/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n toisen vuosineljänneksen tulos ennätykselliset 1,084 miljardia dollaria

  • Liikevaihto ja tulos olivat paremmat kuin millään aiemmalla vuosineljänneksellä.
  • Tulosta nostivat maatalouskoneiden lisääntynyt myynti ja liiketoimintasuunnitelmien hyvä toteutus.
  • Investoinnit lisäkapasiteettiin ja uusiin tuotteisiin houkuttelivat uusia asiakkaita ympäri maailmaa.

Deere-konsernin toisen, 30. huhtikuuta päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 1,084 miljardia dollaria eli 2,76 dollaria osaketta kohti. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 1,056 miljardia dollaria ja 2,61 dollaria osakkeelta.
Tilivuoden ensimmäisen vuosipuoliskon nettovoitto oli 1,734 miljardia dollaria eli 4,41 dollaria osakkeelta, kun edellisvuoden vastaavat luvut olivat 1,589 miljardia dollaria ja 3,91 dollaria osakkeelta.
Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 9 prosenttia 10,914 miljardiin dollariin ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 9 prosenttia 18,335 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 10,265 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 17,058 miljardia dollaria vuosipuoliskon osalta verrattuna 9,405 miljardiin dollariin ja 15,524 miljardiin dollariin viime vuoden vastaavilla ajanjaksoilla.
"Ennätyksellisen toisen neljänneksen ansiosta John Deerellä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa jälleen kerran erinomainen vuositulos", toteaa pääjohtaja Samuel R. Allen. Hän huomauttaa, että toisen neljänneksen liikevaihto ja tulos olivat paremmat kuin millään muulla neljänneksellä yhtiön historiassa. "Tulos on osoitus edullisista olosuhteista globaalilla maatalousalalla, jonka kehitys on jatkunut erittäin vahvana. Tulos on myös lisätodiste siitä, kuinka taitavasti olemme pystyneet toteuttamaan toiminta- ja markkinointisuunnitelmamme, joiden tavoitteena on laajentaa yhtiön toimintaa maailmanlaajuisesti."

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 9 prosenttia ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10 prosenttia viime vuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Kummankin jakson myyntiluvuissa on otettu huomioon hintojen nousun vaikutukset, jotka olivat 3 prosenttia vuosineljänneksen ja kuluneen tilivuoden osalta, sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 1 prosentti ensimmäisen vuosipuoliskon osalta. Yhdysvaltojen ja Kanadan konemyynnin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia vuosineljänneksellä ja 13 prosenttia kuluneen tilivuoden aikana. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 9 prosenttia vuosineljänneksellä ja 6 prosenttia puolivuotiskaudella. Luvuissa on huomioitu 4 prosentin negatiivinen valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksellä ja 3 prosentin negatiivinen vaikutus puolivuotiskauden osalta.

Deeren konedivisioonien liikevoitto oli 1,663 miljardia dollaria toisella neljänneksellä ja 2,500 miljardia dollaria ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Edellisvuonna vastaavat luvut olivat 1,522 miljardia dollaria ja 2,220 miljardia dollaria. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti toteutuneen hintatason paranemisesta ja toimitusmäärien kasvusta. Tuotantokustannusten kasvu, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset tasoittivat osin näitä tekijöitä. Tuotantokustannusten kohoaminen liittyi etupäässä valmistuksen yleiskustannuksiin, joilla on tuettu kasvua, uusia tuotteita, moottoreiden päästövaatimusten toteutumista ja eläke-etuuksien maksamista.  Näiden vastapainoksi raaka-ainekustannukset laskivat. Myös takuukulujen ja tutkimus- ja kehityskustannusten nousu vaikuttivat alkuvuoden tulokseen.

Konemyynnin nettovoitto oli 953 miljoonaa dollaria toisella neljänneksellä ja 1,478 miljardia dollaria ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna 947 miljoonaan dollariin ja 1,362 miljardiin dollariin vuonna 2012. Sekä vuosineljänneksen että puolivuotiskauden tuloksiin vaikuttivat edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi efektiivisen veroasteen nousu ja korkokulujen kasvu.
Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 125,0 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 257,9 miljoonaa dollaria puolivuotiskaudella verrattuna 109,2 miljoonaan dollariin ja 228,3 miljoonaan dollariin viime vuoden vastaavina tarkastelujaksoina. Tuloksen kasvu molemmilla jaksoilla johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Lisäksi viime vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta paransivat tuulienergiaan liittyvät hyvitykset.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 5 prosenttia tilivuonna 2013 ja noin 3 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaaviin kausiin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 1 prosentti. Deere & Companyn vuositulokseksi ennustetaan noin 3,3 miljardia dollaria.
Vaikka Deere odottaa tuloksen olevan ennätyksellinen, näkymiin on syytä suhtautua pienellä varauksella maailmantalouden paineiden ja epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi. "Deeren lyhyen aikavälin näkymiä varjostavat monin paikoin maailmaa jatkuvat taloustilanteen aiheuttamat huolet, jotka heikentävät yritysten luottamusta ja kasvua", Allen toteaa. "Lisäksi Pohjois-Amerikan viileä ja sateinen sää on viivästyttänyt kylvöjä, hidastanut rakentamista ja laskenut nurmenhoitokoneiden myyntiä."
Allen suhtautuu kuitenkin edelleen luottavaisesti yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymiin. ”Luotamme siihen, että uusiin tuotteisiin ja lisäkapasiteettiin investoiminen auttaa Deereä hyödyntämään maailman kasvavaa elintarvikkeiden, asuntojen ja infrastruktuurin tarvetta tulevina vuosina”, hän sanoo. "Nämä trendit vaikuttavat erittäin vahvoilta, ja uskomme niiden tuottavan voittoa asiakkaillemme ja sijoittajillemme."

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 12 prosenttia neljännesvuoden osalta ja 14 prosenttia puolivuotiskaudella pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja paremmin toteutuneen hintatason ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta.
    Divisioonan liikevoitto oli 1,582 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,347 miljardia dollaria kuluneen tilivuoden osalta verrattuna 1,403 miljardiin dollariin ja 1,977 miljardiin dollariin viime vuonna. Kasvu molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti toimitusmäärien kasvusta ja toteutuneen hintatason paranemisesta. Tuotantokustannusten kasvu, myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten nousu sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset tasoittivat osin näitä tekijöitä. Puolivuotiskauden tulokseen vaikuttivat myös kohonneet takuukulut ja tutkimus- ja kehityskustannukset.

    Maarakennus- ja metsäkonedivisioona: Maarakennus- ja metsäkonedivisioonan myynti laski 6 prosenttia vuosineljänneksellä ja puolivuotiskaudella lähinnä pienempien toimitusmäärien vuoksi. Divisioonan liikevoitto oli 81 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 153 miljoonaa dollaria puolivuotiskaudella verrattuna 119 miljoonaan dollariin ja 243 miljoonaan dollariin viime vuonna. Liikevoiton lasku molempina ajanjaksoina johtui pääasiassa toimitusmäärien pienenemisestä, tuotantokustannusten kohoamisesta sekä myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten noususta. Toteutuneen hintatason paraneminen tasoitti osittain näiden tekijöiden vaikutusta. Myös epäedullinen tuotevalikoima ja tutkimus- ja kehityskustannusten nousu vaikuttivat kuluneen vuoden tulokseen.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 7 prosenttia vuonna 2013. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti. Verrattain korkeat hyödykkeiden hinnat ja maatilojen hyvä tuotto ylläpitävät myös jatkossa maatalouskoneiden hyvää kysyntää suuressa osassa maailmaa. Maantieteellinen laajeneminen ja edistyneet uudet tuotteet tukevat osaltaan Deeren liikevaihdon kehitystä.
Maatalouskonealan myynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5 prosenttia edellisvuoden hyvään tasoon verrattuna. Kasvuun vaikuttaa suurten maatalouskoneiden, kuten suuritehoisten traktoreiden ja leikkuupuimureiden, vahvana jatkuva kysyntä.
Euroopan unionissa alan myynnin odotetaan laskevan noin 5 prosenttia heikon taloustilanteen ja Ison-Britannian viimevuotisen huonon sadon vuoksi. Etelä-Amerikassa alan myynnille povataan 15–20 prosentin kasvua Brasilian vahvojen markkinaolosuhteiden ansiosta. IVY-maissa alan myynnin odotetaan laskevan hieman vuoden 2012 tasosta, kun taas Aasiassa myynnin odotetaan säilyvän lähes viime vuoden tasolla.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktorialan liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai laskevan hieman vuonna 2013 Pohjois-Amerikan viileän ja sateisen kevään sekä kuluttajien edelleen jatkuvan varovaisuuden vuoksi.

    Maarakennus- ja metsäkonedivisioona: Deeren maailmanlaajuisen maarakennus- ja metsäkonemyynnin ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia vuonna 2013. Odotuksiin vaikuttavat Yhdysvaltojen talouskasvun varovaiset näkymät, Pohjois-Amerikan viileät ja sateiset sääolosuhteet sekä maailman metsätalousmarkkinoiden paikallaan polkeva myynti. Metsätaloussektorilla Euroopan markkinoiden heikkous tasoittanee Yhdysvaltojen vahvemman kysynnän vaikutuksia.

    Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 550 miljoonaa dollaria vuonna 2013. Tuloksen ennakoidaan parantuvan viime vuodesta lähinnä luottosopimusten määrän kasvun ja satovakuutusten korvausvaatimusten laskun ansiosta. Näiden tekijöiden vaikutuksia tasoittavat osittain korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 105,9 miljoonaa dollaria ja kuluneen tilivuoden osalta 210,9 miljoonaa dollaria verrattuna 78,3 miljoonaan dollariin ja 171,7 miljoonaan dollariin viime vuoden vastaavilla ajanjaksoilla. Molempien ajanjaksojen parempi tulos johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset tasoittivat jossakin määrin.
    JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 30. huhtikuuta 2013 yhteensä 28,721 miljardia dollaria verrattuna edellisvuoden 24,558 miljardiin dollariin.

Yhteenveto tuloksesta

Lisätiedot:
Ken Golden
Johtaja, Global Public Relations
309-765-5678

Safe Harbor -lausunto

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor -lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto (esimerkiksi maapohjan kuivuus viimeaikaisen kuivuuden takia), sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).
Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen. Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.
Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Epävarmuus valtion menoista ja verotuksesta sekä toteutuneet valtion menot ja verotus voivat vaikuttaa kielteisesti talouteen, työllisyyteen, kuluttajien ja yritysten rahankäyttöön sekä yhtiön tulokseen.
Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esimerkiksi kuivuuden tai tulvien vaikutukset Yhdysvaltojen tietyissä osissa ja normaalia kuivemmat olosuhteet tietyillä muilla markkina-alueilla), poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka ja vakavien epidemioiden leviäminen.
Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.
Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, menettely ja tariffit tietyillä hallintoalueilla tai tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen politiikka, pakkolunastusmenettelyt sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset, jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4- ja lopulliset Tier 4 -päästövaatimukset sekä työkoneissa käytettävää dieseliä koskevat IIIb-vaiheen päästövaatimukset); muiden sääntelyelinten toimet; työmarkkinasääntelyn muutokset; kirjanpitotapojen muutokset; veroasteiden, arvioiden ja verosäädösten muutokset sekä yritysten niihin liittyvä toiminta; Yhdysvaltojen ja ulkomaisten lakien noudattaminen uusille markkinoille laajentumisen yhteydessä sekä muiden sääntelyviranomaisten toimet, mukaan luettuna muutokset lakeihin ja säädöksiin, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; toimittajien kykenemättömyys noudattaa lakeja, säännöksiä ja yhtiön menettelytapoja, jotka liittyvät työllistämiseen, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja muihin eettisen liiketoiminnan käytäntöihin; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; teknisten ratkaisujen tukemiseen tarvittavan laajakaistan kattavuuden, kapasiteetin ja nopeuden puutteet ja rajoitukset maaseutualueilla; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet eri teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.
Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset, korkojen ja diskonttokorkojen taso sekä palkkataso, eläköityminen ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.
JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä. Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Jälleenvakuuttamisen häiriöt yhtiön vakuutusliiketoiminnassa voivat myös vaikuttaa olennaisesti tulokseen.
Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).