/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto toisella vuosineljänneksellä 981 miljoonaa dollaria

  • Osakekohtainen tulos laski 4 prosenttia 2,65 dollariin, ja liikevaihto laski 9 prosenttia.
  • Vakaa täytäntöönpano ja tiukka kustannusten hallinta avittivat tulosta.
  • Vuoden nettovoiton ennustetaan pysyvän 3,3 miljardissa dollarissa.

Deere & Companyn toisen, 30.4.2014 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 980,7 miljoonaa dollaria eli 2,65 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,084 miljardia dollaria ja 2,76 dollaria osakkeelta.

 

Deere & Companyn nettovoitto oli vuoden 2014 ensimmäisen kuuden kuukauden osalta 1,662 miljardia dollaria eli 4,46 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 1,734 miljardia dollaria ja 4,41 dollaria osakkeelta.

 

Maailmanlaajuinen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 9 prosenttia 9,948 miljardiin dollariin ja puolivuotiskauden aikana 4 prosenttia 17,602 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 9,246 miljardia dollaria ja puolivuotiskauden osalta 16,195 miljardia dollaria verrattuna 10,265 miljardiin dollariin ja 17,058 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.

"Tänä vuonna John Deere on jälleen tekemässä vankan taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen", sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Toisen neljänneksen nettotuloksemme oli jälleen osoitus toimintasuunnitelmiemme taitavasta toteuttamisesta. Pidimme kustannukset ja varat hyvin hallinnassa ja onnistuimme samalla saattamaan uusia merkittäviä tuotteita tiukempien päästönormien mukaisiksi. Lisäksi maanrakennus- ja metsäkonedivisioona sekä luottotoiminta paransivat tuloksiaan, mikä on merkki laaja-alaisemman liiketoimintamme toimivuudesta."

 

Yhteenveto liiketoiminnoista

 

Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto laski vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja 5 prosenttia kuuden kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on huomioitu hintatason nousu, joka oli 2 prosenttia, ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 1 prosentti, sekä vuosineljänneksellä että kuuden kuukauden osalta.

 

Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski vuosineljänneksellä 12 prosenttia ja vuositasolla 6 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti laski 6 prosenttia vuosineljänneksen ja 3 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Luvuissa on huomioitu 2 prosentin epäsuotuisa valuuttamuutosten vaikutus vuosineljänneksen ja puolivuotiskauden osalta.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,361 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,252 miljardia dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 1,663 miljardiin dollariin ja 2,500 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen heikennys johtui pääosin toimitusmäärien laskusta, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista ja epäedullisemmasta tuotevalikoimasta, mitä osittain korvasi toteutuneen hintatason nousu.

 

Konemyynnin nettotulos oli toisella vuosineljänneksellä 838 miljoonaa dollaria ja puolivuotiskaudella 1,381 miljardia dollaria verrattuna 952 miljoonaan dollariin ja 1,478 miljardiin dollariin vuonna 2013. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi sekä vuosineljänneksen että kuuden kuukauden tulokset hyötyivät efektiivisen veroasteen laskusta.

 

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 147,7 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 289,9 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 125,0 miljoonaan dollariin ja 257,9 miljoonaan dollariin viime vuonna. Tuloksen kasvu vuosineljänneksellä johtui luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Kuuden kuukauden tulosten kohentuminen johtui luottosopimusten määrän kasvusta, jota laskeneet satovakuutusten katteet ja korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osaltaan tasoittivat.

 

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto

 

Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan tilivuonna 2014 ja kolmannella vuosineljänneksellä noin 4 prosenttia verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on vuositasolla noin 1 prosentti. Deere & Companyn tilikauden nettotulokseksi ennustetaan noin 3,3 miljardia dollaria.

"Koko vuoden tasolla John Deere odottaa pääsevänsä lähes ennätyksellisen hyvään tulokseen, ja koko suhdannejakson osalta yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet tehdä vankka taloudellinen tulos", Allen sanoi. "Olemme varmoja siitä, että laaja panostuksemme uusiin tuotteisiin ja markkinoihin yhdistettynä tiukkaan kustannusten ja varojen hallintaan pitää yrityksen talouden terveellä pohjalla ja auttaa ylläpitämään kasvusuunnitelmiamme. Näiden suunnitelmien merkitys on maailman kasvavan ruoan, suojan ja infrastruktuurin tarpeiden tyydyttämisen kannalta keskeinen,  ja niiden pitäisi pitkällä aikavälillä tuottaa yhtiön sijoittajille ja asiakkaille merkittäviä etuja."


* * *

 

Konedivisioonan tulos

 

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Liikevaihto laski vuosineljänneksellä 12 prosenttia ja puolivuotiskaudella 7 prosenttia, mikä johtui suurelta osin alhaisemmista toimitusmääristä, John Deere Landscapes -yksikön aiemmin ilmoitetusta myynnistä ja epäedullisten valuuttakurssimuutosten vaikutuksista, joita hintatason nousu osaltaan tasoitti.

Divisioonan liikevoitto on 1,229 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 2,026 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 1,582 miljardiin dollariin ja 2,347 miljardiin dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen ja puolivuotiskauden heikennys johtui pääosin toimitusmäärien laskusta, valuuttamuutosten kielteisistä vaikutuksista ja epäedullisemmasta tuotevalikoimasta, mitä osittain korvasi toteutunut hintatason nousu.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennuksen ja metsäkoneiden myynti nousi 2 prosenttia vuosineljänneksellä ja 3 prosenttia kuuden kuukauden osalta lähinnä kohonneiden toimitusmäärien seurauksena. Divisioonan liikevoitto on 132 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 226 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 81 miljoonaan dollariin ja 153 miljoonaan dollariin viime vuonna. Liikevoiton kasvu molempien kausien osalta johtui lähinnä suuremmista toimitusmääristä, laskeneista tuotantokustannuksista ja alentuneista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista, joita myynninedistämistoimien kustannukset osaltaan tasoittivat. Kuuden kuukauden tuloksia hyödyttivät myös aikaisempaa alhaisemmat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset.

 

Markkinatilanne ja näkymät


Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 7 prosenttia tilikaudella 2014. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 1 prosentti.

Vaikka maatalouden ekonomia pysyy suhteellisen terveenä, maatilojen tulojen ennakoidaan laskevan viime vuodesta. Tämä lasku heikentää maatalouskoneiden, etenkin suurempien mallien, kysyntää. Samanaikaisesti Yhdysvaltojen vahva kotieläinala tukee keski- ja pienempikokoisten traktoreiden myyntiä. Näiden tekijöiden perusteella maatalouskoneiden tuotannonalan myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 5–10 prosenttia vuositasolla.


Alan koko vuoden myynnin EU28-alueella ennustetaan laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu viljelyskasvien hintojen ja maatilojen tulojen laskusta.

Etelä-Amerikassa alan traktoreiden ja puimurien myynti ennustetaan laskevan noin 10 prosenttia vuoden 2013 vahvalta tasolta. Itsenäisten valtioiden yhteisön markkinatilanteet ovat heikentyneet ja alan myynnin kyseisellä alueella ennakoidaan laskevan vuositasolla voimakkaasti. Myynnin Aasiassa ennakoidaan kasvavan hieman.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa alan nurmikonhoito- ja pientraktoreiden myynnin liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia vuoden 2014 aikana, mitä edesauttaa markkinatilanteen paraneminen.

 

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin ennustetaan kasvavan vuonna 2014 noin 10 prosenttia. Tämä kasvu on merkki talouden elpymisestä ja asuntotuotannon lisääntymisestä samoin kuin Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisen myynnin lisääntymisestä. Maailmanlaajuisen metsäkonemyynnin odotetaan vuositasolla lisääntyvän, mikä johtuu yleisestä talouskasvusta ja Euroopan markkinoiden parantuneesta myynnistä.

 

Rahoituspalvelut: Deere & Companyn luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 600 miljoonaa dollaria tilivuonna 2014. Parantuneet näkymät liittyvät lähinnä viime vuoden aikana tapahtuneeseen luottosopimusten määrän odotettuun kasvuun ja aikaisempaa edullisempaan veroasteeseen. Korkeampien myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten, laskeneiden satovakuutusten katteiden ja luottotappiovarausten vuoteen 2013 nähden korkeamman tason ennustetaan osin tasoittavan näiden tekijöiden vaikutusta.


John Deere Capital Corporation

 

Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.

JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 124,3 miljoonaa dollaria ja 260,8 miljoonaa dollaria kuluneen tilivuoden osalta verrattuna 105,9 miljoonaan dollariin ja 210,9 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Tulosten paraneminen molempina ajanjaksoina johtui ensisijaisesti luottosopimusten määrän kasvusta, jota korkeammat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset osin tasoittivat. Lisäksi kuuden kuukauden tulokset hyötyivät aikaisempaa edullisemmasta efektiivisestä veroasteesta.

JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 30.4.2014 yhteensä 32,231 miljardia dollaria verrattuna 28,721 miljardiin dollariin viime vuonna.

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678