/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto kolmannella vuosineljänneksellä ennätykselliset 997 miljoonaa dollaria

  • Tulos kasvoi 26 %, liikevaihto lisääntyi 4 %.
  • Tulosta siivittivät vahvat voitot maatalouskoneista ja rahoituspalveluista.
  • Laajat kasvuinvestoinnit jatkuvat, mikä auttaa laajentamaan yhtiön maailmanlaajuista vaikutusta.
  • Koko vuoden voittoennuste nostettiin 3,45 miljardiin dollariin.

 

Deere-konsernin kolmannen, 31.7.2013 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 996,5 miljoonaa dollaria eli 2,56 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 788,0 miljoonaa dollaria ja 1,98 dollaria osakkeelta. Deere & Companyn nettovoitto oli tilivuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta 2,730 miljardia dollaria eli 6,97 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 2,377 miljardia dollaria ja 5,88 dollaria osakkeelta. Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 4 prosenttia 10,010 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden osalta 8 prosenttia 28,345 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 9,316 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 26,373 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 8,930 miljardiin dollariin ja 24,454 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.

"Ilmoitettuaan ennätysmäisistä kolmannen vuosineljänneksen voitoista John Deere on tekemässä jälleen vaikuttavan vuosituloksen", sanoi Samuel R. Allen, hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja. Hän huomautti jakson myynnin ja tuloksen ylittävän kaikki edelliset kolmannet vuosineljännekset. "Deere'n menestys on merkki maataloussektorin erittäin vahvasta vedosta erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Myös laaja-alaisten toiminta- ja markkinointisuunnitelmiemme toteuttaminen etenee. Nämä edellyttävät maailmanlaajuisen markkina-asemamme laajentamista ja samalla tiivistä kustannusten ja pääoman seurantaa."
 
Yhteenveto liiketoiminnoista


Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 4 prosenttia ja 8 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on huomioitu toteutuneen hintatason nousu, joka oli 3 prosenttia, ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 1 prosentti, sekä vuosineljänneksellä että yhdeksän kuukauden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 4 prosenttia ja vuositasolla 9 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 5 prosenttia vuosineljänneksen ja 6 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta. Luvuissa on huomioitu 1 prosentin negatiivinen valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksellä ja 3 prosentin negatiivinen vaikutus yhdeksän kuukauden osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,443 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 3,943 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 1,127 miljardiin dollariin ja 3,347 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti toteutuneen hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat myös John Deere Water -raportointiyksikön pitkäaikaiseen pääomaan liittyvä arvonaleneminen. Lisäksi yhdeksän kuukauden tulokseen vaikuttivat tuotantokustannusten kasvu, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä takuukustannusten lisääntyminen samoin kuin valuuttamuutoksista johtuvat kielteiset vaikutukset. Kohonneet tuotantokustannukset liittyivät ensisijaisesti korkeampiin valmistuksen yleiskustannuksiin, joita aikaisempaa alhaisemmat raaka-ainekustannukset osittain tasoittivat. Valmistuksen nousseet yleiskustannukset tukivat kasvua, uusia tuotteita ja moottoreiden tiukempia päästövaatimuksia.

Deere'n konemyynnin nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 846 miljoonaa dollaria ja 2,324 miljardia dollaria yhdeksänä ensimmäisenä kuukautena verrattuna 678 miljoonaan dollariin ja 2,040 miljardiin dollariin vastaavina kausina vuonna 2012. Sekä vuosineljänneksen että koko vuoden tulokseen vaikuttivat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi efektiivisen veroasteen nousu ja korkokulujen kasvu.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 150,0 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 407,9 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 110,4 miljoonaan dollariin ja 338,6 miljoonaan dollariin viime vuonna. Molempien kausien tuloksia edistivät luottosopimusten määrän kasvu ja parantuneet satovakuutusten katteet. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoittivat osittain vuosineljänneksen lisääntyneet luottotappiovaraukset ja kuluneen vuoden osalta kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Viime vuoden yhdeksän kuukauden tulosta kasvattivat myös tuulienergiaan liittyvät hyvitykset.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia tilivuonna 2013 ja laskevan noin 5 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 1 prosentti. Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 3,45 miljardia dollaria. Allenin mukaan Deere'n vuodesta 2013 on tulossa erittäin onnistunut. "Viime vuoden viimeisen neljänneksen myynti oli erityisen vahvaa, mikä osittain johtui siitä, että tehtaiden käyttöaste oli korkea asiakastilausten tyydyttämiseksi. Haastavasta vertailukohdasta huolimatta tulosohjauksemme viittaa seuraavan neljänneksen vakaaseen tulotasoon ja kolmatta vuotta peräkkäin ennätystulokseen." Pidemmällä aikavälillä Allen sanoi olevansa edelleen melko optimistinen yhtiön tulevaisuudennäkymien suhteen. "Uskomme edelleen panostukseemme uusiin tuotteisiin, ja kapasiteetin puolesta Deere pystyy tulevina vuosina toimimaan halutuimpana toimittajana kasvavalle maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle", hän sanoi. "Näkemyksemme mukaan kasvavaan, yhä vauraampaan ja aikaisempaa liikkuvampaan väestöön perustuvat laajat trendit ovat merkittävän pysyviä, joten ne auttavat yritystä tuottamaan merkittävää lisäarvoa asiakkailleen, sijoittajilleen ja muille sidosryhmilleen tulevaisuudessa."
* * *
Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 8 prosenttia neljännesvuoden osalta ja 12 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja paremman toteutuneen hintatason ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta. Divisioonan liikevoitto on 1,336 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 3,684 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 1,014 miljardiin dollariin ja 2,991 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen kasvu johtui ensisijaisesti toteutuneen hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti myös John Deere Water  raportointiyksikön pitkäaikaiseen pääomaan liittyvä arvonaleneminen. Kuluvan vuoden tuloksia paransivat ensisijaisesti korkeammat toimitusmäärät ja toteutunut hintataso. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoittivat osittain tuotantokustannusten kohoaminen, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä takuukustannusten nousu samoin kuin valuuttamuutosten kielteinen vaikutus.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennuksen ja metsäkoneiden myynti laski 11 prosenttia vuosineljänneksellä ja 8 prosenttia yhdeksän kuukauden osalta lähinnä alhaisempien toimitusmäärien seurauksena. Divisioonan liikevoitto on 107 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 259 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 113 miljoonaan dollariin ja 356 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen liikevoiton lasku johtui pääasiassa aikaisempaa pienemmistä toimitusmääristä, mikä pääosin tasoittui toteutuneen hintatason sekä alhaisempien tutkimus- ja kehityskulujen ansiosta. Yhdeksän kuukauden tuloksen lasku johtui lähinnä pienentyneistä toimitusmääristä, tuotantokustannusten kohoamisesta, epäsuotuisasta tuotevalikoimasta sekä korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista, joiden vaikutusta toteutunut hintataso osaltaan tasoitti.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 7 prosenttia vuonna 2013. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti. Suhteellisen korkeat raaka-aineiden hinnat ja maatilojen hyvä tuotto tukevat edelleen maatalouskoneiden kysynnän suotuisaa tasoa suuressa osassa maailmaa. Deeren myyntiä siivittävät edelleen maailmanlaajuinen laajentuminen ja edistykselliset uudet tuotteet.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan maatalouskoneiden myynnin ennustetaan vuositasolla kasvavan noin 5 prosenttia, mikä johtuu suurten maatalouskoneiden, kuten suuritehoisten traktorien ja leikkuupuimurien kysynnän jatkumisesta vahvana.
Alan koko vuoden myynnin EU28-alueelle ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu talouden yleisestä heikkoudesta ja Britannian maataloussektorin heikentyneestä tilanteesta. Etelä-Amerikassa alan myynnin ennustetaan kasvavan noin 20 prosenttia, mikä on seurausta vahvasta markkinatilanteesta ja Brasilian valtion rahoitusohjelmien vaikutuksesta. Alan myynnin IVY-maihin odotetaan laskevan jonkin vuoteen 2012 verrattuna, kun taas Aasian myynnin ennustetaan pysyvän lähinnä edellisen vuoden tasolla.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuoden 2013 aikana, mikä heijastaa parantunutta markkinatilannetta.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan laskevan vuonna 2013 noin 8 prosenttia. Lasku heijastaa lähinnä varovaisia näkymiä Yhdysvaltain talouskasvun osalta. Vuoden maailmanlaajuisen metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan, mikä johtuu enemmän Yhdysvaltain parantuneesta kysynnästä kuin Euroopan markkinoiden heikkoudesta.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 560 miljoonaa dollaria vuonna 2013. Optimistisempi ennuste perustuu luottosopimusten määrän kasvuodotuksiin ja satovakuutusten korvausvaatimusten laskuun, joita kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille. JDCC:n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 124,7 miljoonaa dollaria ja 335,6 miljoonaa dollaria kuluneen tilivuoden osalta verrattuna 98,5 miljoonaan dollariin ja 270,2 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Kausien tulosten kasvu johtui lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta. Yhdeksän kuukauden tuloksiin vaikuttivat myös kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. heinäkuuta 2013 yhteensä 30,096 miljardia dollaria verrattuna 25,766 miljardiin dollariin viime vuonna.
Yhteenveto tuloksesta

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678


Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor  lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto (esimerkiksi maapohjan kuivuus viimeaikaisen kuivuuden takia), sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).
Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.
Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Epävarmuus valtion menoista ja verotuksesta sekä toteutuneet valtion menot ja verotus voivat vaikuttaa kielteisesti talouteen, työllisyyteen, kuluttajien ja yritysten rahankäyttöön sekä yhtiön tulokseen.
Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esimerkiksi kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen tietyissä osissa ja normaalia kuivemmat olosuhteet tietyillä muilla markkina-alueilla), poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka ja vakavien epidemioiden leviäminen.
Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja siihen liittyviin rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja  kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.
Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka ja tariffit tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen ja pakkolunastukseen liittyvä politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4-/IIIb-vaiheen ja lopulliset Tier 4-/IV-vaiheen päästövaatimukset sekä työkoneissa käytettävää dieseliä koskevat IIIb-vaiheen päästövaatimukset Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa) hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset työlainsäädännössä; muutokset tilinpäätösstandardeissa; muutokset verokannoissa, arvioissa ja määräyksissä sekä yhtiön näihin liittyvissä toimenpiteissä; Yhdysvaltain ja muiden maiden uusille markkinoille laajentumista koskevien lakien noudattaminen; sekä muiden sääntelyelinten toimenpiteen mukaan lukien muutokset laeissa ja asetuksissa, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.

Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; toimittajien kykenemättömyys noudattaa lakeja, säännöksiä ja yhtiön menettelytapoja, jotka liittyvät työllistämiseen, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja muihin eettisen liiketoiminnan käytäntöihin; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; teknisten ratkaisujen tukemiseen tarvittavan laajakaistan kattavuuden, kapasiteetin ja nopeuden puutteet ja rajoitukset maaseutualueilla; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet eri teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.
Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso ja diskonttokorot, hyvitysosuudet, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.
JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Jälleenvakuutusyhtiöihin liittyvät häiriöt yhtiön vakuutusliiketoiminnassa voivat myös vaikuttaa olennaisesti tulokseen.
Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).