/ / /

Lehdistötiedotteet

Deere'n nettovoitto toisella vuosineljänneksellä 802 miljoonaa dollaria

  • Maatila- ja rakennuslaitteiston kasvava kysyntä parantaa toisen vuosineljänneksen tulosta.
  • Keskeisillä markkinoilla näkyy merkkejä vakautumisen jatkumisesta.
  • Vakaa täytäntöönpano ja laaja-alainen liiketoiminta edistivät tulosta.
  • Tulokseen kuuluu SiteOne-tytäryhtiön osittaisen osuuden myyntivoitto.
  • Koko vuoden nettovoittoennuste nousi 2 miljardiin dollariin 9 % myyntivoitolla.

MOLINE, Illinois (19. toukokuuta 2017) – Deere-konsernin toisen, 30. huhtikuuta 2017 päättyneen vuosineljänneksen nettovoitto oli 802,4 miljoonaa dollaria eli 2,49 dollaria osaketta kohti. Kaudella, joka päättyi 1. toukokuuta 2016, vastaavat luvut olivat 495,4 miljoonaa dollaria ja 1,56 dollaria osakkeelta.
Deere & Companyn nettovoitto oli tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden osalta 996,2 miljoonaa dollaria eli 3,10 dollaria osakkeelta, kun vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 749,8 miljoonaa dollaria ja 2,36 dollaria osakkeelta.

Maailmanlaajuinen liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 5 prosenttia 8,287 miljardiin dollariin ja puolivuotiskauden aikana 4 prosenttia 13,912 miljardiin dollariin. Konemyynnin osuus oli vuosineljänneksellä 7,260 miljardia dollaria ja puolivuotiskauden osalta 11,958 miljardia dollaria verrattuna 7,107 miljardiin dollariin ja 11,876 miljardiin dollariin vastaavina kausina viime vuonna.
"John Deere raportoi vahvoista tuloksista toisella vuosineljänneksellä markkinaolosuhteiden näyttäessä vakautumisen merkkejä", sanoi Samuel R. Allen, hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja. "Tuotteidemme kysyntä on kasvanut hieman kaikilla aloilla, Etelä-Amerikassa maatalouskoneiden myynti on noussut merkittävästi. Deeren tulokseen heijastuu myös toimintasuunnitelmiemme vakaa toteuttaminen, laajan tuotevalikoiman vahvuus sekä joustavamman kulurakenteen kehittämistoimet. Tuloksena olemme nostaneet ennustettamme ja odotamme koko vuoden nettovoiton olevan merkittävästi korkeampi."

Yhteenveto liiketoiminnoista
Maailmanlaajuisen konemyynnin liikevaihto nousi vuosineljänneksellä 2 prosenttia ja 1 prosenttia ensimmäisten kuuden kuukauden osalta viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Liikevaihdossa on huomioitu toteutuneen hintatason nousu, joka oli 2 prosenttia molemmilta kausilta. Ulkomaanvaluuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuosineljänneksen tai puolivuotiskauden nettomyyntiin viime vuoden vastaaviin kausiin verrattuna. Konemyynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa laski vuosineljänneksellä 5 prosenttia ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6 prosenttia. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa myynti kasvoi 14 prosenttia vuosineljänneksen ja 13 prosenttia puolivuotiskauden osalta. Kummallakaan kaudella ulkomaanvaluuttakurssien muutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi.

Deere'n konedivisioonien liikevoitto on 1,111 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,358 miljardia dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 688 miljoonaan dollariin ja 902 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen parempaan tulokseen vaikuttivat pääasiassa toteutuneen hintatason nousu, edullisen myynnin rakenne, valuuttamuutokset ja korkeammat toimitusmäärät, joita osittain tasoittivat korkeammat takuukustannukset. Kuluvan vuoden parantunut tulos on hyötynyt toteutuneen hintatason noususta, edullisen myynnin rakenteesta ja korkeammista toimitusmääristä, joita osittain tasoittavat aiemmin ilmoitettu työntekijöiden vapaaehtoinen irtisanoutuminen ja korkeammat takuukustannukset. Lisäksi vuosineljänneksen ja kuluvan vuoden tuloksiin vaikuttivat merkittävästi myös konsolidoimattoman tytäryhtiö SiteOne Landscape Supply, Inc:n osittaisen osuuden myyntivoitto (SiteOne).
Konemyynnin nettotulos oli toisella vuosineljänneksellä 694 miljoonaa dollaria ja puolivuotiskaudella 774 miljoonaa dollaria verrattuna 393 miljoonaan dollariin ja 520 miljoonaan dollariin vastaavina ajanjaksoina vuonna 2016. Edellä mainittujen toiminnallisten tekijöiden lisäksi vuoden 2017 ensimmäisen kuuden kuukauden tulokset kärsivät efektiivisen veroasteen noususta.

Deere & Companyn rahoituspalvelujen nettovoitto oli 103,5 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 217,9 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 102,6 miljoonaan dollariin ja 232,0 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulos hyötyi alentuneista häviöistä vuokrakoneiden jäännösarvoissa, joita tasoittivat suuresti epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset. Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttivat epäedullisemmat rahoitusmarginaalit sekä kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, joihin kuuluivat työntekijöiden vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta aiheutuneet kustannukset. Näitä tasoittivat osittain alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvoissa.

Tulevaisuuden näkymät ja yhteenveto
Yhtiön konemyynnin arvioidaan kasvavan noin 9 prosenttia tilivuonna 2017 ja noin 18 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2016 vastaaviin kausiin. Valuuttakurssien muutosten ei odoteta vaikuttavan merkittävästi konemyyntiin vuoden tai kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 9 prosenttia tilikaudella 2017, ja Deere & Companyn nettovoitoksi ennustetaan 2,0 miljardia dollaria.
"Deere osoittaa pystyvänsä jatkuvasti tuottamaan vaikuttavia tuloksia kaikissa liiketoimintasyklin vaiheissa", Allen sanoi "Kestävyys kertoo menestyksekkäästä paranneltujen toimintatehojen käytöstä ja laajemman liikevaihdon lähteiden valikoiman kasvattamisesta. Se näyttää myös, miten yhtiön yhtenäiset sijoitukset edistykselliseen teknologiaan, uusiin tuotteisiin ja uusiin markkinoihin vaikuttavat. Nämä toimet johtavat vahvaan suoritukseen vuonna 2017 ja tämä vahvistaa uskoamme siihen, että Deere on oikealla polulla tuottaakseen merkittävää arvoa asiakkaille ja sijoittajille pitkällä aikavälillä."
* * *
Konedivisioonan tulos
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Myynti kasvoi 1 prosentin vuosineljänneksellä ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella lähinnä toteutuneen hintatason nousun vuoksi. Kuluvan vuoden tuloksiin vaikuttuvat myös alhaisemmat toimitusmäärät.
Divisioonan liikevoitto on 1,003 miljardia dollaria vuosineljänneksellä ja 1,215 miljardia dollaria kuluneen vuoden osalta verrattuna 614 miljoonaan dollariin ja 759 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tuloksiin vaikuttivat positiivisesti edullisempi myynnin rakenne, toteutuneen hintatason nousu sekä valuuttakurssien suotuisat vaikutukset. Ensimmäisella puolivuotiskaudella tuloksia edistivät toteutuneen hintatason nousu sekä edullisempi myynnin rakenne, joita osittain tasoittivat vapaaehtoisten irtisanoutumisten aiheuttamat kustannukset. SiteOne:n osittaisen osuuden myyntivoitto vaikutti divisioonan tulokseen molemmilla kausilla.
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Maanrakennus- ja metsäkoneiden myynti kasvoi vuosineljänneksellä 7 prosenttia ja kuuden kuukauden osalta 1 prosenttia pääosin kohonneiden toimitusmäärien ja toteutuneen hintatason nousun ansiosta. Tätä tasoittivat osittain kasvaneet takuukustannukset.
Divisioonan liikevoitto on 108 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä ja 143 miljoonaa dollaria kuuden kuukauden osalta verrattuna 74 miljoonaan dollariin ja 143 miljoonaan dollariin viime vuonna. Vuosineljänneksen tulosta avittivat kasvaneet toimitusmäärät ja toteutuneen hintatason nousu. Tätä tasoittivat osittain kasvaneet takuukustannukset ja epäedullisempi myynnin rakenne. Ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tulokset pysyivät lähes samana kuin edellisellä kaudella ja niihin vaikuttivat samat tekijät kuin vuosineljännekseenkin sekä lisäksi vapaaehtoisten irtisanoutumisten aiheuttamat kustannukset.

Markkinatilanne ja näkymät
Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioona: Maatalous- ja kuluttajatuotedivisioonan maailmanlaajuisen myynnin odotetaan kasvavan noin 8 prosenttia tilikaudella 2017. Valuuttamuutoksilla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Maatalouskoneiden tuotannonalan myynnin ennustetaan laskevan Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 5 prosenttia vuonna 2017, mikä heijastaa karjanhoitoalan heikkoa tilannetta ja viljelykasvien alhaisten hintojen jatkuvaa vaikutusta. Lasku vaikuttaa sekä suuriin että pieniin koneisiin.
Alan koko vuoden 2017 myynnin ennustetaan pysyvän EU28-maissa samana tai laskevan noin 5 prosenttia, mikä johtuu hyödykkeiden alhaisista hinnoista ja maatilojen heikoista tuloista. Etelä-Amerikassa tuotannonalan traktoreiden ja puimureiden myynnin ennustetaan kasvavan 20 prosenttia, mikä johtuu Brasilian ja Argentiinan talouden ja poliittisen tilanteen kohenemisesta. Aasian myynnin ennustetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman, mikä johtuu lisääntyneestä myynnistä Intiassa.
Nurmikonhoito- ja pientraktorien teollisuusmyynnin liikevaihdon odotetaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa pysyvän samoissa lukemissa vuonna 2017.
Maanrakennus- ja metsäkonedivisioona: Deere'n maanrakennus- ja metsäkoneiden maailmanlaajuisen myynnin ennustetaan kasvavan noin 13 prosenttia vuonna 2017 ilman valuuttamuutosten merkittävää vaikutusta. Ennuste perustuu maailmanlaajuiseen maltilliseen kasvuun. Metsäkoneiden tuotannonalalla maailmanlaajuisen myynnin odotetaan laskevan noin 5 prosenttia Pohjois-Amerikan heikon tilanteen vuoksi.
Rahoituspalvelut: Deere-konsernin luottotoiminnan nettotuloksen odotetaan olevan noin 475 miljoonaa dollaria tilikaudella 2017. Vuoden 2016 tulokseen verrattuna näkymät heijastavat vuokrakoneiden jäännösarvoon liittyvien tappioiden pienenemistä, jota epäedullisemmat rahoitusmarginaalit ja luottotappiovarausten kasvu osittain tasoittavat.

John Deere Capital Corporation
Seuraavat tiedot julkaistaan rahoituspalvelutoimintaa harjoittavan tytäryhtiön, John Deere Capital Corporationin (JDCC) puolesta. Tiedot ilmoitetaan niiden julkistamisvaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan velkakirjojen liikkeellelaskuun julkisille markkinoille.
JDCC:n nettovoitto oli toisella vuosineljänneksellä 64,5 miljoonaa dollaria ja 138,7 miljoonaa dollaria kuluvalla tilikaudella verrattuna 69,6 miljoonaan dollariin ja 169,4 miljoonaan dollariin vastaavilla ajanjaksoilla vuotta aiemmin. Molempien kausien tuloksen laskuun vaikuttivat pääasiassa epäedullisemmat rahoitusmarginaalit sekä kasvaneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, joihin kuuluivat työntekijöiden vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta aiheutuneet kustannukset sekä alempi salkun keskiarvo. Näitä tasoittivat osittain alentuneet häviöt vuokrakoneiden jäännösarvoissa.
JDCC:n nettosaamisten ja sen rahoittamien vuokrasopimusten arvo oli 30. huhtikuuta 2017 yhteensä 32,015 miljardia dollaria verrattuna 33,208 miljardiin dollariin 1. toukokuuta 2016.

Lisätietoja antaa

Ken Golden

Johtaja, Global Public Relations

Deere & Company

309-765-5678