/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto neljännellä vuosineljänneksellä oli 688 miljoonaa dollaria

  • Koko vuoden nettovoitto on liikevaihdon kasvun ansiosta 3,065 miljardia dollaria.
  • Maatalouskoneiden kysyntä Yhdysvalloissa vauhdittaa tulosta, ja maanrakennuskoneiden kysyntä elpyy edelleen.
  • Vuodelle 2013 ennustetaan liikevaihdon ja -voiton kasvua.

Deere-konsernin neljännen, 31.10. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 687,6 miljoonaa dollaria eli 1,75 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 669,6 miljoonaa dollaria ja 1,62 dollaria osakkeelta.
Tilivuonna 2012 Deere & Companyn nettovoitto oli 3,065 miljardia dollaria ja 7,63 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 2,800 miljardia dollaria ja 6,63 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä 14 prosenttia 9,792 miljardiin dollariin ja vuositasolla 13 prosenttia 36,157 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 9,047 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 33,501 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 7,903 miljardiin dollariin ja 29,466 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
"Maailmantalouden paineista huolimatta John Deere'llä on jälleen ollut huippuvuosi", sanoo pääjohtaja Samuel R. Allen. "Menestyksemme osoittaa, että asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan innovatiiviset tuotteemme ja että pyrkimyksemme globaalin kilpailuaseman kasvattamiseen tuottavat tulosta."

Vuoden aikana Deere esitteli ennätysmäärän uusia tuotteita ja uusia tehdashankkeita vietiin päätökseen ja jatkettiin Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa. Yhdysvalloissa ilmoitettiin traktorien, suihkuttimien ja sylintereiden tuotantokapasiteetin nostosta. "John Deeren hyvä tulos on merkki onnistuneesta toimintamallista, jossa painotetaan tiukkaa kustannusten ja pääoman hallintaa", Allen sanoi.
"Toimintamallin ansiosta taloudellinen tuloksemme on hyvä ja kassavirtamme on kunnossa. Siksi pystymme investoimaan kasvuun eri puolilla maailmaa ja tuottamaan arvoa suoraan sijoittajille."

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä ja koko vuonna 14 prosenttia vuoden 2011 vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on otettu huomioon hintatason nousu, joka oli sekä vuosineljänneksen että koko vuoden osalta 4 prosenttia, sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia kumpanakin kautena.  Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 26 prosenttia ja vuositasolla 20 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto laski 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja kasvoi 5 prosenttia koko vuonna. Luvuissa on huomioitu valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 7 prosenttia vuosineljänneksen ja 6 prosenttia koko vuoden osalta.

Deeren konemyynnin liikevoitto oli 1,051 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 4,397 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 955 miljoonaan dollariin ja 3,839 miljardiin dollariin vastaavina kausina vuonna 2011. Vuosineljänneksen parempi tulos johtui pääasiassa toimitusmäärien kasvusta ja hintatason noususta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät tuotantokustannusten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto-, yleis- ja tutkimus- ja kehityskustannukset. Tulokseen vaikuttivat myös John Deere Water -raportointiyksikköön liittyvä arvonaleneminen sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset.

Koko vuoden tuloksen kasvu johtui ensisijaisesti hintatason noususta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät tuotantokustannusten kasvu, raaka-aineiden hinnannousu, valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset sekä tutkimus- ja kehityskustannusten ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu. Tuotantokustannusten kasvu liittyy kummallakin kaudella pääasiassa uusiin tuotteisiin, moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin ja kannustin- ja palkkakustannuksiin.

Deere'n konemyynnin nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 576 miljoonaa dollaria ja 2,616 miljardia dollaria koko vuonna verrattuna 552 miljoonaan dollariin ja 2,329 miljardiin dollariin vastaavina kausina vuonna 2011. Sekä vuosineljänneksen että koko vuoden tulokseen vaikuttivat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi efektiivisen veroasteen nousu ja korkokulujen kasvu.
Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 121,7 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 460,3 miljoonaa dollaria koko vuodelta verrattuna 122,1 miljoonaan dollariin ja 471,0 miljoonaan dollariin vastaavina tarkastelujaksoina vuonna 2011. Tuloksen lievä lasku vuosineljänneksen osalta johtui ensisijaisesti suuremmista satovakuutusten korvausvaatimusvarauksista, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten noususta, suuremmista luottotappiovarauksista ja rahoitusmarginaalien kaventumisesta. Luottosopimusten määrän kasvu kuitenkin kompensoi edellä mainittujen tekijöiden vaikutuksen lähes kokonaan. Tilivuoden 2012 heikompi tulos johtuu pääasiassa myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten noususta, satovakuutusten korvausvaatimusvarausten kasvusta ja rahoitusmarginaalien kaventumisesta, joita luottosopimusten määrän kasvu ja pienemmät luottotappiovaraukset osin tasoittivat.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2013 aikana noin 5 prosenttia ja ensimmäisellä neljänneksellä noin 10 prosenttia verrattuna vastaaviin tarkastelujaksoihin vuonna 2012. Deere & Companyn nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,2 miljardia dollaria tilivuonna 2013.
Deere'llä on Allenin mukaan edelleen hyvät valmiudet kasvusuunnitelmiensa toteuttamiseen ja pitkän aikavälin myönteisten taloussuhdanteiden hyödyntämiseen, vaikka maailmantalous ja verokysymykset edellyttävätkin varovaisuutta. "Deere'n henkilöstön, jälleenmyyjien ja toimittajien omistautumisen ja tuen ansiosta olemme pystyneet vastaamaan maailman kasvavaan ruoan ja infrastruktuurin tarpeeseen suunnitelmien mukaisesti ja onnistuneesti”, Allen kertoo.
"Olemme ylpeitä yhtiön tuloksesta vuonna 2012 ja odotamme pääsevämme hyödyntämään työmme hedelmiä vuonna 2013 ja siitä eteenpäin. Talouden epävarmuudesta huolimatta luotamme edelleen vahvasti konsernin tuleviin mahdollisuuksiin ja kykyymme luoda merkittävää arvoa asiakkaille ja sijoittajille."

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 16 prosenttia neljännesvuoden osalta ja 13 prosenttia koko vuonna pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja hintatason nousun ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta.
Liikevoitto oli 931 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 3,921 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 868 miljoonaan dollariin ja 3,447 miljardiin dollariin vastaavina kausina vuonna 2011. Kummankin kauden parempi tulos johtui pääasiassa toimitusmäärien kasvusta ja hintatason noususta. Tulosta lievensivät tuotantokustannusten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto-, yleis- ja tutkimus- ja kehityskustannukset. Neljännesvuoden tulokseen vaikuttivat myös arvonaleneminen sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset. Koko vuoden tulosta lievensivät osaltaan tuotantokustannusten kasvu, raaka-aineiden hinnannousu, valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset sekä tutkimus- ja kehityskustannusten ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti kasvoi vuosineljänneksellä 7 prosenttia ja koko vuonna 19 prosenttia pääosin suurempien toimitusmäärien ja hintatason nousun ansiosta. Liikevoitto oli 120 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 476 miljoonaa dollaria vuositasolla verrattuna 87 miljoonaan dollariin ja 392 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuonna 2011.
 
Kummankin kauden parempi tulos johtui pääasiassa  hintatason noususta ja toimitusmäärien kasvusta. Tuotantokustannusten sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten kasvu tasoittivat osin näitä tekijöitä. Lisäksi raaka-ainekustannusten nousu ja tutkimus- ja kehityskustannusten kasvu vaikuttivat koko vuoden tulokseen.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona
: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 4 prosenttia vuonna 2013. Verrattain korkeat hyödykkeiden hinnat ja maatilojen hyvä tuotto ylläpitänevät jatkossakin maatalouskoneiden hyvää kysyntää. Maantieteellisen laajenemisen ja edistyneiden uusien tuotteiden valikoiman  odotetaan tukevan Deeren liikevaihtoa.
Maatalouskonealan myynnin ei ennusteta juurikaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2013 edellisvuoden tasoon verrattuna. Yhdysvaltojen karjan- ja maidontuotantoaloilla vallitseva varovaisuus vaikuttanee hillitsevästi suurten maatalouskoneiden, kuten suuritehoisten traktoreiden, vahvaan kysyntään.
Euroopan unionissa alan myynnin odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan enintään 5 prosenttia edelleen heikon taloustilanteen ja Ison-Britannian huonon sadon vuoksi. IVY-maiden myynniltä odotetaan maltillista kasvua vuonna 2013.
Etelä-Amerikassa alan myynnin ennustetaan kasvavan noin 10 prosenttia pääasiassa suotuisten hyödykehintojen ja viljelyalueiden laajennussuunnitelmien ansiosta. Aasiassa alan myynnin ennustetaan pysyvän noin vuoden 2012 tasolla Intian ja Kiinan taloustilanteen heikkenemisestä johtuen.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktorialan myynniltä odotetaan noin 5 prosentin kasvua vuonna 2013 Yhdysvaltojen taloustilanteen lievän kohentumisen ansiosta. Deere'ltä odotetaan koko alaan verrattuna hieman parempaa kasvua uusien tuotteiden takia.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan maailmanlaajuisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 8 prosenttia tilivuonna 2013 Yhdysvaltojen talouden lievän kohenemisen ansiosta. Maailman metsätalousmarkkinoiden myynnin odotetaan säilyvän suunnilleen ennallaan, koska Euroopan markkinoiden heikkous tasoittaa Yhdysvaltojen vahvan kysynnän vaikutusta.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 500 miljoonaa dollaria tilivuonna 2013. Optimistisempi ennuste perustuu luottosopimusten määrän kasvuodotuksiin ja satovakuutusten korvausvaatimusten laskuun. Tekijöitä tasoittanevat luottotappiovaraukset, joiden odotetaan nousevan normaalitasolle.