakkaille, sijoittajille ja muille osallisille pitkällä aikavälillä."

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 21 prosenttia vuosineljänneksellä. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja hintatason paranemisesta. Divisioonan liikevoitto vuosineljänneksellä oli 558 miljoonaa dollaria verrattuna 352 miljoonaan dollariin vastaavalla vuosineljänneksellä viime vuonna.
Vuosineljänneksellä oli etua toimitus- ja tuotantomäärien kasvusta sekä paremmasta hintatasosta, joita osittain tasoittivat raaka-ainekustannusten kasvu sekä korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Divisioonan myynti nousi 81 prosenttia vuosineljänneksellä, ja liikevoitto oli 88 miljoonaa dollaria. Viime vuonna vastaavalla vuosineljänneksellä divisioonan liiketappio oli 37 miljoonaa dollaria. Tämän vuoden tuloksiin vaikuttivat toimitus- ja tuotantomäärien merkittävä kasvu sekä parempi hintataso, joita osittain tasoittivat raaka-ainekustannusten kasvu sekä korkeammat kannustin- ja palkkakustannukset.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Divisioonan maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 16 prosenttia vuonna 2011 maataloustuotteiden yleisesti suotuisan kysynnän ansiosta. Useimmilla yhtiön keskeisillä markkinoilla maatalousyrittäjien tulotaso on vakaalla pohjalla maataloustuotteiden vahvan kysynnän, kysyntään nähden pienten viljavarastojen sekä esimerkiksi maissin, vehnän, soijapavun, sokerin ja puuvillan korkeiden hintojen ansiosta. Maataloustuotteiden hinnat ovat kohonneet voimakkaasti vuoden alusta, mikä tukee myönteisiä näkymiä.
Vuonna 2010 tervettä kasvua osoittaneen maatalouskonemyynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5 prosenttia vuonna 2011. Alan yleiset olosuhteet ovat edelleen myönteiset, ja suuritehoisten koneiden kysyntä jatkuu voimakkaana. Tuotantorajoituksilla ja Interim Tier 4 -päästövaatimusten mukaisiin koneisiin siirtymisellä odotetaan kuitenkin olevan vaikutusta lyhyen aikavälin myyntipotentiaaliin.

Länsi- ja Keski-Euroopan EU-jäsenvaltioissa myynnin ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia, kun taas IVY-maiden myyntiin odotetaan maltillista kasvua edellisen vuoden alhaiseen tasoon verrattuna. Maataloustuotteiden kysyntä vahvistaa Euroopan ja IVY:n markkinoita. Aasian myynnin odotetaan kasvavan hillitysti viime vuoden voimakkaan kehityksen jälkeen.
Etelä-Amerikan myynnin ennustetaan olevan tänä vuonna vuoden 2010 voimakkaan kasvun tasolla. Alueen myynnille voi olla hyötyä markkinoille tuodusta laajentuneesta tuotevalikoimasta.
Vuoden 2010 pienen nousun jälkeen nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin odotetaan pysyttelevän Yhdysvalloissa ja Kanadassa samalla tasolla.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 35 prosenttia vuonna 2011. Kasvuodotukset perustuvat edellisvuotta hieman parempiin markkinaolosuhteisiin. Itsenäisille vuokrausyhtiöille suuntautuvan maanrakennuskonemyynnin odotetaan kasvavan edelleen. Maailman metsätalousmarkkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi kuluvana vuonna puun ja sellun paremman hinnan ansiosta.

Rahoituspalvelut: Rahoituspalveluiden nettovoiton ennustetaan kasvavan noin 400 miljoonaan dollariin vuositasolla 2011 luottosopimusten määrän kasvun ansiosta.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan luottotoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 83,8 miljoonaa dollaria verrattuna 63,9 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen tuloksen paraneminen johtui pääasiassa portfolion kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista. JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31.1.2011 yhteensä 20,749 miljardia dollaria verrattuna 18,510 miljardiin dollariin viime vuonna.

Yhteenveto tuloksista.

Safe Harbor -lausunto

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien kasvava käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikka, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Brasiliassa), tällaisiin ohjelmiin reagointi kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan ja naudanlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanos­kustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Talouden nykyinen tilanne ja näkymät tietyillä sektoreilla ovat heikentäneet tiettyjen koneiden kysyntää.

Asiakkaiden toimintaan ja yhtiön tuloksiin voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: sääolosuhteiden muutokset; poliittinen ja sosiaalinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien (esim. Meksikossa) vaikutukset ja niiden torjunta; sodat ja muut kansainväliset konfliktit sekä niiden uhka; ja suurten epidemioiden (kuten H1N1-influenssan ja muiden influenssojen) leviäminen. Markkinoiden likviditeettitilanteen huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja siihen liittyviin rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Markkinatilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, heidän lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihinsä sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, asiakkaisiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna tietyt sääntelyuudistukset, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden ja verosäädösten muutokset sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, myös kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien (myös autoteollisuuden tavanomaisten toimittajien) taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden menekin onnistuminen, uusien tuotteiden vastaanotto; muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymisessä hankittaessa muuttuneita hallituksen säädöksiä ja muita standardeja vastaavia uusia koneita; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot. Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien muutokset, sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, myös hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävakaus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1.A mukaisia riskitekijöitä).

 

 • Lisätietoja:
  Ken Golden
  Johtaja,
  Strategic Public Relations
  +1-309-765-5678