/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätykselliset 681 miljoonaa dollaria

  • Vuosineljänneksen tulot kasvoivat 5 %, osakekohtainen tulos parani 10 %.
  • Laaja-alaista parannusta: kaikkien divisioonien tulos parani.
  • Tulokset ilmentävät vakaata toimeenpanoa ja kustannusten onnistunutta hallintaa.

Deere-konsernin ensimmäisen, 31.1.2014 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 681,1 miljoonaa dollaria eli 1,81 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 649,7 miljoonaa dollaria ja 1,65 dollaria osakkeelta.Maailmanlaajuinen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia 7,654 miljardiin dollariin. Vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin liikevaihto oli 7,421 miljardia dollaria. Konemyynnin osuus oli 6,949 miljardia dollaria vuosineljännekselläverrattuna 6,793 miljardiin dollariin viime vuonna.

”John Deere on aloittanut vuoden 2014 vahvasti tekemällä jälleen uuden ennätystuloksen”, sanoi pääjohtaja Samuel R. Allen. "Tulokset kertovat toiminta- ja markkinointisuunnitelmiemme taitavasta toteuttamisesta. Näiden suunnitelmien tavoitteena on laajentaa John Deere'n maailmanlaajuista markkina-asemaa ja auttaa asiakkaitamme kaikkialla maailmassa saamaan oman toimintansa entistä kannattavammaksi ja tuottavammaksi", hän sanoi. "Lisäksi näemme yrityksen pyrkimyksen kustannusten hallintaan niin ikään edullisena."


Yhteenveto liiketoiminnoista

 

Maailmanlaajuinen konemyynti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2 prosenttia. Luvussa on otettu huomioon hintamuutosten myönteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia. Niitä tasoittivat valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa lisääntyi vuosineljänneksellä 3 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella myynti kasvoi 2 prosenttia. Luvussa on huomioitu 3 prosentin kielteisen valuuttamuutoksen vaikutus.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 891 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 837 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksissa näkyy toteutuneen hintatason edullinen vaikutus, jota osin tasoittivat aikaisempaa epäedullisempi tuotevalikoima ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli vuosineljänneksellä 142,2 miljoonaa dollaria verrattuna 132,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Kasvu liittyi lähinnä satovakuutuksista saatavien tulojen kasvuun ja aikaisempaa edullisempaan efektiiviseen veroasteeseen. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoittivat osin laskeneet satovakuutusten katteet, lisääntyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä epäedullisemmat rahoitusmarginaalit.


Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

 

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 3 prosenttia tilivuonna 2014 ja noin 6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2013 vastaaviin kausiin. Deere-konsernin koko vuoden nettovoiton ennustetaan olevan noin 3,3 miljardia dollaria.

"Vaikka maatalouskoneiden kysynnän ennakoidaan laskevan, Deere on vakaan tuloskehityksen kannalta hyvissä asemissa", sanoi Allen. "Uskomme, että uusiin tuotteisiin ja uusille markkinoille tekemämme mittavat investoinnit tukevat tulostamme voimakkaasti ja edistävät yhtiön strategisten suunnitelmien toteutumista."  Näiden suunnitelmien merkitys maailman kasvavan ruoan, suojan ja infrastruktuurin tarpeiden tyydyttämisen kannalta on keskeinen, Allen sanoi, ja hän ilmaisi luottamuksensa siihen, että pitkällä aikavälillä ne tuottavat yhtiön sijoittajille ja asiakkaille  merkittäviä etuja.

 

* * *

Konedivisioonan tulos

 

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Vuosineljänneksen tasolla myynti kasvoi 2 prosenttia pääasiassa toteutuneen hintatason ja korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Epäsuotuisat valuuttamuutokset tasoittivat osaltaan tilannetta. Divisioonan liikevoitto vuosineljänneksellä oli 797 miljoonaa dollaria verrattuna 766 miljoonaan dollariin vastaavalla vuosineljänneksellä viime vuonna. Parannus johtui pääasiassa toteutuneesta hintatasosta, jota epäedullisempi tuotevalikoima ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset osin tasoittivat.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi 4 prosenttia vuosineljänneksellä. Divisioonan liikevoitto oli 94 miljoonaa dollaria verrattuna 71 miljoonaan dollariin viime vuonna. Liikevoiton parantuminen johtui pääasiassa alhaisemmista tuotantokustannuksista, alentuneista tutkimus- ja tuotekehityskuluista sekä toteutuneesta hintatasosta. Alhaisemmat tuotantomäärät tasoittivat osin näiden tekijöiden vaikutusta.

 

Markkinatilanne ja näkymät

 

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maatalous- ja kuluttajatuotemyynnin ennustetaan laskevan tilivuonna 2014 noin 6 prosenttia. Vaikka maatilojen tulojen odotetaan säilyvän vahvoina vuonna 2014, niiden ennustetaan laskevan verrattuna edelliseen vuoteen. Deere'n näkemyksen mukaan tällä laskulla on etenkin suurempien konemallien kysyntää hillitsevä vaikutus.  Osin näiden tekijöiden vaikutuksesta Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan maatalouskoneiden myynnin ennustetaan vuositasolla laskevan 5–10 prosenttia, mikä heijastuu lähinnä suurimpien traktorien ja leikkuupuimurien myynnin laskuna.

Koko vuoden myynnin EU28-alueella ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu viljelyskasvien hintojen ja maatilojen tulojen laskusta. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimurien myynnin ennustetaan laskevan 5–10 prosenttia vuoden 2013 vahvalta tasolta. Alan myynnin IVY-maihin odotetaan laskevan jonkin verran vuositasolla, kun taas Aasian myynnin ennustetaan nousevan hieman.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin liikevaihdon odotetaan parantuneen markkinatilanteen ansiosta kasvavan noin 5 prosenttia vuoden 2014 aikana.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Voitto heijastaa talouden elpymisen jatkumista ja asuntorakentamisen kasvua Yhdysvalloissa samoin kuin myynnin kasvua Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Maailmanlaajuisen metsäkonemyynnin odotetaan vuositasolla kasvavan, mikä johtuu yleisestä talouden noususta ja Euroopan markkinoiden parantuneesta myynnistä.

 

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettovoiton odotetaan olevan noin 600 miljoonaa dollaria vuonna 2014. Parantuneet näkymät liittyvät lähinnä luottosopimusten määrän odotettuun kasvuun ja aikaisempaa edullisempaan veroasteeseen. Luottotappiovarausten vuoteen 2013 nähden korkeamman tason, epäedullisempien rahoitusmarginaalien ja korkeampien myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten ennustetaan osin tasoittavan näiden tekijöiden vaikutusta.

 

John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli 136,5 miljoonaa dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna 105,0 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Kasvu johtuu lähinnä luottosopimusten määrän kasvusta ja aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta, joita epäedullisemmat rahoitusmarginaalit osin tasoittavat.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. tammikuuta 2014 yhteensä 30,019 miljardia dollaria verrattuna 26,329 miljardiin dollariin vuonna 2013.

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678