/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto kolmannella vuosineljänneksellä 851 miljoonaa dollaria

  • Maatalousalan taantuma vaikuttaa osaltaan maatalouskoneiden myynnistä saatujen voittojen pienenemiseen.
  • Maanrakennus- ja metsäkoneita sekä rahoituspalveluja koskevien liiketoimintojen tulos kasvoi.
  • Koko vuoden nettovoittoennuste nousi n. 3,1 miljardiin dollariin.

Deere & Companyn kolmannen, 31.7.2014 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 850,7 miljoonaa dollaria eli 2,33 dollaria osaketta kohti. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 996,5 miljoonaa dollaria ja 2,56 dollaria osakkeelta. Deere & Companyn nettovoitto oli tilivuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta 2,513 miljardia dollaria eli 6,79 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 2,730 miljardia dollaria ja 6,97 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 5 prosenttia 9,500 miljardiin dollariin ja yhdeksän kuukauden osalta 4 prosenttia 27,102 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,723 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 24,918 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 9,316 miljardiin dollariin ja 26,373 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
"John Deere'n kolmannen neljänneksen liikevaihto heijastaa maatalousalan maailmanlaajuisesti heikkenevää tilannetta, joka on johtanut maatalouskoneiden kysynnän laskuun ja osaltaan vaikuttanut yhtiön myynnin ja liikevoittojen pienenemiseen maatalouskoneiden osalta," sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen.  "Samalla maanrakennus-, metsäkone- ja rahoituspalveludivisioonamme tuottivat enemmän voittoa, mikä on merkki laaja-alaisemman liiketoimintamme toimivuudesta. Kaiken kaikkiaan vuosineljänneksen tulos oli positiivinen, ja se jäi jälkeen vain viime vuoden vastaavalla kaudella tehdystä ennätystuloksesta."

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto laski vuosineljänneksellä ja yhdeksän kuukauden aikana 6 prosenttia viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on otettu huomioon toteutunut hintatason nousu, joka oli 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja yhdeksän kuukauden aikana. Lisäksi myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on 1 prosentti yhdeksän kuukauden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski vuosineljänneksellä 8 prosenttia ja vuositasolla 7 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti laski 4 prosenttia vuosineljänneksellä. Luvussa on huomioitu 1 prosentin myönteinen valuuttamuutoksen vaikutus. Yhdeksän kuukauden osalta myynti laski 3 prosenttia, ja luvussa on huomioitu 1 prosentin kielteinen valuuttamuutosten vaikutus.
Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,135 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 3,387 miljardia dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 1,443 miljardiin dollariin ja 3,943 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen lasku johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta, moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin liittyvistä korkeammista tuotantokustannuksista sekä valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista. Kuluneen vuoden tuloksen lasku johtui lähinnä toimitusmäärien laskusta, kielteisistä valuuttamuutosvaikutuksista, korkeammista tuotantokustannuksista sekä epäedullisemmasta tuotevalikoimasta. Kummankin kauden laskua tasoitti osin hintatason nousu.
Konemyynnin nettotulos oli kolmannella vuosineljänneksellä 680 miljoonaa dollaria ja ensimmäisen yhdeksän kuukauden osalta 2,061 miljardia dollaria verrattuna 846 miljoonaan dollariin ja 2,324 miljardiin dollariin vuonna 2013. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi sekä vuosineljänneksen että kuluneen vuoden tulokset hyötyivät efektiivisen veroasteen laskusta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 162,3 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 452,2 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 150,0 miljoonaan dollariin ja 407,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksen kasvu vuosineljänneksellä johtui luottosopimusten määrän kasvusta, jota luottotappiovarausten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Kuluneen vuoden tuloksen paraneminen johtui luottosopimusten määrän kasvusta ja aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoittivat osin laskeneet satovakuutusten katteet, lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä luottotappiovarausten kasvu.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia tilivuonna 2014 ja  noin 8 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 1 prosentti. Vuonna 2014 Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 3,1 miljardia dollaria.Vaikka Deere'n koko vuoden nettovoiton ennustetaan olevan hieman vuotta 2013 alhaisempi, Allen ilmoitti, että yhtiö odottaa myös tästä vuodesta menestyksekästä ja uskoo vakaasti, että sen pitkän tähtäimen tulevaisuudennäkymät ovat varsin lupaavat.  Yhtiö vähentää loppuvuoden osalta tuotantoaan maataloustuotteiden kysyntää vastaavaksi, hän sanoi. "Nämä toimet osoittavat, että olemme sitoutuneet vastaamaan nopeasti ja päättäväisesti muuttuvaan markkinatilanteeseen." Allen huomautti, että yhtiön tavoite, joka koskee sen markkinanäkyvyyden laajentamista eri puolilla maailmaa, etenee suunnitellusti. "Olemme edelleen luottavaisia, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet tehdä vankka taloudellinen tulos koko suhdannejakson osalta sekä hyötyä merkittävästi maailman kasvavasta ruoan, suojan ja infrastruktuurien tarpeiden kasvusta", hän sanoi.

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto laski vuosineljänneksellä 11 prosenttia ja yhdeksän kuukauden aikana 8 prosenttia, mikä johtui suurelta osin alhaisemmista toimitusmääristä sekä John Deere Landscapes- ja John Deere Water -yksikköjen aiemmin ilmoitetusta myynnistä. Lisäksi kuluneen vuoden myynti laski epäsuotuisien valuuttamuutosten vuoksi. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoitti osittain toteutunut hintataso sekä vuosineljänneksellä että yhdeksän kuukauden ajanjaksolla. Liikevoitto on 941 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,967 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 1,336 miljardiin dollariin ja 3,684 miljardiin dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen alhaisemmat tulokset johtuivat lähinnä toimitusmäärien laskusta, korkeammista tuotantokustannuksista, jotka liittyivät pääosin moottoreiden tiukempiin päästövaatimuksiin, ja valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista. Kuluneen vuoden tuloksen lasku johtui pääosin toimitusmäärien laskusta, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista, korkeammista tuotantokustannuksista ja epäedullisemmasta tuotevalikoimasta. Kummankin kauden laskua tasoitti osittain toteutunut hintataso.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi vuosineljänneksellä 19 prosenttia ja yhdeksän kuukauden osalta 8 prosenttia pääosin kohonneiden toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason ansiosta. Molempien kausien lisääntynyttä myyntiä tasoittivat osittain valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset. Liikevoitto on 194 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 420 miljoonaa dollaria yhdeksän kuukauden osalta verrattuna 107 miljoonaan dollariin ja 259 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen liikevoiton kasvu johtui pääasiassa toimitusmäärien kasvusta ja toteutuneesta hintatason noususta, joita epäedullisempi tuotevalikoima osin tasoitti. Kuluvan vuoden tuloksen kasvu johtui lähinnä suuremmista toimitusmääristä, alhaisemmista tuotantokustannuksista ja myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten laskusta.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 10 prosenttia tilikaudella 2014. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti. Vaikka maatalouden ekonomia pysyy suhteellisen terveenä, maataloushyödykkeiden laskevat hinnat vaikuttavat maatilojen tulojen vähenemiseen. Tämä lasku heikentää maatalouskoneiden, etenkin suurempien mallien, kysyntää. Samanaikaisesti Yhdysvaltojen vahva kotieläinala tukee keski- ja pienempikokoisten traktoreiden myyntiä. Näiden tekijöiden perusteella maatalouskoneiden tuotannonalan myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 10 prosenttia vuositasolla.
Alan koko vuoden myynnin EU28-alueella ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu viljelyskasvien hintojen ja maatilojen tulojen laskusta. Etelä-Amerikassa alan traktoreiden ja puimurien myynti ennustetaan laskevan noin 15 prosenttia vuoden 2013 vahvalta tasolta. Itsenäisten valtioiden yhteisön markkinatilanteet ovat heikentyneet ja alan myynnin kyseisellä alueella ennakoidaan laskevan vuositasolla voimakkaasti. Myynnin Aasiassa odotetaan pysyvän ennallaan.
Nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuoden 2014 aikana.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona:
Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Tämä kasvu on merkki talouden elpymisestä ja asuntotuotannon lisääntymisestä samoin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisen myynnin lisääntymisestä. Maailmanlaajuisen metsäkonemyynnin odotetaan vuositasolla lisääntyvän, mikä johtuu yleisestä talouskasvusta ja Euroopan markkinoiden parantuneesta myynnistä.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 600 miljoonaa dollaria tilivuonna 2014. Parantuneet näkymät liittyvät lähinnä viime vuoden aikana tapahtuneeseen luottosopimusten määrän odotettuun kasvuun ja aikaisempaa edullisempaan veroasteeseen. Korkeampien myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten, laskeneiden satovakuutusten katteiden ja luottotappiovarausten vuoteen 2013 nähden korkeamman tason ennustetaan osin tasoittavan näiden tekijöiden vaikutusta.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 129,2 miljoonaa dollaria ja 390,0 miljoonaa dollaria kuluneen tilivuoden osalta verrattuna 124,7 miljoonaan dollariin ja 335,6 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Molempien kausien tulosten kasvu johtuu lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta, jota luottotappiovarausten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Lisäksi yhdeksän kuukauden tulokset hyötyivät aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta. JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. heinäkuuta 2014 yhteensä 33,534 miljardia dollaria verrattuna 30,096 miljardiin dollariin viime vuonna.
Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678