/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätykselliset 650 miljoonaa dollaria

  • Osakekohtainen tulos kasvoi 27 prosenttia ja liikevaihto 10 prosenttia.
  • Hyvän tuloksen taustalla ovat maatalousalan hyvät olosuhteet ja liiketoimintasuunnitelmien onnistunut toteutus.
  • Koko vuoden tulosennuste koheni.

Deere-konsernin ensimmäisen, 31.1.2013 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 649,7 miljoonaa dollaria eli 1,65 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 532,9 miljoonaa dollaria ja 1,30 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 10 prosenttia 7,421 miljardiin dollariin. Vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin liikevaihto oli 6,767 miljardia dollaria. Konemyynnin osuus oli 6,793 miljardia dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 6,119 miljardiin dollariin viime vuonna.

”John Deere on tehnyt ennätyksellisen hyvää tulosta jo 11 vuosineljännestä peräkkäin. Vuosi 2013 on alkanut myönteisesti ensimmäisen neljänneksen ennätystuloksella, mikä luo jälleen perustan menestyksekkäälle vuodelle”, sanoo pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Tulokset ovat osoitus taitavasti toteutetuista operatiivisista suunnitelmista ja markkinointisuunnitelmista, joiden tavoitteena on globaalin markkinanäkyvyyden laajentaminen niin, että kustannus- ja omaisuudenhallinta pysyvät tiukasti hallinnassa”, Allen toteaa. ”Deere'llä on edelleen hyvät valmiudet vakaaseen tuottoon maailmantalouden nykyisessä herkässä tilanteessa, ja pitkällä aikavälillä pystymme hyödyntämään suhdanteita, jotka ovat erittäin lupaavia yrityksen, asiakkaiden ja sijoittajien kannalta.”

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 prosenttia. Luvussa on otettu huomioon hintamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia. Niitä tasoittivat valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 1 prosenttia. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa kasvoi vuosineljänneksellä 18 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella myynti kasvoi vuosineljänneksellä 2 prosenttia. Luvussa on huomioitu 3 prosentin kielteisen valuuttamuutoksen vaikutus.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 837 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 698 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tulosta paransivat toimitusmäärien kasvu ja toteutunut hintatason nousu. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät jossakin määrin tuotantokustannusten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto-, ja yleiskustannukset, takuukulut ja tutkimus- ja kehityskustannukset. Tuotantokustannusten kasvu liittyy pääasiassa korkeampiin valmistuksen yleiskustannuksiin, joilla on tuettu kasvua, uusia tuotteita ja moottoreiden päästövaatimuksien toteutumista.

Deere'n konemyynnin nettovoitto oli 525 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, kun se oli vuotta aiemmin 416 miljoonaa dollaria. Sekä vuosineljänneksen että koko vuoden tuloksiin vaikuttivat edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi efektiivisen veroasteen lasku ja korkokulujen kasvu.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli vuosineljänneksellä 132,9 miljoonaa dollaria verrattuna 119,1 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksen kasvu johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta ja korkeammista satovakuutuskatteista, joita korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset tasoittivat jossakin määrin. Lisäksi viime vuoden tulosta paransivat tuulienergiaan liittyvät hyvitykset.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin liikevaihdon arvioidaan kasvavan tilikaudella 2013 noin 6 prosenttia ja toisella neljänneksellä noin 4 prosenttia verrattuna vastaaviin tarkastelujaksoihin vuonna 2012. Deere & Companyn nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,3 miljardia dollaria tilikaudella 2013.

Vaikka Deere ennakoi vuodelta 2013 vahvaa tulosta, maailmantalouden ja rahoitusalan tilanne edellyttää varovaisuutta. ”Luotamme siihen, että uusiin tuotteisiin ja lisäkapasiteettiin investoiminen auttaa Deere'ä hyödyntämään maailman kasvavaa elintarvikkeiden, asuntojen ja infrastruktuurin tarvetta tulevina vuosina”, Allen sanoo. ”Lyhyen aikavälin näkymiä kuitenkin varjostavat rahoituksen, talouden ja kaupan alan epävarmuustekijät, jotka heikentävät yritysten luottamusta ja hillitsevät kasvua.”

* * *
Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 16 prosenttia. Kasvu johtui lähinnä toimitusmäärien kasvusta ja  hintatason paranemisesta, joita valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset tasoittivat jossakin määrin. Divisioonan liikevoitto vuosineljänneksellä oli 766 miljoonaa dollaria verrattuna 574 miljoonaan dollariin vastaavalla vuosineljänneksellä viime vuonna. Tulosta paransivat pääasiassa toimitusmäärien kasvu ja hintatason nousu. Näiden tekijöiden vaikutusta lievensivät jossakin määrin myynti-, hallinto-, ja yleiskustannusten ja takuukulujen kasvu sekä tuotanto-, tutkimus- ja kehityskustannusten nousu.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti väheni 7 prosenttia. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 71 miljoonaa dollaria verrattuna 124 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tulosta heikensi pääasiassa toimitusmäärien lasku. Toteutuneen hintatason nousu tasoitti korkeampia tuotantokustannuksia, epäsuotuisaa tuotevalikoimaa sekä tutkimus- ja kehityskustannusten nousua.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 6 prosenttia vuonna 2013. Verrattain korkeat hyödykkeiden hinnat sekä maatilojen hyvä tuotto ylläpitänevät vuoden kuluessa maatalouskoneiden hyvää kysyntää. Maantieteellisen laajenemisen ja edistyneiden uusien tuotteiden odotetaan tukevan Deere'n liikevaihtoa.

Maatalouskonealan myynnin ennustetaan kasvavan 0–5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuonna 2013 edellisvuoden hyvään tasoon verrattuna. Yhdysvaltojen karjanhoitoalan vallitseva varovaisuus vaikuttanee jossakin määrin hillitsevästi suurten maatalouskoneiden, kuten suuritehoisten traktoreiden ja leikkuupuimureiden, vahvaan kysyntään.
 
Euroopan Unionin alueella alan myynnin odotetaan laskevan noin 5 prosenttia heikon taloustilanteen ja Ison-Britannian viimevuotisen huonon sadon vuoksi. Etelä-Amerikassa alan myynnille povataan 10–15 prosentin kasvua Brasilian vahvojen markkinaolosuhteiden ansiosta. IVY-maissa alan myynnin odotetaan laskevan hieman vuoden 2012 tasosta, kun taas Aasiassa ennustetaan maltillista kasvua Kiinan talouden lievän vahvistumisen ansiosta.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktorialan liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan vuonna 2013, sillä kuluttajat ovat edelleen varuillaan. Uusien tuotteiden ansiosta Deere'n liikevaihdon odotetaan kasvavan enemmän kuin ala yleisesti.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia vuonna 2013. Kasvuodotukset perustuvat Yhdysvaltojen talouskasvun varovaisiin näkymiin, maanrakennuskoneiden kansainvälisen myynnin kasvuun ja myynnin jatkumiseen ennallaan maailman metsätalousmarkkinoilla. Metsätaloussektorilla Euroopan markkinoiden heikkous tasoittanee Yhdysvaltojen vahvemman kysynnän vaikutuksia.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 540 miljoonaa dollaria vuonna 2013. Optimistisempi ennuste perustuu luottosopimusten määrän kasvuodotuksiin ja satovakuutusten korvausvaatimusten laskuun. Tekijöitä tasoittanee jossakin määrin luottotappiovarausten kasvu. Vaikka varaukset ovat vuotta 2012 korkeammat, niiden odotetaan jäävän historiallisen keskiarvon alapuolelle.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli 105,0 miljoonaa dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna 93,3 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen parempi tulos johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset tasoittivat jossakin määrin.  JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31.1.2013 yhteensä 26,329 miljardia dollaria verrattuna 22,486 miljardiin dollariin vuonna 2012.
Yhteenveto tuloksesta

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678


Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto, sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, se, että joidenkin viljelykasvien käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi kasvaa (etanolin ja biodieselin tuotanto mukaan luettuna), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (myös Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), se, kuinka tällaisiin ohjelmiin reagoidaan kansainvälisesti, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).

Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.

Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.

Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään.

Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esim. kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen ja Etelä-Amerikan tietyissä osissa); poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii; terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka; ja vakavien epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja ‑kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset sekä työkoneissa käytettävää dieseliä koskevat IIIb-vaiheen päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset, Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.

Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat muun muassa tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat, mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; sääolosuhteista, luonnonkatastrofeista tai toimittajien taloudellisista vaikeuksista tai huonosta maksuvalmiudesta johtuvat viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuneisuus ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet monilla teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet; yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön IT-infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.

Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso, sillä ne vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.

JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin.

Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).