/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto neljännellä vuosineljänneksellä 649 miljoonaa dollaria

  • Koko vuoden tulos on 3,162 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on toiseksi suurin vuotuinen kokonaistulos yhtiön historiassa.
  • Maatalousalan taantuman takia maatalouskonemyynnin tuotot ovat pienentyneet, sen sijaan maanrakennus- ja metsäkonemyynnin sekä rahoituspalveludivisioonan tulokset paranivat.
  • Yhtiön tulo-odotus vuodelle 2015 on noin 1,9 miljardia dollaria.

MOLINE, Illinois (26. marraskuuta 2014) – Deere-konsernin neljännen, 31. lokakuuta päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 649,2 miljoonaa dollaria eli 1,83 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 806,8 miljoonaa dollaria ja 2,11 dollaria osakkeelta. Tilivuonna 2014 Deere & Companyn nettovoitto oli 3,162 miljardia dollaria ja 8,63 dollaria osakkeelta, kun vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 3,537 miljardia dollaria ja 9,09 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 5 prosenttia 8,965 miljardiin dollariin ja vuositasolla 5 prosenttia 36,067 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli 8,043 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 32,961 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 8,624 miljardiin dollariin ja 34,998 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
”John Deeren tuloskehitys on ollut edelleen vakaata maatalousalan maailmanlaajuisesti heikosta tilanteesta huolimatta. Vaikean tilanteen takia myynti ja nettovoitto ovat pienentyneet vuoden 2013 ennätystuloksista”, sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. ”Suurten maatalouskoneiden myynti on hidastunut eniten, ja se koskee myös monia tuottavimmista malleistamme. Olemme kuitenkin onnistuneet hallitsemaan kustannuksia ja pääomaa sekä kehittämään laajapohjaista liiketoimintaa, minkä ansiosta tuloksemme on vahva ja taloudellinen tilanteemme edelleen vakaa.”
Lisäksi Allen totesi, että yhtiön kassavirta on ollut koko vuoden vahva, ja se näkyy sijoittajille maksettuina osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Osingot ja takaisinostot olivat vuonna 2014 ennätykselliset 3,5 miljardia dollaria.

Yhteenveto liiketoiminnoista

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto laski vuosineljänneksellä 7 prosenttia ja koko vuoden osalta 6 prosenttia vuoden 2013 vastaaviin kausiin verrattuna. Myynnin toteutunut hintataso nousi 1 prosenttia vuosineljänneksellä ja 2 prosenttia vuositasolla. Lisäksi myyntiluvuissa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on 1 prosenttia sekä vuosineljänneksellä että koko vuoden osalta. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja vuositasolla 8 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa liikevaihto laski 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia koko vuonna. Luvuissa on huomioitu valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia vuosineljänneksen ja 1 prosenttia koko vuoden osalta.

Deeren konemyynnin liikevoitto on 910 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 4,297 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 1,114 miljardiin dollariin ja 5,058 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen lasku johtui pääasiassa epäedullisesta tuotevalikoimasta, entistä pienemmistä toimitus- ja tuotantomääristä, varsinkin moottorien päästöohjelmiin liittyvistä korkeammista tuotantokustannuksista, korkeammista takuukustannuksista ja Kiinan toiminnan arvonalentumisesta. Vuositasolla lasku johtui pääasiassa entistä pienemmistä toimitus- ja tuotantomääristä, epäedullisesta tuotevalikoimasta, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista ja varsinkin moottorien päästöohjelmiin liittyvistä korkeammista tuotantokustannuksista. Toteutunut hintataso tasoitti laskua osittain kummallakin ajanjaksolla. Viime vuoden tulokseen vaikuttivat myös John Deere Landscapes- ja John Deere Water -yksiköihin liittyvä arvonaleneminen.
Konemyynnin nettovoitto oli 488 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 2,548 miljardia dollaria vuositasolla verrattuna 650 miljoonaan dollariin ja 2,974 miljardiin dollariin vuonna 2013.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 172,2 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 624,5 miljoonaa dollaria vuositasolla verrattuna 157,1 miljoonaan dollariin ja 565,0 miljoonaan dollariin vastaavina kausina vuonna 2013. Kummallakin ajanjaksolla kasvun takana on luottosopimusten määrän kasvu, mitä osittain tasoittivat laskeneet satovakuutusten katteet, lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä luottotappiovarausten kasvu. Lisäksi vuoden tulokset hyötyivät aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 15 prosenttia tilivuonna 2015 ja laskevan noin 21 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Tilivuonna 2015 Deere & Companyn koko vuoden nettovoitoksi ennustetaan noin 1,9 miljardia dollaria. ”Vaikka myynti laskee merkittävästi ja maatalousalan maailmanlaajuinen taantuma jatkuu, John Deeren odotetaan edelleen olevan kannattava yhtiö vuonna 2015”, Allen sanoi.  ”Yhtiön tulosennuste kuvastaa pyrkimyksiämme luoda entistä kestävämpi liiketoimintamalli, mikä edustaa paljon parempaa tulostasoa kuin edellisten taantumien aikana.”

”Pitkällä aikavälillä yhtiön tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta”, Allen sanoi. ”Väestönkasvuun ja elintason nousuun perustuvat maailmanlaajuiset suuntaukset eivät ole muuttuneet, eivätkä maatalousalan suhdanteet niihin juuri vaikuta. Samaan aikaan Deeren suunnitelmat laajentaa maailmanlaajuista asiakaskuntaansa edistyvät hyvin. Sen takia voimme luottaa siihen, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet tehdä vankka taloudellinen tulos koko suhdannejaksolla ja että tulevaisuudessa yhtiö voi merkittävästi hyötyä maailman kasvavasta ruoan, suojan ja infrastruktuurien tarpeesta.”

* * *

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto laski vuosineljänneksellä 13 prosenttia ja koko vuonna 9 prosenttia, mikä johtui suurelta osin entistä pienemmistä toimitusmääristä, aiemmin ilmoitetusta John Deere Landscapes- ja John Deere Water -yksikköjen myynnistä sekä valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista. Toteutunut hintataso tasoitti näitä tekijöitä jonkin verran sekä vuosineljänneksellä että vuositasolla.

Divisioonan vuosineljänneksen liikevoitto oli 682 miljoonaa dollaria ja vuositasolla 3,649 miljardia dollaria verrattuna viime vuoden vastaavien kausien 996 miljoonaan ja 4,680 miljardiin dollariin. Vuosineljänneksen alentunut tulos johtui pääasiassa entistä pienemmistä toimitus- ja tuotantomääristä, epäedullisesta tuotevalikoimasta, varsinkin moottorien päästöohjelmiin liittyvistä korkeammista tuotantokustannuksista, korkeammista takuukustannuksista ja Kiinan toiminnan arvonalentumisesta. Vuositasolla lasku johtui pääasiassa entistä pienemmistä toimitus- ja tuotantomääristä, epäedullisesta tuotevalikoimasta, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista ja varsinkin moottorien päästöohjelmiin liittyvistä korkeammista tuotantokustannuksista. Toteutunut hintataso tasoitti laskua osittain kummallakin ajanjaksolla. Viime vuoden tulosta heikensi myös John Deere Landscapes- ja John Deere Water -yksiköihin liittyvä arvonaleneminen, kuten jo mainittiin.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi vuosineljänneksellä 23 prosenttia ja koko vuonna 12 prosenttia pääosin kohonneiden toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason ansiosta. Molempien kausien lisääntynyttä myyntiä tasoittivat osittain valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset.

Divisioonan liikevoitto on 228 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 648 miljoonaa dollaria koko vuonna verrattuna 118 miljoonaan dollariin ja 378 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuonna 2013. Vuosineljänneksen liikevoitto parani lisääntyneiden toimitusmäärien ja alentuneiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ansiosta. Koko vuoden tulos hyötyi toimitusmäärien kasvusta, alentuneista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista sekä toteutuneesta hintatasosta, mitä osittain tasoittivat valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 20 prosenttia tilikaudella 2015 maatalousalan maailmanlaajuisesti heikon tilanteen takia. Hyödykkeiden hintojen ja maatilojen tulojen lasku asettaa paineita maatalouskoneiden ja erityisesti suurten mallien kysynnälle. USA:n karjatalousalalla tilanne on myönteisempi, mikä tukee pienikokoisten koneiden myyntiä. Näiden tekijöiden perusteella maatalouskoneiden tuotannonalan myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 25–30 prosenttia vuonna 2015.

EU28-alueella tuotannonalan koko vuoden 2015 myynnin ennustetaan laskevan noin 10 prosenttia, mikä johtuu viljelyskasvien hintojen ja maatilojen tulojen laskusta sekä maitotalousalaan mahdollisesti kohdistuvasta paineesta. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimurien myynnin ennustetaan laskevan tuotannonalalla noin 10 prosenttia maataloustuottajiin vaikuttavien epäsuotuisten olosuhteiden takia. Alan myynnin odotetaan edelleen heikkenevän Itsenäisten valtioiden yhteisössä osittain tiukkojen luottoehtojen takia. Aasian myynnin odotetaan laskevan hieman, ja siellä myynti laskee eniten Kiinassa.

Nurmikonhoito- ja pientraktorien myynnin odotetaan yleisen talouskasvun ansiosta pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuoden 2015 aikana.


Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deeren maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2015 noin 5 prosenttia. Tämä kasvu on merkki talouden elpymisestä ja asuntotuotannon lisääntymisestä samoin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisen myynnin lisääntymisestä. Metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin odotetaan säilyvän vakaana vuoden 2014 hyvällä tasolla.

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn rahoitustoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 610 miljoonaa dollaria tilivuonna 2015. Ennusteen lasku edellisestä vuodesta johtuu lähinnä suuremmista luottotappiovarauksista verrattuna vuoden 2014 alhaiseen tasoon ja epäsuotuisasta veroasteesta. Luottosopimusten määrän kasvun ja satovakuutusten katteiden paranemisen odotetaan osittain tasoittavan näitä tekijöitä.

John Deere Capital Corporation

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli neljännellä vuosineljänneksellä 154,2 miljoonaa dollaria ja 544,2 miljoonaa dollaria koko tilivuonna 2014 verrattuna 132,9 miljoonaan dollariin ja 468,5 miljoonaan dollariin vastaavina ajanjaksoina edellisenä vuonna. Tulosten paraneminen vuosineljänneksellä johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota entistä korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat.  Koko tilivuoden tulosten kohentuminen johtui luottosopimusten määrän kasvusta ja aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta, mitä luottotappiovarausten kasvu ja korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osaltaan tasoittivat.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. lokakuuta 2014 yhteensä 32,984 miljardia dollaria verrattuna 30,594 miljardiin dollariin vuonna 2013.
Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678