/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto neljännellä vuosineljänneksellä ennätykselliset 807 miljoonaa dollaria

Neljännen vuosineljänneksen tulot kasvoivat 17 %, osakekohtainen tulos parani 21 %.

  • Koko vuoden nettovoitto on ennätykselliset 3,54 miljardia dollaria.
  • Uudet tuotteet ja lisäkapasiteetti helpottavat globaalin asiakaskunnan laajentamista.
  • Tulosennuste vuodelle 2014 on 3,3 miljardia dollaria.

MOLINE, Illinois (20. marraskuuta 2013) – Deere-konsernin neljännen, 31.10. päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 806,8 miljoonaa dollaria eli 2,11 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 687,6 miljoonaa dollaria ja 1,75 dollaria osakkeelta.
Tilivuonna 2013 Deere & Companyn nettovoitto oli 3,537 miljardia dollaria ja 9,09 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2012 vastaavat luvut olivat 3,065 miljardia dollaria ja 7,63 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia 9,451 miljardiin dollariin ja kasvoi vuositasolla 5 prosenttia 37,795 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,624 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 34,998 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 9,047 miljardiin dollariin ja 33,501 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
"Tekemällä vahvan tuloksen vuoden viimeisellä neljänneksellä John Deere on suoriutunut vuodesta jälleen vaikuttavasti", sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Kausikohtaiset tulot olivat suuremmat kuin yhdelläkään aikaisemmalla viimeisellä neljänneksellä tai koko vuotena," hän huomautti. "Vuoden aikana Deere toi jälleen markkinoille ennätysmäärän uusia tuotteita ja sai seitsemän uuden tehtaan rakennustyöt päätökseen Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Uusien tuotteiden ja lisäkapasiteetin merkitys on keskeinen yrityksen laajentaessa maailmanlaajuista asiakaskuntaansa ja toteuttaessa pitkän aikavälin liiketoiminnan tavoitteitaan."
"Deere'n suorituskyky on osoitus kyvystämme toteuttaa liiketoimintasuunnitelmia, joissa korostetaan tiukkaa kustannusten ja omaisuuden hoitoa", Allen totesi.
"Tämän ansiosta teimme kaikkien aikojen kannattavuusennätyksen mitattuna koko pääoman liiketuloksella (OROA), minkä lisäksi pääsimme ennätykselliseen nettovoittoon kolmen viime vuoden osalta. Lisäksi yhtiön kassavirta on ollut vahva, ja sitä on käytetty maailmanlaajuisten kasvuohjelmien rahoittamiseen sekä suoran hyödyn siirtämiseen sijoittajille osinkoina ja omien osakkeiden ostoina."

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto laski vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja kasvoi 4 prosenttia koko vuoden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on otettu huomioon toteutunut hintatason nousu, joka oli 4 prosenttia vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia vuositasolla sekä valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 1 prosentti vuoden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa väheni vuosineljänneksellä 6 prosenttia ja lisääntyi vuositasolla 5 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto laski 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja kasvoi 4 prosenttia koko vuonna. Luvuissa on huomioitu valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 4 prosenttia vuosineljänneksen ja 3 prosenttia koko vuoden osalta.

Deere'n konemyynnin liikevoitto on 1,114 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 5,058 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 1,051 miljardiin dollariin ja 4,397 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen parannus johtui pääosin toteutuneen hintatason vaikutuksesta, mikä osittain tasoitti valuuttakurssien, alentuneiden toimitusmäärien ja epäedullisemman tuotevalikoiman kielteisiä vaikutuksia. Koko vuoden tuloksen kasvu johtui pääasiassa hintatason noususta ja toimitusmäärien kasvusta. Koko vuoden tulokseen vaikuttivat myös valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, tuotantokustannusten nousu, kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskulut ja korkeammat takuukustannukset. Tuotantokustannusten nousu johtui pääasiassa kasvun tukemiseen käytetyistä korkeammista valmistuksen yleiskustannuksista, uusista tuotteista ja moottoreiden päästövaatimuksista, mitä alhaisemmat raaka-ainekustannukset osittain tasoittivat.

Yhdessä aiemmin ilmoitetun John Deere Landscapesin enemmistöosuuden myyntisopimuksen kanssa nämä toiminnot alaskirjattiin vuosineljänneksellä realisointiarvoon. Lisäksi sekä neljännesvuoden että vuositason tuloksiin vaikuttivat John Deere Water -raportointiyksikön toimintaan liittyvät pitkäaikaisen pääoman arvonalentumiset.
 
Konemyynnin nettovoitto oli 650 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,974 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 576 miljoonaan dollariin ja 2,616 miljardiin dollariin vuonna 2012. Vuosineljänneksen tuloksiin vaikuttivat edellä mainitut toiminnalliset tekijät ja efektiivisen veroasteen lasku. Lisääntyneet korkokulut ja efektiivisen veroasteen nousu vaikuttivat myös koko vuoden tulokseen.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 157,1 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 565,0 miljoonaa dollaria koko vuodelta verrattuna 121,7 miljoonaan dollariin ja 460,3 miljoonaan dollariin vastaavina tarkastelujaksoina vuonna 2012. Molempien kausien osalta kasvua kannusti lähinnä luottosopimusten määrän kasvu ja korkeammat satovakuutusten katteet, joita korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittavat. Lisäksi vuosineljänneksen tulokseen vaikuttivat aikaisempaa epäedullisemmat rahoitusmarginaalit, ja koko vuoden 2012 tulosta paransivat tuulienergiaan liittyvät hyvitykset.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 3 prosenttia tilivuonna 2014 ja laskevan noin 2 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Tilivuonna 2014 Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 3,3 miljardia dollaria. Näkymissä lähdetään siitä, että John Deere Landscapesin toiminnasta myydään 60 prosenttia, kuten aiemmin on ilmoitettu.

Vuoden 2013 ennätystulosten tukemina John Deere'n asemat pysyvät erinomaisina laaja-alaisten kasvusuunnitelmien ja maailmanlaajuisen uusasiakashankinnan kannalta, sanoi Allen. "On suurelta osin työntekijöidemme, jälleenmyyjiemme ja toimittajiemme ansiota, että John Deere'n suunnitelmat maailman ruoan, suojan ja infrastruktuurin tarpeiden tyydyttämiseksi etenevät suunnitellusti", hän sanoi. "Olemme edelleen luottavaisia yhtiön suunnan suhteen ja luotamme sen kykyyn palvella tulevina vuosina niin kooltaan kuin elintasoltaankin kasvavaa väestöä. Maailmantalouden jatkuvista huolenaiheista huolimatta uskomme, että tämä kehitys jatkuu edelleen lupaavana tarjoten merkittäviä hyötyjä sijoittajillemme ja muille sidosryhmillemme pitkälle tulevaisuuteen."

* * *
 
Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Vuosineljänneksen myynti laski 4 prosenttia. Lasku johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, joita toteutuneen hintatason paraneminen osin tasoittivat. Vuositasolla myynti kasvoi 7 prosenttia pääasiassa suurempien toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason nousun ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta.
Divisioonan vuosineljänneksen liikevoitto oli 996 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 4,680 miljardia dollaria verrattuna viime vuoden vastaavien kausien 931 miljoonaan ja 3,921 miljardiin dollariin. Vuosineljänneksen paraneminen johtui pääosin toteutuneesta hintatasosta, mitä valuuttakurssien kielteiset vaikutukset, epäedullisempi tuotevalikoima ja pienemmät toimitusmäärät osittain tasoittivat. Koko vuoden tuloksen kasvu johtui pääosin toteutuneen hintatason noususta ja toimitusmäärien kasvusta. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoittivat osaltaan valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, tuotantokustannusten nousu, kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskulut sekä korkeammat takuukustannukset. Molempien kausien tulokseen vaikuttivat myös John Deere Landscapesin toimintojen alaskirjaus realisointiarvoon ja John Deere Water -raportointiyksikön pitkäaikaiseen pääomaan liittyvä arvonalentuminen.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennuskoneiden ja metsäkoneiden myynti laski 8 prosenttia vuosineljänneksellä samoin kuin koko vuoden osalta lähinnä alhaisempien toimitusmäärien seurauksena, mitä toteutunut hintataso osittain tasoitti. Divisioonan liikevoitto on 118 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 378 miljoonaa dollaria koko vuoden osalta verrattuna 120 miljoonaan dollariin ja 476 miljoonaan dollariin vuonna 2012. Vuosineljänneksen tulokset laskivat hieman, mikä johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta ja korkeammista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista, jotka toteutunut hintataso ja alhaisemmat tuotantokustannukset pääosin korvasivat. Koko vuoden tulos laski pääasiassa alhaisempien toimitusmäärien, epäedullisemman tuotevalikoiman, tuotantokustannusten kohoamisen ja korkeampien myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten vuoksi. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoitti osittain toteutunut hintataso.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maatalous- ja kuluttajatuotemyynnin ennustetaan laskevan vuonna 2014 noin 6 prosenttia. Näkymissä on huomioitu John Deere Landscapesin toimintojen enemmistöosuuden myynti. Vaikka raaka-aineiden hintojen ja maatilojen tulojen odotetaan säilyvän historiallisesti katsoen vahvoina vuonna 2014, niiden ennustetaan laskevan verrattuna vuoteen 2013. Yhtiö uskoo tämän laskun hillitsevän lähinnä suurten maatalouskoneiden kysyntää.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan maatalouskoneiden myynnin ennustetaan vuositasolla laskevan 5–10 prosenttia, mikä heijastuu lähinnä suurten maatalouskoneiden, kuten suuritehoisten traktorien ja leikkuupuimurien myynnin laskuna.

Alan koko vuoden myynnin EU28-alueella ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu hyödykkeiden hintojen ja maatilojen tulojen laskusta. Etelä-Amerikassa alan traktoreiden ja puimurien myynti ennustetaan laskevan 5–10 prosenttia vuoden 2013 vahvalta tasolta. Alan myynnin IVY-maihin odotetaan laskevan jonkin verran vuositasolla, kun taas Aasian myynnin ennustetaan nousevan hieman.
Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5 prosenttia vuoden 2014 aikana, mikä heijastaa parantunutta markkinatilannetta.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Voitto heijastaa talouden elpymisen jatkumista ja asuntorakentamisen kasvua Yhdysvalloissa samoin kuin myynti kasvua Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Maailmanlaajuisen metsäkonemyynnin odotetaan vuositasolla lisääntyvän, mikä johtuu yleisestä talouskasvusta ja Euroopan markkinoiden lisääntyneestä myynnistä.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 600 miljoonaa dollaria vuonna 2014. Näkymät heijastavat pääasiassa luottosopimusten kasvun jatkumisesta johtuvaa parantumista, jota osaltaan tasoittaa ennustettu luottotappiovarausten lisääntyminen vuoden 2013 alhaiselta tasolta.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 132,9 miljoonaa dollaria ja 468,5 miljoonaa dollaria koko vuoden 2013 osalta verrattuna 112,6 miljoonaan dollariin ja 382,7 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuonna 2012. Tulosten parantuminen molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Neljännesvuoden tuloksiin vaikuttivat myös epäedullisemmat rahoitusmarginaalit.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. lokakuuta 2013 yhteensä 30,594 miljardia dollaria verrattuna 26,509 miljardiin dollariin vuonna 2012.

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

+1 309-765-5678


Safe Harbor -lausunto

 

Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetun lain (Private Securities Litigation Reform Act) mukainen Safe Harbor lausunto: Yhtiön tulevaisuudennäkymiä, perustietoja, markkinatilannetta ja markkinaennustetta koskeviin lausuntoihin sekä muihin tulevia tapahtumia, odotuksia, suuntauksia ja toimintakausia koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä tekijöitä, jotka voivat muuttua, sekä huomattavia riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset saattavat poiketa ennusteista huomattavasti. Osa näistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä voi vaikuttaa tiettyihin liiketoiminta-aloihin, kun taas joillakin niistä saattaa olla yhtiön koko liiketoimintaan kohdistuvia vaikutuksia.
Yhtiön maatalouskonemyyntiin vaikuttaa suuri määrä epävarmuustekijöitä, joihin kuuluu myös monia toisiinsa liittyviä, viljelijöiden tulevaisuudennäkymiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa maailmantalouden tilanne, maataloustuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä, maailman viljavarat, sääolosuhteet (ja niiden vaikutukset oikeaan istutus- ja sadonkorjuuaikaan), maaperän kunto (esimerkiksi maapohjan kuivuus viimeaikaisen kuivuuden takia), sadon määrä, kulutushyödykkeiden ja karjan hinnat, viljelyskasvien ja karjan tuotantokulut, sadon kuljetuksen saatavuus, joidenkin viljelykasvien lisääntyvä käyttö muihin tarkoituksiin kuin elintarvikkeeksi ja kestävä kehitys (esimerkiksi etanolin ja biodieselin tuotanto), kiinteistöjen hinnat, viljelyyn käytettävissä oleva maa-ala, eri hallitusten maanomistuspolitiikat, hallitusten maatalousohjelmien ja politiikan muutokset (esimerkiksi Argentiinassa, Brasiliassa, Kiinassa, Euroopan unionissa, Intiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa), kansainvälinen reagointi tällaisiin ohjelmiin, satovahinkovakuutusohjelmien muutokset ja vaikutukset, maailmankauppasopimukset, eläintaudit sekä niiden vaikutukset siipikarjan, naudanlihan ja sianlihan kulutukseen ja hintoihin, tuholaiset ja kasvitaudit sekä maataloustuotteiden viennin määrä (johon vaikuttavat muun muassa muuntogeenisiä organismeja koskevat huolenaiheet).
Yhtiön nurmikonhoito- ja pientraktorimyynnin tulevaisuudennäkymiin vaikuttavat sellaiset seikat kuin yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien luottamus, sääolosuhteet, asiakkaiden kannattavuus, kuluttajien lainanotto, kuluttajien hankintamieltymykset, uudisrakentaminen, investoinnit infrastruktuuriin, kuntien ja golfkenttien kulutus sekä kuluttajille suunnattujen tuotteiden tuotantopanoskustannukset.
Yhtiön maanrakennus- ja metsäkoneiden myyntiin vaikuttavat erityisesti yleinen taloudellinen tilanne, kuluttajien kulutustottumukset, kiinteistöjen ja asuntojen hinnat, uudisrakentaminen ja korot. Lisäksi julkisen rakentamisen ja muun kuin asuinrakentamisen määrä vaikuttaa yhtiön maanrakennus- ja metsäkonedivisioonan tulokseen.  Sellun, paperin, puutavaran ja rakennusmateriaalien hinnat vaikuttavat voimakkaasti metsäkoneiden myyntiin.
Yhtiön kaikkeen liiketoimintaan ja sen raportoimiin tuloksiin vaikuttavat seuraavat tekijät: yleinen taloudellinen tilanne maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti taloudellisen toiminnan merkittävät muutokset näillä markkinoilla; kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen; valuuttakurssit ja niiden heilahtelut, erityisesti Yhdysvaltain dollarin arvon heilahtelut, korot sekä inflaatio ja deflaatio. Talouden yleiset olosuhteet voivat vaikuttaa myös yhtiön koneiden kysyntään. Epävarmuus valtion menoista ja verotuksesta sekä toteutuneet valtion menot ja verotus voivat vaikuttaa kielteisesti talouteen, työllisyyteen, kuluttajien ja yritysten rahankäyttöön sekä yhtiön tulokseen.
Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa sääolosuhteiden muutokset (esimerkiksi kuivuuden vaikutukset Yhdysvaltojen tietyissä osissa ja normaalia kuivemmat olosuhteet tietyillä muilla markkina-alueilla), poliittinen ja yhteiskunnallinen vakaus maailmanmarkkinoilla, joilla yhtiö toimii, terrorismin ja turvallisuusuhkien vaikutukset ja torjunta, sodat ja muut konfliktit sekä niiden uhka ja vakavien epidemioiden leviäminen.

Markkinoiden likviditeettitilanteen viimeaikaiset huomattavat muutokset voivat vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja rahoituskustannuksiin, mikä voi heikentää yhtiön liikevoittoa ja kassavirtaa. Rahamarkkinoiden tilanne voi myös vaikuttaa kielteisesti asiakkaiden mahdollisuuksiin saada pääomaa yhtiön tuotteiden hankintaa varten, asiakkaiden luottamukseen ja hankintapäätöksiin, asiakkaiden lainanotto- ja takaisinmaksukäytäntöihin sekä siihen, missä määrin ja missä laajuudessa asiakkaat laiminlyövät velkojensa takaisinmaksun. Euroopassa tai muualla syntyvä merkittävä velkakriisi voi vaikuttaa haitallisesti valuuttakursseihin, maailman rahoitusmarkkinoihin, yhteiskunnalliseen ja poliittiseen vakauteen, rahoituslähteisiin ja kuluihin, omaisuuden ja obligaatioiden arvoon, asiakkaisiin, toimittajiin sekä yhtiön toimintaan ja sen tuloksiin. Valtion velkakriisi voi myös vaikuttaa haitallisesti asiakkaisiin, toimittajiin, koneiden kysyntään sekä yhtiön toimintaan ja tulokseen. Osake- ja velkakirjamarkkinoiden muutokset voivat haitata yhtiön sijoitustoimintaa, mikä vaikuttaisi kielteisesti liikevoittoon.

Yhtiön toimintaan, pääoman saantiin, kuluihin ja tuloksiin voivat vaikuttaa olennaisesti myös muun muassa hallitusten kauppa-, pankki-, raha- ja veropolitiikan muutokset ja vaikutukset, mukaan luettuna sääntelyuudistus ja sen vaikutukset kuluttajien rahoitusalaan, johdannaisiin, rahoituskuluihin ja muihin alueisiin, sekä hallitusten ohjelmat, politiikka ja tullit tietyillä hallintoalueilla tai
tiettyjen alojen hyväksi (mukaan luettuna protektionistinen ja pakkolunastukseen liittyvä politiikka sekä kauppa- ja lisensointirajoitukset jotka voivat haitata kansainvälistä kauppaa); Yhdysvaltojen keskuspankin johtokunnan ja muiden keskuspankkien toimet; Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen ja muiden rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten toimet; ympäristön, terveyden ja turvallisuuden suojelusta vastaavien sääntelyviranomaisten toimet, myös moottoripäästöjen, (moottoripäästöjen osalta erityisesti väliaikaiset Tier 4-/IIIb-vaiheen ja lopulliset Tier 4-/IV-vaiheen päästövaatimukset sekä työkoneissa käytettävää dieseliä koskevat IIIb-vaiheen päästövaatimukset Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa) hiilipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen, melun ja ilmastonmuutosta koskevan vaaran torjuntatoimet; muutokset työlainsäädännössä; muutokset tilinpäätösstandardeissa; muutokset verokannoissa, arvioissa ja määräyksissä sekä yhtiön näihin liittyvissä toimenpiteissä; Yhdysvaltain ja muiden maiden uusille markkinoille laajentumista koskevien lakien noudattaminen; sekä muiden sääntelyelinten toimenpiteen mukaan lukien muutokset laeissa ja asetuksissa, jotka vaikuttavat aloihin, joilla yhtiö toimii. Asiakkaiden ja yhtiön toimintaan ja tulokseen saattavat vaikuttaa muutokset GPS-taajuuksissa tai niiden käyttöluvissa.
Muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti tuloksiin, ovat mm. tuotantoon, suunnitteluun ja teknologiaan liittyvät innovaatiot ja ongelmat mukaan lukien kapasiteettiin ja tarjontaan liittyvät rajoitukset ja kustannukset; strategisen hankinnan piiriin kuuluvien tarvikkeiden, osien ja tuotteiden saatavuus ja hinnat; viiveet ja häiriöt yhtiön toimitusketjussa tai toimittajien maksuvalmiuden menetys; toimittajien kykenemättömyys noudattaa lakeja, säännöksiä ja yhtiön menettelytapoja, jotka liittyvät työllistämiseen, ihmisoikeuksiin, terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja muihin eettisen liiketoiminnan käytäntöihin; uusien tuotantolaitosten perustaminen ja uusien tuotteiden valmistus; uusien tuotteiden onnistuminen ja niiden vastaanotto asiakkaiden taholta; muutokset asiakkaiden tuotepreferensseissä ja myyntilajitelmassa johtuen valtion sääntelyn vaikutuksista tuotesuunnitteluun tai muista syistä; teknisten ratkaisujen tukemiseen tarvittavan laajakaistan kattavuuden, kapasiteetin ja nopeuden puutteet ja rajoitukset maaseutualueilla; öljyn ja energian hinta ja saatavuus; rahtipalvelujen saatavuus ja rahtikulut; kilpailijoiden toimet eri teollisuudenaloilla, joilla yhtiö toimii, erityisesti hinnanalennukset; jälleenmyyjien käytännöt erityisesti uusien ja käytettyjen tuotteiden varastojen suhteen; työmarkkinasuhteet: yritysostot ja luovutukset, uusien liiketoimintojen liittäminen yhtiöön; organisaatiomuutosten toteuttaminen; toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät siirtymis- ja käyttöönotto-ongelmat, jotka aiheuttavat liiketoiminnan häiriöitä, vaikuttavat kielteisesti toimitus- tai jakelusuhteisiin tai aiheuttavat odotettua suurempia kuluja; tietoturva-aukot ja muut yhtiön infrastruktuurin häiriöt; yhtiön ilmoittamiin osinkoihin liittyvät muutokset sekä kantaosakkeiden liikkeellelaskut ja takaisinostot.
Yhtiön tuloksiin vaikuttavat myös työntekijöiden eläke-etuuksien tason ja rahoituksen muutokset, sekä sijoitettujen varojen markkina-arvon muutokset ja korkotaso ja diskonttokorot, hyvitysosuudet, eläkkeelle siirtymiset ja kuolleisuus, jotka vaikuttavat eläke-etuuksista aiheutuviin kustannuksiin, sekä terveydenhoitokustannusten merkittävät muutokset, mukaan lukien hallituksen toimista mahdollisesti johtuvat muutokset.
JDCC:n ja muiden luottotoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden likviditeetti ja jatkuva kannattavuus riippuvat pitkälti siitä, onko pääomaa saatavilla oikeaan aikaan tulevia kassavirtatarpeita, rahoitustoimintaa ja monipuolisen rahoitustoiminnan harjoittamiseen liittyviä kuluja varten sekä yhtiön tuotteiden hankintojen rahoittamiseksi. Jos markkinoiden epävarmuus kasvaa ja yleinen taloustilanne huononee, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla tai se voi olla riittämätöntä.  Lisäksi asiakkaiden luottamuksen heikentyminen voi vähentää luottohakemusten määrää ja luottojen takaisinmaksun laiminlyönnit saattavat yleistyä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi poistoihin ja luottotappiovarauksiin. Jälleenvakuutusyhtiöihin liittyvät häiriöt yhtiön vakuutusliiketoiminnassa voivat myös vaikuttaa olennaisesti tulokseen.
Yhtiön ennusteet perustuvat olettamuksiin, jotka liittyvät edellä mainittuihin tekijöihin. Nämä puolestaan perustuvat osin viranomaisten arvioihin ja tietoihin. Tällaisia arvioita ja tietoja tarkistetaan usein. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tai tarkistamaan ennustettaan olosuhteiden muutoksen vuoksi tai muusta syystä, lukuun ottamatta sitä, mitä laki edellyttää. Lisätietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta, myös taloudelliseen tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä, on saatavilla Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen muista valvonta-asiakirjoista (neljännesvuosikertomuksen 10-Q-lomakkeesta ja vuosikertomuksen 10-K-lomakkeesta, jossa käsitellään muun muassa yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen kohdan 1A mukaisia riskitekijöitä).