/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä ennätykselliset 1,056 miljardia dollaria

  • Osakekohtainen tulos kasvoi 23 prosenttia ja liikevaihto 12 prosenttia.
  • Maailman maatalousalan terve kasvu tukee edelleen tuloksen kasvua.
  • Koko vuoden nettovoittoennuste nousi jopa 3,350 miljardiin dollariin.

Deere-konsernin toisen, 30.4. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 1,056 miljardia dollaria eli 2,61 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 904,3 miljoonaa dollaria ja 2,12 dollaria osakkeelta.

Deere & Companyn nettovoitto oli tilivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta 1,589 miljardia dollaria eli 3,91 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,418 miljardia dollaria ja 3,32 dollaria osakkeelta.
Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 12 prosenttia 10,009 miljardiin dollariin ja puolivuotiskauden aikana 12 prosenttia 16,775 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 9,405 miljardia dollaria ja puolivuotiskauden osalta 15,524 miljardia dollaria verrattuna 8,328 miljardiin dollariin ja 13,841 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.

"John Deere'n vuodesta on tulossa poikkeuksellisen hyvä, sillä teemme ennätyksellisen hyvää tulosta jo kahdeksatta peräkkäistä vuosineljännestä", toteaa pääjohtaja Samuel R. Allen. "Tulos heijastelee maailman maatalousalan myönteisiä olosuhteita, jotka näyttävät edelleen jatkuvan vahvasti. Deere saa jatkuvasti eri puolilla maailmaa uusia asiakkaita, jotka ottavat innovatiivisen laitevalikoimamme innokkaasti vastaan."

Allen kertoo yrityksen toteuttavan parhaillaan laajoja uusien tuotteiden julkaisukampanjoita, joissa esitellään edistynyttä moottoripäästötekniikkaa. Samaan aikaan Deere laajentaa toimintaansa globaaleilla markkinoilla merkittävällä tavalla. "Toimintasuunnitelmien onnistunut toteutus auttaa Deere'ä hyödyntämään maailman maatalousalan hyvää tilannetta ja vastaamaan maailman kasvavaan tuottavien koneiden kysyntään", Allen toteaa.

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi vuosineljänneksellä 13 prosenttia ja 12 prosenttia puolivuotiskaudella viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Kummankin kauden myyntiluvuissa on otettu huomioon hintojen nousun vaikutukset, jotka olivat 5 prosenttia vuosineljänneksellä ja 4 prosenttia kuluneen kuuden kuukauden osalta sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 1 prosentti kuuden kuukauden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 18 prosenttia ja vuositasolla 13 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 6 prosenttia vuosineljänneksen ja 12 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Luvuissa on huomioitu 3 prosentin negatiivinen valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksellä ja 4 prosentin negatiivinen vaikutus puolivuotiskauden osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,522 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,220 miljardia dollaria puolivuotiskaudella verrattuna 1,268 miljardiin dollariin ja 1,914 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät uusiin tuotteisiin ja moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin liittyvä tuotantokustannusten kasvu, raaka-aineiden hinnannousu sekä korkeammat tutkimus- ja kehityskustannukset.
Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 109,2 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 228,3 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 105,1 miljoonaan dollariin ja 223,3 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksen kasvu vuosineljänneksellä johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Puolivuotiskauden tulokseen vaikuttivat myönteisesti portfolion kasvu, tuulienergiaan liittyvät hyvitykset ja pienemmät luottotappiovaraukset. Osin näitä tasoittivat nousseet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, satovakuutusten kasvaneet korvausvaatimukset sekä rahoitusmarginaalien kaventuminen.
Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 15 prosenttia tilivuonna 2012 ja noin 25 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Luvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka ovat noin 3 prosenttia vuositasolla ja noin 4 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen osalta. Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 3,350 miljardia dollaria.
 
Allenin mukaan maatalouden perustuotteiden lupaavat näkymät tukevat vahvasti yrityksen suunnitelmia myyntimäärien ja kannattavuuden kasvattamiseksi. "Laajat investointimme uusiin tuotteisiin ja globaalin kapasiteetin lisäämiseen etenevät yhä ripeämmin", Allen sanoo ja toteaa, että eri puolilla maailmaa on meneillään yli kymmenen mittavaa hanketta, esimerkiksi seitsemän uuden tuotantolaitoksen rakennusprojektit. "Nämä investoinnit ovat välttämättömiä pitkän aikavälin kasvutavoitteiden kannalta, joiden saavuttamisessa olemme vakaasti oikealla tiellä. Investoinnit auttavat lisäksi Deere'ä vastaamaan maailman kasvavaan elintarvikkeiden, asuntojen ja infrastruktuurin tarpeeseen tulevina vuosina. Meidän näkemyksemme on, että kyseiset vahvat suuntaukset ovat pitkäikäisiä ja tulevat tuottamaan voittoa asiakkaillemme ja sijoittajillemme."

Yhteenveto tuloksesta

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Myynti kasvoi 11 prosenttia neljännesvuoden osalta ja 10 prosenttia puolivuotiskaudella pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja paremmin toteutuneen hintatason ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta.
Divisioonan liikevoitto on 1,403 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,977 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 1,163 miljardiin dollariin ja 1,720 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti toimitusmäärien kasvusta ja  hintatason paranemisesta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät uusiin tuotteisiin ja moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin liittyvä tuotantokustannusten kasvu, raaka-aineiden hinnannousu sekä korkeammat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti kasvoi vuosineljänneksellä 26 prosenttia ja puolivuotiskaudella 24 prosenttia pääosin suurempien toimitusmäärien ja paremmin toteutuneen hintatason ansiota. Divisioonan liikevoitto on 119 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 243 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 105 miljoonaan dollariin ja 194 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kummankin kauden liikevoiton kasvu johtui lähinnä hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta, joita kasvaneet raaka-ainekustannukset ja epäsuotuisa tuotevalikoima osin tasoittivat. Kummallakin tarkastelujaksolla tulokseen vaikuttivat myös korkeammat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu sekä moottoreiden päästövaatimuksiin liittyvät kulut.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona:
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 15 prosenttia vuonna 2012. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 3 prosenttia.

Maailman keskeisillä markkinoilla maatalousyrittäjien tulonkehitys jatkuu myönteisenä maataloustuotteiden vahvan kysynnän ansiosta. Lisäksi John Deere'n liikevaihto hyötyy edistyneiden uusien tuotteiden julkaisusta eri puolilla maailmaa sekä suurista laajentumishankkeista.
Maatalouskonemyynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa yli 10 prosenttia vuonna 2012. Alan yleiset olosuhteet ovat edelleen myönteiset, ja erityisesti suuritehoisten koneiden kysyntä jatkuu voimakkaana.
Länsi- ja Keski-Euroopan EU-jäsenvaltioissa teollisuusmyynnin liikevaihdon ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan korkeintaan 5 prosenttia, kun viljan-, karjan- ja maidontuotantoalojen hyvä tilanne hälventää huolta yleisestä taloustilanteesta. IVY-maiden myynnin odotetaan kasvavan huomattavasti vuonna 2012, kun taas Aasian myyntiin, vaikkakin hidastuvaan, ennustetaan maltillista kasvua. Etelä-Amerikassa teollisuusmyynnin ennustetaan jäävän 5–10 prosenttia edellisvuoden hyvästä tasosta Argentiinan epävarman tilanteen ja joitakin alueita vaivaavan kuivuuden vuoksi.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuoden aikana.
 
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 20 prosenttia vuonna 2012. Kasvu ennakoi vahvoja näkymiä vuokraustoiminnassa sekä energia-alan, materiaalinkäsittelyalan, teollisuuden ja kansainvälisen toiminnan sektoreille. Yritys hyötyy erityisesti myynnin kasvusta itsenäisille vuokrausyrityksille, jotka päivittävät ja täydentävät konevalikoimaansa. Lisäksi edistyneiden uusien tuotteiden valikoima ja maantieteellinen laajeneminen tukevat Deere'n liikevaihtoa.
Vuoden 2011 huomattavan kasvun jälkeen maailman metsätalousmarkkinoiden odotetaan säilyvän suunnilleen ennallaan vuonna 2012. Euroopan heikkoa tilannetta paikkaa muiden kansainvälisten markkinoiden parempi tilanne.

Rahoituspalvelut:
Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan vuonna 2012 noin 465 miljoonaa dollaria, hieman edellisvuotta vähemmän. Ennusteen lasku johtuu pääasiassa myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten odotettavissa olevasta noususta sekä rahoitusmarginaalien kaventumisesta, joita luottosopimusten määrän kasvu osin tasoitti.

John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 78,3 miljoonaa dollaria ja 171,7 miljoonaa dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 85,9 miljoonaan dollariin ja 169,6 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Tuloksen lasku vuosineljänneksellä johtui ensisijaisesti korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista ja rahoitusmarginaalien kaventumisesta, joita luottosopimusten määrän kasvu osin tasoitti. Puolivuotiskauden parempi tulos johtuu lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta ja pienemmistä luottotappiovarauksista, joita korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset ja rahoitusmarginaalien kaventuminen osin tasoittavat.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 30. huhtikuuta 2012 yhteensä 24,558 miljardia dollaria verrattuna 22,482 miljardiin dollariin viime vuonna.

 

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678

 

Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yrityksen maatalouskoneliiketoimintaan liittyy monia epävarmuustekijöitä, jotka koostuvat maanviljelijöiden luottamukseen vaikuttavista, toisiinsa liittyvistä tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailman-laajuinen kysyntä, maailman viljantuotannon kustannukset, sadon kuljetuksen saatavuus,  joidenkin viljelykasvien käytön kasvu muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikka, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), kansainvälinen reagointi kyseisiin ohjelmiin, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanos­kustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään.
Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esim. kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan tietyissä osissa); poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka; ja vakavien epidemioiden leviäminen.
Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun.
 
Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja -kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.
Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset, jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, melun, hiilipäästöjen ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4  päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, -arvioiden ja  säädösten muutokset sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa (mukaan lukien Japanin maanjäristyksen ja siitä seuranneiden tapahtumien vaikutukset); uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuneisuus ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen;  toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.
Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.
JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.
Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1.A mukaisia riskitekijöitä).