/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä 387 miljoonaa dollaria

  • Maatalousalan maailmanlaajuisesti heikentyneet edellytykset laskivat osaltaan tuloksia.
  • Maanrakennus- ja metsäkoneiden sekä luottotoiminnan voitot ovat suurempia.
  • Edistyminen kustannusten ja varojen hallinnassa jatkui.

MOLINE, Illinois (20. helmikuuta 2015) – Deere-konsernin ensimmäisen, 31.1.2015 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 386,8 miljoonaa dollaria eli 1,12 dollaria osaketta kohti. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 681,1 miljoonaa dollaria ja 1,81 dollaria osakkeelta.
Ensimmäisen neljänneksen maailmanlaajuinen liikevaihto laski 17 prosenttia, 6,383 miljardiin dollariin verrattuna 7,654 miljardiin viime vuonna. Konemyynnin osuus oli 5,605 miljardia dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 6,949 miljardiin dollariin viime vuonna.
"Deere'n ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys heijasti maatalousalan globaalin kehityksen hitautta, mikä vähensi maatalouskoneiden ja erityisesti suurempien mallien kysyntää ja alensi liikevaihtoa ja tulosta", sanoi hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Samuel R. Allen. "Maanrakennus-, metsäkone- ja rahoituspalveludivisioonamme puolestaan tuottivat enemmän voittoa, mikä on merkki monipuolisen liiketoimintamme toimivuudesta. Deere'n tulokset olivat myös merkki saavuttamastamme edistyksestä aikaisempaa joustavamman ja tarpeisiin paremmin vastaavan kustannusrakenteen luomisessa."

Yhteenveto liiketoiminnoista
Maailmanlaajuinen konemyynti heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19 prosenttia. Luvussa on otettu huomioon hintatason nousu, joka oli 1 prosentti, ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset, jotka olivat 2 prosenttia. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski 14 prosenttia.

Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolinen nettomyynti laski 28 prosenttia, ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset olivat 5 prosenttia.
Deere'n konedivisioonien liikevoitto oli 414 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä verrattuna 891 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen lasku johtui pääasiassa alhaisemmista toimitusmääristä ja epäedullisemman tuotevalikoiman vaikutuksista, joita alemmat myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä hintatason nousu osin tasoittivat. Deere'n konemyynnin nettovoitto oli 241 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, kun se oli vuotta aiemmin 543 miljoonaa dollaria.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli vuosineljänneksellä 156,8 miljoonaa dollaria verrattuna 142,2 miljoonaan dollariin viime vuonna. Parannus johtui pääasiassa luottosopimusten määrän kasvusta ja korkeammista vakuutuskatteista, joita epäedullisemmat rahoitusmarginaalit osin tasoittivat. Viime vuoden tuloksia paransivat myös aikaisempaa edullisempi efektiivinen veroaste.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto
Yhtiön konemyynnin arvioidaan laskevan noin 17 prosenttia tilivuonna 2015 ja laskevan noin 19 prosenttia toisella vuosineljänneksellä verrattuna vastaaviin kausiin vuotta aiemmin.
Ennusteeseen on laskettu mukaan valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 3 prosenttia koko vuoden osalta ja 4 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Tilivuonna 2015 Deere-konsernin nettovoitoksi ennustetaan noin 1,8 miljardia dollaria.
"Maataloussektorin jatkuvasta supistumisesta huolimatta John Deere odottaa pysyvänsä vakaasti voitollisena vuonna 2015", Allen sanoi. "Ennusteemme kuvastaa tulosten tasoa paljon paremmin kuin mitä olemme kokeneet aiempien taantumien yhteydessä. Tämä ilmentää menestystämme tulonlähteiden laajentamisessa ja liiketoimintamallin saattamisessa kestävämmälle pohjalle.
Pitkällä aikavälillä yhtiön tulevaisuus on asiakkaiden ja sijoittajien kannalta edelleen erittäin lupaava," Allen sanoi. "Globaali väestönkasvu ja elintason nousu ovat voimakkaita trendejä, joihin maatalousalan ajoittaiset heilahtelut eivät juuri vaikuta. Samanaikaisesti Deere'n uusien markkinoiden ja asiakasryhmien tavoittamissuunnitelmat ovat edenneet. Näistä syistä suhtaudumme edelleen luottavaisesti yhtiön kykyyn tehdä vankkaa taloudellista tulosta koko suhdannejakson ajan ja hyötyä maailman tuotantovälineiden tarpeesta tulevaisuudessa."

Konedivisioonan tulos

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Vuosineljänneksen liikevaihto laski 27 prosenttia, mikä johtuu suurelta osin alhaisemmista toimitusmääristä, aiemmin ilmoitetuista John Deere Landscapes- ja John Deere Water -yksiköiden myynneistä ja valuuttakurssimuutosten epäsuotuisista vaikutuksista. Näiden tekijöiden vaikutusta tasoitti osittain toteutunut hintataso.
Divisioonan liikevoitto vuosineljänneksellä oli 268 miljoonaa dollaria verrattuna 797 miljoonaan dollariin vastaavalla vuosineljänneksellä viime vuonna. Heikompi tulos johtui pääosin vähentyneistä toimitusmääristä ja epäedullisemmasta myynnin rakenteesta, joita laskeneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä toteutunut hintataso osittain tasoittivat.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona
: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi vuosineljänneksellä 13 prosenttia lähinnä korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 146 miljoonaa dollaria verrattuna 94 miljoonaan dollariin vuonna 2014. Kohentuminen johtui korkeammista toimitusmääristä, mitä korkeammat myynnin kannustinkustannukset ja valuuttamuutosten kielteiset vaikutukset osin tasoittivat.

Markkinatilanne ja näkymät

Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 23 prosenttia tilikaudella 2015. Ennusteessa on otettu huomioon valuuttamuutosten kielteinen vaikutus, joka on noin 4 prosenttia.
Alentuneet hyödykkeiden hinnat ja laskussa olevat maatilojen tulot luovat paineita erityisesti suurempien maatalouskoneiden kysyntää kohtaan. Edellytykset Yhdysvaltain kotieläinalalla ovat suotuisammat, mikä tukee kooltaan pienempien koneiden myyntiä. Näiden tekijöiden perusteella maatalouskoneiden myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa 25–30 prosenttia vuonna 2015.
Alan koko vuoden 2015 myynnin EU28-alueella ennustetaan laskevan noin 10 prosenttia. Lasku johtuu viljelykasvien hintojen ja maatilojen tulojen alenemisesta sekä maitoalaan kohdistuvista paineista. Etelä-Amerikassa traktoreiden ja puimureiden myynnin ennustetaan laskevan 10–15 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa Brasilian talouden epävarmuudesta. Tuotannonalan myynnin itsenäisten valtioiden yhteisössä odotetaan laskevan merkittävästi, mikä johtuu alueeseen kohdistuvista taloudellisista paineista ja tiukoista lainaehdoista. Aasian myynnin ennustetaan hieman laskevan, jolloin suurin lasku koskee Kiinaa ja Intiaa.

Vuoden 2015 myynnin nurmikonhoito- ja pientraktorien osalta Yhdysvalloissa ja Kanadassa odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan enintään 5 prosenttia, mikä johtuu yleisestä talouskasvusta.

Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona
: Deere'n maailmanlaajuisen maanrakennus- ja metsäkonemyynnin odotetaan kasvavan vuonna 2015 noin 5 prosenttia. Kasvu heijastaa Yhdysvaltojen taloudellista kasvua ja uudisrakentamisen piristymistä, mitä energia-alan ja energiantuotantoalueiden heikentyvät näkymät osin tasoittavat. Maailmanlaajuisen metsätalouden myynnin odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2014 hyvällä tasolla. Yhdysvaltojen ja Euroopan kohentunutta tilannetta tasoittaa muun maailman laskeva suunta.

Rahoituspalvelut: Deere-konsernin luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 630 miljoonaa dollaria tilivuonna 2015. Näkymä heijastaa aiemmin ilmoitetun satovakuutustoiminnan myyntisopimuksen odotettua vaikutusta ja keskimääräistä luottosopimusten määrän kasvua. Alhaisempien rahoitusmarginaalien, luottotappiovarausten odotetun kasvun vuoden 2014 alhaisesta tasosta ja epäedullisemman verokannan arvioidaan osittain tasoittavan näiden tekijöiden vaikutusta.

John Deere Capital Corporation
Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli 133,6 miljoonaa dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna 136,5 miljoonaan dollariin vuotta aiemmin. Vuosineljänneksen heikompi tulos johtui pääosin epäedullisemmasta efektiivisestä veroasteesta ja alemmista rahoitusmarginaaleista, mitä luottosopimusten määrän kasvu osin tasoitti.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 31. tammikuuta 2015 yhteensä 31,508 miljardia dollaria verrattuna 30,019 miljardiin dollariin vuonna 2014.


Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678