/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 533 miljoonaa dollaria

  • Ennätyksellinen tulos jo seitsemännellä perättäisellä vuosineljänneksellä
  • Kehitystä laaja-alaisesti kaikissa divisioonissa
  • Koko vuoden tulosennuste parantunut.

Deere & Companyn ensimmäisen, 31.1.2012 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 532,9 miljoonaa dollaria eli 1,30 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 513,7 miljoonaa dollaria ja 1,20 dollaria osakkeelta.
Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 prosenttia 6,767 miljardiin dollariin (vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin liikevaihto oli 6,119 miljardia dollaria). Konemyynnin osuus oli 6,119 miljardia dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 5,514 miljardiin dollariin viime vuonna.
”John Deere on aloittanut vuoden 2012 vahvasti ensimmäisen neljänneksen ennätystuloksella”, sanoo pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Tulos osoittaa, että olemme onnistuneet toiminta- ja markkinointisuunnitelmiemme toteuttamisessa. Tuloksesta näkyy myös, että asiakkaamme kaikkialla maailmassa ovat ottaneet innolla vastaan edistyneen konevalikoimamme. Näin korkean suoritustason ylläpitäminen on erityisen huomattavaa siksi, että meillä on meneillään mittavia uusien tuotteiden lanseerauksia ja että laajennamme samalla markkinanäkyvyyttämme kaikkialla maailmassa." 

Allen tähdentää, että Deere esitteli viime vuonna ennätysmäärän tuotteita ja julkisti suunnitelmat seitsemän uuden tehtaan rakentamisesta eri puolille maailmaa. Lisäksi yhtiö laajensi tai modernisoi monia muita toimipaikkojaan Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 prosenttia. Luvussa on otettu huomioon hintamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 4 prosenttia. Niitä tasoittivat valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 1 prosenttia. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 5 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella myynti kasvoi vuosineljänneksellä 21 prosenttia. Luvussa on huomioitu 2 prosentin kielteisen valuuttamuutoksen vaikutus.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 698 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 646 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat myönteisesti parempi hintataso ja toimitusmäärien kasvu, joita osittain tasoittivat uusiin tuotteisiin ja moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin liittyvä tuotantokustannusten kasvu sekä korkeammat raaka-ainekustannukset.

Myyntisaatavat ja varastot olivat vuosineljänneksen lopulla 9,011 miljardia dollaria verrattuna viime vuoden 7,416 miljardiin dollariin. Kumpikin luku vastaa kolmeakymmentä prosenttia edeltävän 12 kuukauden liikevaihdosta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto vuosineljänneksellä oli 119,1 miljoonaa dollaria verrattuna 118,2 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat myönteisesti portfolion kasvu, tuulienergiaan liittyvät hyvitykset ja pienemmät luottotappiovaraukset. Näitä tosin tasoittivat kasvaneet satovakuutusten korvausvaatimukset sekä nousseet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset.
Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia tilivuonna 2012 ja sen toisella vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 3 prosenttia sekä vuositasolla että toisella vuosineljänneksellä. Deere-konsernin koko vuoden nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,275 miljardia dollaria.
Allenin mukaan Deere'n vahva tulos ja myönteiset tulevaisuudennäkymät vauhdittavat suunnitelmia, joilla yhtiö tähtää kasvuun ja kannattavuuden nostoon. ”Merkittävät investointimme uusiin tuotteisiin ja lisäkapasiteettiin antavat Deere'lle vahvat lähtökohdat vastata elpymässä olevien avainmarkkinoiden tulevaan kysyntään”, Allen sanoo. ”Investoinnit auttavat Deere'ä hyödyntämään maailman kasvavaa elintarvikkeiden, asuntojen ja infrastruktuurin tarvetta tulevina vuosina. Meidän näkemyksemme on, että kyseiset suuntaukset ovat pitkäikäisiä ja tarjoavat poikkeuksellisen tilaisuuden yhtiölle ja yhtiöön sijoittaneille.”

Yhteenveto tuloksesta

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Myynti kasvoi 8 prosenttia vuosineljänneksellä. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja  hintatason paranemisesta. Divisioonan liikevoitto vuosineljänneksellä oli 574 miljoonaa dollaria verrattuna 558 miljoonaan dollariin vastaavalla vuosineljänneksellä viime vuonna. Vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat myönteisesti parempi toteutunut hintataso ja toimitusmäärien kasvu, joita osittain tasoittivat uusiin tuotteisiin ja moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin liittyvä tuotantokustannusten kasvu sekä korkeammat raaka-ainekustannukset.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti kasvoi 22 prosenttia. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 124 miljoonaa dollaria verrattuna 88 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kasvua vauhdittivat suuremmat toimitusmäärät ja parempi hintataso, joita raaka-ainekustannusten kasvu osin tasoitti.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 15 prosenttia vuonna 2012. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 3 prosenttia. Maatalousyrittäjien tulonkehityksen maailman keskeisillä markkinoilla odotetaan jatkuvan myönteisenä maataloustuotteiden vahvan kysynnän ansiosta. Lisäksi John Deere'n liikevaihdon ennakoidaan hyötyvän edistyneiden uusien tuotteiden julkaisusta eri puolilla maailmaa sekä suurista laajentumishankkeista.

Maatalouskonemyynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 10 prosenttia vuonna 2012. Alan yleiset olosuhteet ovat edelleen myönteiset, ja erityisesti suuritehoisten koneiden kysyntä jatkuu voimakkaana.
Länsi- ja Keski-Euroopan EU-jäsenvaltioissa  liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan korkeintaan 5 prosenttia, kun viljan-, karjan- ja maidontuotantoalojen hyvä tilanne hälventää huolta yleisestä taloustilanteesta. IVY-maiden liikevaihdon odotetaan kasvavan huomattavasti vuonna 2012, kun taas Aasian liikevaihtoon ennustetaan maltillista kasvua. Etelä-Amerikassa myynnin ennustetaan jäävän tänä vuonna ennalleen tai laskevan noin viisi prosenttia vuoden 2011 hyvästä tasosta Argentiinan ja Etelä-Brasilian kuivuuden vuoksi.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktoreiden liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman vuonna 2012.
 
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 18 prosenttia vuonna 2012. Kasvuodotukset perustuvat edellisvuotta hieman parempiin markkinaolosuhteisiin, kansainvälisten markkinoiden kasvuun sekä vuokraustoiminnan, energia-alan ja materiaalinkäsittelyalan vahvuuteen. Lisäksi edistyneiden uusien tuotteiden valikoiman ja maantieteellisen laajenemisen odotetaan tukevan Deere'n liikevaihtoa. Vuoden 2011 huomattavan kasvun jälkeen maailman metsätalousmarkkinoiden odotetaan Euroopan hankalan taloustilanteen vuoksi säilyvän suunnilleen ennallaan vuonna 2012.

Rahoituspalvelut:
Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 460 miljoonaa dollaria vuonna 2012. Ennusteen lasku vuodesta 2011 johtuu lähinnä odotetulla tavalla nousseista luottotappiovarauksista, joiden tason odotetaan normalisoituvan.
Vuoden myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ennakoidaan olevan tänä vuonna korkeammat yhtiön kasvualoitteiden vuoksi. Luottosopimusten määrän kasvun odotetaan osittain lieventävän edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta.

John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli 93,3 miljoonaa dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna 83,8 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Kasvu johtuu lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittavat.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. tammikuuta 2012 yhteensä 22,486 miljardia dollaria verrattuna 20,749 miljardiin dollariin viime vuonna.

 

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678

 

Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, se, että joidenkin viljelykasvien käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi kasvaa (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), se, kuinka tällaisiin ohjelmiin reagoidaan kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään.

Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esim. kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan tietyissä osissa); poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka; ja vakavien epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja ‑kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset sekä työkoneissa käytettävää dieseliä koskevat IIIb-vaiheen päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset, Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.

Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuneisuus ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet; yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.

Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.

Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).